blog

Waarom een sprinklerinstallatie?

Warehousing

Bij brand is het van groot belang dat er zo weinig mogelijk slachtoffers vallen en dat daarnaast de materiele schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Maarten Steemers pleit voor een goede sprinklerinstallatie. Waar moet je op letten?

In de WoningWet en het daaraan gerelateerde BouwBesluit met bijbehorende NEN-normen, zijn de minimale bouwtechnische eisen opgenomen voor het (ver-)bouwen van bouwwerken. In het Bouwbesluit staan veel regels vermeld met betrekking tot brandveiligheid. Zo staat helder omschreven, hoe men de kans op brand kan verkleinen dat een brand ontstaat, zich kan ontwikkelen of zich kan uitbreiden. In de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR) worden de gestelde eisen verder toegelicht. Ook door het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgegeven brochures als ‘Beheersbaarheid van Brand’, brandbeveiligingsconcepten en reken-beslismodellen wijzen op het belang van het goed beveiligen van (bedrijfs-)panden.

 

 

Sprinklerinstallatie

Met de aanwezigheid van een gedegen sprinklerinstallatie kan veel leed worden voorkomen en voldoet een bedrijf aan belangrijke, functionele eisen uit het bouwbesluit. Bij nieuwbouw kan al in een vroegtijdig stadium van de ontwerpfase rekening worden gehouden met de installatie van sprinklers. Uiteraard kan ook in bestaande gebouwen alsnog een sprinklerinstallatie worden aangebracht. Door de toepassing van een sprinklerinstallatie kan aan de realisatie van brandcompartimenten, vluchtwegen, brandwerendheid van de (hoofddraag-) constructie, branddoorslag en brandoverslag  een (soms totaal) andere invulling worden gegeven. Deze invulling zal sterk afhankelijk zijn van de omvang van het object. Ook de technische mogelijkheden die de plaatselijke brandweer heeft spelen een belangrijke rol.

Extra voordelen

De Nederlandse overheid stelt, dat distributiecentra zonder sprinklerinstallatie maximaal maar 1.000 vierkante meter groot mogen zijn. Voor veel bedrijven is dat echter bij lange na niet genoeg. Plaatsing van een sprinklersysteem dat aan de officiële eisen voldoet, biedt veel meer flexibiliteit: grotere distributiecentra met één grote (vrij indeelbare) hal zonder tussenmuren, waar de totale voorraad in is opgestapeld, inclusief alle looppaden en loopbanden. Met als voordeel flexibel logistiek gebruik, overzichtelijkheid van de werkvloer en grotere constructie overspanningen. Dat is de reden dat veel grote belanghebbenden (eigenaar, gebruiker, overheid of de verzekeraar) de noodzaak zijn gaan inzien van een passende sprinklerinstallatie.

 

Investeringskosten

Om een goede afweging te kunnen maken of u wel of niet een sprinklerinstallatie laat plaatsen, is inzicht in de investeringskosten en in de te verwachten exploitatie- en onderhoudskosten een voorwaarde. Ook kennis van de bouwkundige voorzieningen is uiteraard van essentieel belang. Dit vereist al in een vroegtijdig stadium van de planvorming van een object een gedegen onderzoek naar de voor- en nadelen van het al of niet toepassen van een sprinklerinstallatie.

 

Randvoorwaarden

Bij de aanleg van de juiste sprinklerinstallatie spelen organisatorische randvoorwaarden een belangrijke rol. Zaken als de stapelwijze en het soort goederen dat in uw distributiecentrum wordt opgeslagen, bepalen het type en het aantal sprinklers. Veel grote bedrijven (zoals bijvoorbeeld FloraHolland, Goederendistricentrum TNT Logistics, Eindhoven-Acht, Albert Heijn, Menlo Worldwide, Kruidvat, Heiploeg, Schuitema) hebben hun grote of kleinere distributiecentra inmiddels voorzien van een goede sprinklerinstallatie.

 

Feiten en cijfers

Sprinklers hebben hun waarde inmiddels ruimschoots bewezen. In Nederland zijn in de afgelopen 25 jaar geen gevallen bekend van branden met dodelijke slachtoffers in gebouwen met sprinklerbeveiliging. Dat komt onder andere door de snelle werking van sprinklers: 99 van de 100 branden is al geblust als de brandweer arriveert. Daarbij moet wel worden aangetekend, dat de Nederlandse brandweer de snelste ter wereld is, met een gemiddelde aanrijtijd van acht minuten (bron: VSI). Bij automatische brandbeveiliging wordt in Nederland 80 procent van de branden door vijf of minder sprinklers geblust. In negen van de zestien gevallen klaren slechts één of twee sprinklers de klus.

 

Beduidend verschil

In gebouwen zonder sprinkler bestrijkt een brand gemiddeld 70 procent van het totaaloppervlak, waarbij ongeveer 50 procent van de inventaris beschadigd wordt. Is een object wél beveiligd met sprinklers, dan krijgt meestal niet meer dan 9 vierkante meter van het oppervlak met vuur te maken (bron: TNO). Bovendien vinden er dan nauwelijks beschadigingen plaats. De brandschade in gebouwen met sprinklers is minder dan 3 procent van de brandschade in gebouwen zonder sprinklers. Bij die berekening is uitgegaan van de totale brandschade in objecten in Nederland zonder sprinklerinstallatie, door branden met schade van méér dan 1 miljoen euro. De vuurwerkramp in Enschede is daar niet in meegerekend. (bron: Brandbrief van het Verbond van Verzekeraars).

 

Lagere premie

Een sprinklersysteem beschermt het gebouw en de daarin aanwezige mensen en goederen optimaal. Een sprinklersysteem leidt daarnaast vaak tot verlaging van de verzekeringspremie en/of tot gunstiger verzekeringsvoorwaarden, dan wel tot het makkelijker (her-)verzekerbaar zijn. Een sprinklersysteem is in feite hét middel tegen brandgevaar. Het systeem ontdekt en signaleert een brand immers al in een vroeg stadium en grijpt geheel automatisch onmiddellijk in, vóórdat de brand zich kan ontwikkelen. Een sprinklersysteem is daarom een van de meest betrouwbare vormen van brandbeveiliging.

 

Systeem op maat

‘Het kostuum’ van een sprinklerbeveiliging moet echter voor elk type brandgevaar op maat worden gemaakt. Een sprinklersysteem is zeker geen standaard ‘confectiepak’. Sommige feiten spelen een belangrijke rol, zoals wanneer een zeer hoge opslag in magazijnen is gewenst. De realisatie van extra sprinklers in stellingen leidt namelijk zowel bij realisatie als exploitatie meestal tot hoge kosten of mindere flexibiliteit. Een juiste keuze van het goede sprinklersysteem, waarbij vaak internationale voorschriften – zoals National Fire Protection Association (NFPA) of Factory Mutual (FM) – worden gehanteerd, biedt voldoende mogelijkheden om ook deze problemen goed op te lossen.

 

ESFR-sprinkler

In het recente verleden is steeds gezocht naar oplossingen die de vereiste toepassing van extra sprinklers in stellingen voorkomt. Eén van die oplossingen is het realiseren van een sprinklersysteem, waarbij Early Suppression, Fast Response (ESFR) sprinklers worden toegepast. De afkorting geeft de werking van het systeem goed weer: de ESFR-sprinkler treedt snel in werking en zorgt voor een relatief hoge wateropbrengst. Een ESFR-sprinkler sproeit 400 à 600 dm³/min. Dat is ongeveer vijf keer zo veel als een normale sprinkler. Er wordt dan ook van uitgegaan dat maar twaalf ESFR-sprinklers maximaal in werking treden. De grote waterdruppels hebben door hun goede doordringende vermogen een sterk blussende werking. Kortom, een ESFR-sprinkler is de ideale oplossing voor opslagsituaties.

Hoofdrichtlijnen

ESFR-sprinklersystemen bieden veel voordelen, maar het ontwerp van een ESFR-sprinklerinstallatie is aan strenge regels gebonden. Per situatie wordt op basis van voorschriften de toegestane opslag- en gebouwhoogte bepaald. Voor het toepassen van een ESFR-installatie moet, afhankelijk van de soort ESFR-sprinkler en het gehanteerde voorschrift, rekening worden gehouden met de verschillende hoofdrichtlijnen. Sommige goederen mogen zelfs helemaal niet worden opgeslagen in ruimten die door ESFR-sprinklers worden beveiligd. Zo zijn onder andere zaken als de hoogte van het gebouw, de maximale hellingshoek van het dak, de toegepaste dak- en/of wandisolatie en de maximale stapelhoogte bepalend. Uiteraard is dit slechts een greep uit een zeer uitgebreide lijst met hoofdrichtlijnen. Marsh stelt u graag een uitgewerkte lijst ter beschikking. Een e-mailtje met uw verzoek naar onderstaand e-mailadres is voldoende.

 

Goede combi
Brandveiligheid hangt nauw samen met bouwkundige en organisatorische voorzieningen, die de kans op het ontstaan en snel uitbreiden van branden verkleinen. Daarnaast biedt de combinatie met een sprinklerinstallatie drie extra voordelen: een snelle detectie, onmiddellijke signalering en direct blussen ter plekke. Met een dergelijke installatie kan worden voorkomen dat een kleine brand een grote ramp wordt.

 

Verzekeringsmakelaar

Mocht u overwegen om een sprinklerinstallatie te laten installeren, doe dat dan in een vroegtijdig stadium van de planvorming van nieuwbouw of verbouw. De voordelen daarvan zijn evident: voldoende tijd om het juiste type sprinklersysteem te kiezen, een goede integratie van het bouwkundig ontwerp en het sprinklerontwerp, het beperken van investeringskosten en het aanhouden van duidelijke doelstellingen waaraan het sprinklersysteem moet voldoen. Overweegt u een dergelijke stap, dan is het zeker de moeite waard om door een professionele verzekeringsmakelaar te laten onderzoeken, of het realiseren van een sprinklerinstallatie voordelen biedt binnen uw beschikbare budget.

Reageer op dit artikel