blog

Zeven tips: implementatie supply chain segmentatie

Supply chain

Zeven tips: implementatie supply chain segmentatie

Gesegmenteerde supply chains zijn geen nieuw concept, maar wel een krachtig recept, zegt expert Xue Li. Bedrijven die een supply chain segmentatie willen gaan implementeren, zouden de onderstaande fundamentele tips moeten volgen.

Het huidige ondernemingsklimaat wordt gedreven door uiteenlopende klantvragen en productclassificaties. Dit speelt niet alleen in de business-to-consumer-markt maar geldt ook voor ook business-to-business. Om marktaandeel te vergroten worden verschillende verkoopkanalen aangesproken voor een breder productassortiment. Daarbij maakt de veelvoud aan off-shoring en on-shoring mogelijkheden het hedendaagse landschap nog complexer. De huidige marktdynamiek vraagt om supply chain modellen die verder gaan dan één planning, één klantorderontkoppelpunt en één geharmoniseerd productie en distributieconcept.

 

Gesegmenteerde supply chains zijn geen nieuw concept, maar wel een krachtig recept. Binnen deze ketens worden in elk segment specifieke modellen en focus toegepast, om zo een hogere efficiëntie en winstgevendheid te behalen. Bedrijven die een supply chain segmentatie willen gaan implementeren, zouden de volgende fundamentele tips moeten volgen.

 

  1. Voor het ontwerpen van de supply chain segmentatie, van productie tot levering, is het van belang eerst de supply chain strategie erop na te slaan. Geeft de strategie een duidelijke richting wat betreft de rol van de supply chain in elk van de verkoopkanalen? Internationaal opererende bedrijven kunnen bijvoorbeeld verschillende supply chain strategieën hebben voor de ontwikkelde en ontwikkelende markten. In dat geval is een gesegmenteerd supply chain model noodzakelijk.
  2. Start met een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de huidige situatie. Meten is weten, mits de cijfers gevalideerd zijn natuurlijk. Voorkom het maken van beslissingen op basis van aannames in plaats van de feiten. Voordat het gesegmenteerde supply chain model opgesteld kan worden, moet er in kaart gebracht worden welke producten waar verkocht worden. Voor de kwalitatieve analyse bieden interviews met de belangrijkste stakeholders aanvullende inzichten en informatie.  Op basis van zowel de kwalitatieve als kwantitatieve informatie kunnen de benodigde veranderingen van de huidige naar de toekomstige situatie in kaart gebracht worden.
  3. Er zijn verschillende segmentatiemodellen beschikbaar die kunnen worden gebruikt, maar die richten zich alleen op producten, klanten, markten en kanalen. Naast deze standaardelementen zijn ook industriespecifieke karakteristieken van belang. Binnen de high-tech industrie zijn bijvoorbeeld technologische eisen en veiligheidseisen belangrijk, waar binnen de voedselindustrie beschikbaarheid van grondstoffen een veel grotere rol speelt.
  4. Volgens het SCOR model zijn de supply chain activiteiten onder te verdelen in Plan, Source, Make, Deliver en Return. Bedrijven moeten nagaan of de activiteiten die vallen onder elk van deze stappen gesegmenteerd moeten worden, of dat dit slechts relevant is voor één of een aantal van de stappen. Enerzijds kan een bedrijf door segmentatie differentiëren tussen verschillende klantsegmenten en markten, anderzijds moet het zich afvragen of de segmentatie werkelijk noodzakelijk is en een goede afspiegeling van de markt is. Het beste is om de segmentatie met één proces te starten. Met deze aanpak komen snel de eerste problemen boven en kunnen quick-wins behaald worden. Dit eerste proces kan tegelijk dienen als pilot, om de toekomstige aanpak van meer processen te verbeteren. Een illustratief voorbeeld is een kledingfabrikant die  het bestaande retourproces niet aanpaste bij het lanceren van een online verkoopkanaal, met veel problemen tot gevolg. Naar aanleiding van de evaluatie zijn vier verschillende retourprocessen gedefinieerd, wat niet alleen de problemen van het nieuwe online verkoopkanaal oploste, maar ook verbeteringen bracht voor de al bestaande verkoopkanalen. Een ander voorbeeld is een voedselfabrikant die besloot VMI (Vendor Managed Inventory) te implementeren voor een aantal strategische klanten. VMI is alleen voor deze strategische klanten geïmplementeerd, omdat de balans tussen baten en lasten beter kan worden beheerst voor deze groep.
  5. Segmentatie betekent zeker geen “silo” werken. Belangrijk is dat er via een gezamenlijk platform wordt gewerkt, met als resultaat integrale zichtbaarheid en controle. Dit geldt in het bijzonder voor detailhandelaren met verschillende verkoopkanalen. Het compleet splitsen van de supply chain voor  online en traditionele winkels, zonder een gezamenlijke (IT-) infrastructuur, zal leiden tot een toename in voorraad en lagere service levels; het laatste wat een detailhandelaar wil.
  6. Een gesegmenteerd supply chain model is alleen van toegevoegde waarde als het juist wordt geïmplementeerd in de organisatie. Om dit te bereiken is het van belang om change management vanaf het eerste moment een integraal onderdeel te maken van het segmentatieproject. Het houden van interviews met stakeholders aan het begin van het project is niet alleen van belang voor het verkrijgen van informatie, maar ook om te zorgen dat er aandacht komt binnen de organisatie voor de geplande veranderingen. Afhankelijk van de segmentatie ambitie kunt u bepalen wie de relevante stakeholders zijn om te betrekken. In sommige gevallen is een enkele afdeling voldoende, terwijl voor grotere projecten samenwerking tussen afdelingen noodzakelijk kan zijn. In zo’n geval is het zeker van belang de stakeholders vanaf het begin te betrekken.
  7. Herzie het segmentatiemodel regelmatig en doe aanpassingen waar nodig. Sommige mensen zijn van mening dat segmentatie moeilijker te managen is, aangezien meerdere ketens moeten worden bestuurd binnen een organisatie. Daarom is het van belang regelmatig de vraag te stellen of het huidige organisatiemodel – bestaande uit de processen, structuur, beloningssystematiek en governance – nog wel aansluit bij de segmentatiestrategie. Is de IT voldoende in staat zichtbaarheid voor alle ketens te verschaffen? Is er meer synergie uit de keten te behalen met een andere segmentatie? Dit is vooral relevant voor bedrijven na overnames en fusies, omdat consolidatie daar vaak meer kan opleveren dan het gewoonweg naast elkaar laten bestaan van de verschillende ketens op basis van historie.

 

Het is belangrijk dat bedrijven de strategie heroverwegen voordat ze besluiten over het al dan niet segmenteren van de supply chain.  Voorafgaande aan de implementatie is het belangrijk de kosten en baten te analyseren. Het op gecontroleerde en geïntegreerde manier uitvoeren van  supply chain segmentatie, kan voordelen opleveren ten opzichte van de concurrentie, maar het kan bovenal leiden tot meer tevreden klanten.

Reageer op dit artikel