blog

Tien oplossingen om voorraden te reduceren

Supply chain

Tien oplossingen om voorraden te reduceren
Tien logistieke oplossingen voor de crisis

Veel bedrijven beginnen de gevolgen van de huidige crisis te merken. Niet zozeer een inefficiënte bedrijfsvoering maar een tekort aan cash leidt in veel gevallen tot faillissementsgevaar. Dit artikel van Rob Clarijs (Groenewout) biedt tien oplossingen om het werkkapitaal, en specifiek de voorraden, te reduceren.

In verband met de noodzaak naar snel resultaat zijn de oplossingen verdeeld in korte en middellange termijn realisatie.

 

De korte termijn oplossingen:
 

 • Voorraadcentralisatie 
  De meeste bedrijven denken hierbij aan het centraliseren van magazijnen. Op korte termijn moet er echter veel meer gezocht worden in de richting van centraal voorraadmanagement. Hierdoor is het mogelijk van een (sub)optimale voorraadpositie binnen ieder afzonderlijk magazijn te gaan naar een optimale voorraadpositie over alle magazijnen heen. Zo heeft een bedrijf in (veelal dure) laboratoriumbenodigdheden ieder artikel alleen nog in dat magazijn op voorraad in het land waar de vraag het hoogst is. Hierdoor is een significante besparing gerealiseerd in totale logistieke kosten.
 • Optimalisatie veiligheidsvoorraden
  Veiligheidsvoorraad kan worden gereduceerd door bijvoorbeeld minder weken coverage te nemen in snellopers (zijn door vele klanten en groot volume redelijk voorspelbaar) en meer weken coverage voor langzaamlopers (beperkt aantal klanten en "intermittent" vraag lijden tot onvoorspelbaarheid). Deze strategie leidt tot hogere service, maar met minder voorraad. 
 • Verplaatsen van het klant-order-ontkoppelpunt (KOOP)
  Bepaalde producten worden vaak voor meerdere klanten gemaakt. Door deze producten universeel te produceren en generiek op te slaan kan de totale veiligheidsvoorraad worden gereduceerd. Typerend voorbeeld hiervan kon worden gevonden bij één van Nederlands grootste bedrijven in de chemische sector. Deze chemiereus produceerde voor iedere klant op order, waardoor in verband met minimale batchgroottes voor vrijwel iedere product-klant combinatie voorraad aanwezig was. Door het klantspecifieke Make-to-Order proces voor een aantal producten om te vormen tot een generiek Make-to-Stock proces kon het aantal verschillende producten zover omlaag worden gebracht dat de komende vijf jaar geen uitbreiding in opslag nodig zal zijn. In de nieuwe opzet wordt het product pas bij expeditie klantspecifiek gemaakt, door op dat moment de benodigde labeling en dergelijke aan te brengen.    
 • Afstemming met bovenstroomse supply chain
  Het toepassen van bijvoorbeeld vendor managed inventory of contingency stock heeft een positieve uitwerking op de hoogte van het werkkapitaal. Het beslag op werkkapitaal wordt hierbij echter overgedragen van de ontvangende naar de leverende partij. Het is de vraag of dit in het huidige klimaat een haalbare oplossing is. Immers, de leverancier heeft waarschijnlijk met eenzelfde financiële krapte als de ontvangende partij te maken.

De middellange termijn oplossingen

 

 • S&OP processen (Sales & operations planning)
  Hoewel S&OP nog altijd wordt gezien als forecasting tool, is het veel meer en breder dan dat. Door S&OP processen op een juiste wijze in te richten ontstaat een betere afstemming tussen verschillende afdelingen. Deze betere communicatie leidt onder andere tot een reductie van het voorraadniveau.
  Door het toepassen van S&OP was een producent van versgoederen in staat de productie beter aan te laten sluiten bij de vraag. Daardoor hoefde veel minder product te worden doorgedraaid zodat tijdig op overschotten kon worden geanticipeerd. Deze laatste situatie resulteerde in een meer dan positief effect op de verkoopprijs van het product.

 • Backward scheduling in plaats van forward scheduling
  Een zo laat mogelijke productie heeft een positief effect op de voorraden en daarmee op het werkkapitaal. Immers, veelal dure eindproducten liggen kort op voorraad en grondstoffen kunnen later worden afgenomen. Daarnaast kan in verband met een latere productiedatum veelal meer flexibiliteit worden toegezegd aan klanten. 
   
 • Modulaire engineering
  Door verschillende producten op te bouwen uit (deels) dezelfde grondstoffen en halffabrikaten kan met minder producten en dus met veelal minder voorraad worden volstaan. Bekend voorbeeld hiervan is de automobiel industrie, waarbij eenzelfde motor voor meerdere types (en merken) wordt gebruikt. 

 • Afstemming met benedenstroomse supply chain
  Richting klanten kan worden gestuurd op een Make-to-Order strategie in plaats van een Make-to-Stock strategie waarbij minder eindvoorraad nodig is en grondstoffen wellicht pas hoeven te worden besteld wanneer deze nodig zijn. Als tegemoetkoming voor een toegenomen inflexibiliteit kan vervolgens een gedeelte van de besparingen aan de klant worden verrekend middels een korting.
   
 • Verbeteren cash-to-cash order cycle
  De cash-to-cash problematiek wordt nogal eens afgeschoven op externe partijen, door enerzijds de leveranciers zo laat mogelijk te betalen en anderzijds de afnemers zo snel mogelijk te laten betalen. Echte oplossingen liggen echter veel meer op het gebied van bijvoorbeeld totale doorlooptijdverkorting. Dit kan voor de keten als geheel worden bereikt door onder meer een betere afstemming. Echter, ook intern kan hier één en ander aan worden gedaan. Zo is een grote leverancier van ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie op dit moment bezig haar werkkapitaal te reduceren met niet minder dan €1 mln. Zij doet dit door haar Make-to-Order producten te verschepen naar klanten op de dag van productie, waarmee de totale doorlooptijd met één dag wordt verkort.     

 • Onorthodoxe oplossingen
  Naast bovenstaande oplossingen zijn er uiteraard nog legio andere mogelijkheden om in te spelen op de huidige crisis. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het delen van de productiecapaciteit van een bepaalde machine of unit met andere bedrijven of het verkopen van niet-courante voorraden.

Uit bovenstaande blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn de krediet crisis te overleven. Uiteraard is het effect van de gekozen oplossing voor ieder bedrijf anders en is zelfs niet iedere oplossing overal toepasbaar, maar wellicht geeft het u stof tot nadenken…

Reageer op dit artikel