blog

Onthaasten in een Europees productie- en distributienetwerk

Supply chain

Dit is het vijfde en laatste artikel met het thema onthaasten in de keten in het kader van het programma ‘Duurzame Logistiek’ van Connekt. Het artikel van Marcel van Nederpelt gaat in op onthaasten in een Europees productie- en distributienetwerk van de farmaceut Merck Sharp & Dohme (MSD).

Het is bekend dat het optimaliseren van  logistieke transport- en distributienetwerken een bijdrage kan leveren aan duurzaamheid (CO2 reductie). Bijvoorbeeld door het schuiven van de voorraad in de keten (dichter naar de productielocaties of juist meer richting de klanten). De keuze voor één Europees distributiecentrum of juist meerdere regionale distributiecentra. Deze keuzes zijn sterk afhankelijk van de producteigenschappen, klantvraag, leveringsfrequentie van de producenten, de variabiliteit/onzekerheid van levering en klantbehoefte, etc. 
   
Door het transport- en distributienetwerk te optimaliseren en gebruik te maken van het aspect tijd (onthaasten) in het netwerk kunnen goederenstromen worden verdicht en daardoor transport- en distributiekosten en CO2 emissie worden gereduceerd. In onderstaand voorbeeld wordt het netwerkoptimalisatieproject bij MSD toegelicht.   
   

Het Europese productie en distributienetwerk bij MSD

MSD is een wereldwijd opererende farmaceutisch bedrijf met ruim 55.000 medewerkers. MSD zorgt voor de ontwikkeling, productie en verkoop van research-intensieve geneesmiddelen. Het produceren van medicijnen bestaat uit drie hoofdstappen. De eerste stap is het produceren van de actieve bestanddelen van een medicijn. De tweede stap is het omzetten van de actieve bestanddelen in tabletten en vloeistoffen: het medicijn. De derde en laatste stap is het verpakken van de medicijnen in o.a. doordrukstrips en spuiten.     
  
De verpakking is landspecifiek door de landspecifieke labels en de bijsluiter. Van de ongeveer 50 medicijnen worden tussen 4500 en 5000 eindproducten (Stock Keeping Units) geproduceerd.

Het Europese netwerk van MSD bestaat uit twee fabrieken (Frankrijk en Ierland) waar de actieve bestanddelen worden geproduceerd en vijf fabrieken (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland), waar de medicijnen worden geproduceerd en verpakt. 
   

Het produceren van medicijnen is op basis van voorraadsturing. Hierbij ligt de nadruk op dat medicijnen altijd beschikbaar moeten zijn voor de eindgebruiker. Het ‘nee verkopen’ is in de farmaceutische industrie geen optie.  Om te zorgen dat altijd geleverd kan worden, plannen de EMEA supply chain planners van MSD, op basis van de sales forecast per land de voorraden, het transport, de distributie en de productie van de producten. Om de supply chain verder te optimaliseren, is MSD gestart met het project transport- en distributienetwerkoptimalisatie.  
   

Transport- en distributienetwerkoptimalisatie

Het huidige distributienetwerk van MSD bestaat uit 42 distributiecentra waaruit de medicijnen worden geleverd aan farmaceutische groothandels, ziekenhuizen en apotheken. Het grootste gedeelte van de distributie vindt plaats naar de farmaceutische  groothandels, een klein gedeelte naar ziekenhuizen en een nog kleiner deel direct naar apotheken. Hoewel maar een klein gedeelte van het volume naar ziekenhuizen gaat, is het qua transport wel 50% van de gemaakte tonkm. Dit wordt veroorzaakt doordat er aan veel meer ziekenhuizen wordt geleverd dan aan groothandels. Daarnaast worden ziekenhuizen dagelijks binnen 24 uur beleverd, en groothandels wekelijks.
 
Met het project transport- en distributienetwerk optimalisatie project van MSD wordt het aantal distributiecentra in Europa substantieel teruggebracht en worden op strategische locaties nieuwe geopend. Met het nieuwe transport- en distributienetwerk zullen de kosten en CO2 emissie worden gereduceerd waarbij de servicegraad wordt gehandhaafd.
 

CO2 emissiereductie en kostenbesparing

De CO2 emissiereducties en kostenbesparingen worden gerealiseerd op het transport tussen de MSD productielocaties en de distributiecentra (1),  de distributie van de goederen tussen de distributiecentra en de klanten (2) en op transport tussen MSD productielocaties (3).

   

  1. Door de nieuwe opzet van het distributienetwerk en het optimaliseren van de voorraden in het netwerk, zal het aantal transportbewegingen tussen de productielocaties en distributiecentra naar verwachting afnemen. Tevens is luchttransport binnen Europa vrijwel tot nul gereduceerd. 
  2. Door nieuwe voorraadlocaties in bepaalde regio’s in Europa dichter bij de klanten in te richten zal er in deze regio’s een besparing op transport worden gerealiseerd van naar verwachting 15% in tonkm en wordt de CO2 emissie substantieel verlaagd. Door het voorwaarts schuiven van voorraad in de keten is er meer tijd (onthaasten) beschikbaar om de distributie van de medicijnen naar de groothandels en ziekenhuizen te optimaliseren. 
  3. Het transport tussen de MSD productielocaties wordt uitgevoerd door een logistieke dienstverlener. Om het transport te optimaliseren wordt door de logistieke dienstverlener gebruik gemaakt van consolidatie/crossdock hubs. Om de beladingsgraad van trucks zo groot mogelijk te laten zijn, zijn de afgesproken leadtimes verlengd (onthaasten) om de belading beter te optimaliseren. Door deze wijze van werken wordt 10% bespaard op de transportkosten en CO2 emissie gereduceerd, zonder dat de voorraad in de keten toeneemt. MSD heeft met de logistieke dienstverlener vooraf afspraken gemaakt over de KPI’s en de te realiseren besparingstargets.

  

Inspelen op toekomstige veranderingen

De farmaceutisch markt is vele jaren constant geweest, echter de laatste jaren is de markt snel aan het veranderen. Farmaceutische groothandels die apotheken overnemen, farmaceutische groothandels die als farmaceutische logistieke dienstverleners gaan opereren, maar ook medicijnen die via internet geleverd kunnen worden, bepalen de goederenstromen en het netwerk.  MSD speelt op de markt- ontwikkelingen in door de distributienetwerken zo flexibel mogelijk in te richten. Dit is mogelijk door samen te werken met logistieke dienstverleners, die de flexibiliteit kunnen leveren. Het MSD distributienetwerk  wordt om de paar jaar, met behulp van netwerkoptimalisatie tools, doorgerekend en geoptimaliseerd.  
  

Tot slot

In het voorbeeld wordt het aantal distributiecentra gereduceerd en worden nieuwe distributiecentra op strategische locaties geopend. Door een optimale voorraadsturing en gebruik te maken van het aspect tijd (onthaasten), worden transport en distributiestromen verdicht waardoor logistieke kosten en CO2 emissies worden gereduceerd. Kortom, wederom een mooi voorbeeld dat door te onthaasten, verlaging van CO2 emissies en kosten prima samengaan.

Reageer op dit artikel