blog

Masterplan Post-Kogeko: uitstel van executie of juiste keuze?

Logistieke dienstverlening 11507

Masterplan Post-Kogeko: uitstel van executie of juiste keuze?

Post-Kogeko: eind december 2014 berichtten de media over massaontslagen bij deze toonaangevende logistiek dienstverlener. Deze ontslagronde was onderdeel van een zogenaamd ‘Masterplan’ om het bedrijf er weer bovenop te helpen. Matthijs Ramaker en Frank Kroeze van Annual Insight maken anderhalf jaar later een uitgebreide tussenbalans op.

Het voortbestaan van de logistiek dienstverlener hing eind 2014 aan een zijden draadje. Het lot van post-kogeko lag in handen van bankier ABN Amro. Uiteindelijk werd het vertrouwen in het ‘Masterplan’ uitgesproken en werd de financiering niet opgezegd, waardoor de continuïteit gegarandeerd was. Nu, anderhalf jaar later, is het tijd om een tussenbalans op te maken.

Centrale vragen in deze analyse: zijn de effecten van de maatregelen uit het ‘Masterplan’ al zichtbaar in de cijfers van Post-Kogeko over 2015 en welke stappen moet het bedrijf de komende jaren nog zetten?

Hoe kon het zóver komen?

Een gebrek aan flexibiliteit aan de kostenzijde van de organisatie lijkt de belangrijke oorzaak voor de problemen. In de periode 2011 – 2014 zag Post-Kogeko zowel de directe (brandstofkosten e.d.) als de indirecte kosten (personeelskosten e.d.) relatief ten opzichte van de omzet jaarlijks stijgen. In een sector, die gekenmerkt wordt door lage marges en rendementen, leidt dit, zoals zichtbaar in Figuur 1, tot een sterke druk op de procentuele margeniveaus (ten opzichte van3 de omzet). Teruglopende omzetten, als het gevolg van onder meer het verliezen van klanten, versterkten deze negatieve ontwikkelingen, waardoor de solvabiliteitspositie verslechterde en het eigen vermogen verdampte.

Deze problemen en een wankele liquiditeitspositie (negatieve werkkapitalen) dwongen bankier ABN AMRO in 2014 tot het verstrekken van een ‘waiver’. Onder de voorwaarde dat het opgestelde ‘Masterplan’ volledig uitgevoerd zou worden, werd de financiering niet opgezegd. De maatregelen uit het plan zouden moeten leiden tot een ‘turnaround’.

Figuur-1-2
Figuur 1: Procentuele margeniveaus Post-Kogeko 
In de periode 2011 – 2014 komen de marges van Post-Kogeko sterk onder druk te staan doordat het bedrijf er niet in slaagt de vaste kosten (zowel direct als indirect) te beheersen.

Welke maatregelen zorgen voor dé ‘turnaround’?

De centrale doelstelling van het ‘Masterplan’ is om de concurrentiepositie van Post-Kogeko te versterken. Efficiencyslagen en een focus in de dienstverlening moeten zorgen voor een ‘turnaround’. In de praktijk komt dit neer op een ontslagronde (100 ontslagen) en het afstoten van niet-primaire activiteiten. PostKogeko gaat de dienstverlening (weer) centreren rondom enkele kernactiviteiten: primaire- en winkeldistributie, trailertransport en containervervoer. Een verruiming van de leverancierskredieten moet daarnaast zorgen voor een verbetering van de liquiditeitspositie. Tenslotte zijn met een aandeelhouder afspraken gemaakt over het verstrekken van (aanvullende) achtergestelde leningen.

Kritische tussentijdse evaluatie van het ‘Masterplan’

Nu, circa anderhalf jaar na de introductie van het ‘Masterplan’ en nu de cijfers over boekjaar 2015 bekend zijn, vindt Annual Insight dat het tijd is voor een eerste, tussentijdse evaluatie van het ‘Masterplan’. Uit de cijfers over 2015 blijkt dat de omzet van Post-Kogeko gedaald is van € 79,7 miljoen naar € 70,5 miljoen. In eerste instantie lijkt deze omzetdaling het gevolg van de hernieuwde focus op de kernactiviteiten.

De activiteiten op het gebied van Vrieslogistiek en Warehousing zijn verkocht aan Müller Fresh Food Logistics, zoals voorgesteld in het ‘Masterplan’. Wanneer echter nader ingezoomd wordt op de omzetcijfers (Figuur 2), dan blijkt dat dit slechts één zijde van de medaille is.

Figuur-21
Figuur 2: Omzetverdeling naar activiteit Post-Kogeko

De figuur laat enerzijds inderdaad zien dat de omzet uit de activiteiten omtrent Vrieslogistiek en Warehousing is weggevallen, maar toont anderzijds ook aan dat ook de omzet in het focussegment ‘Primair en Winkeldistributie’ terugvalt. Post-Kogeko zelf stelt dat dit het gevolg is van het wegvallen van een grote klant (FrieslandCampina). Een zorgelijke ontwikkeling, aangezien ook in de periode 2011 – 2014 al verschillende klanten wegvielen. Het vertrek van FrieslandCampina laat zien dat deze negatieve trend nog niet is gestuit.

Daarnaast laten de cijfers zien dat Post-Kogeko in 2015 nog altijd verlieslatend is (R.n.B.: – € 1,3 miljoen). Dit is echter wel een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2014 (- € 3,6 miljoen) en in het laatste kwartaal van 2015 zou zelfs het break-evenpoint bereikt zijn.

Deze positieve ontwikkelingen zijn het gevolg van het beheersen van de indirecte kosten (daling van € 7,5 miljoen). Toch ook hier een opmerking. Weliswaar heeft Post-Kogeko in 2015 een belangrijke efficiencyslag geslagen, toch is er nog enorm veel ruimte voor verbetering, met name op het gebied van de personeelskosten. De personeelskosten per FTE van PostKogeko zijn namelijk nog steeds aanzienlijk hoger dan de kosten van spelers als Simon Loos, Peter Appel en Wolter Koops.

Figuur-51
De zwakke financiële positie van Post-Kogeko is per saldo in 2015 niet verbeterd. Het bedrijf lijkt voor de continuïteit nog steeds afhankelijk van de bankier. Het negatieve resultaat uit 2015 zorgt, ondanks deachtergestelde lening van een aandeelhouder en het aflossen van schulden (respectievelijk € 3,1 miljoen, € 2,7 miljoen lang- en kortlopend), voor een verslechtering van de solvabiliteit. Bovendien zorgt dit voor een negatieve (operationele) kasstroom.

Ook de liquiditeitspositie is nog steeds aan de lage kant. Weliswaar heeft het bedrijf de betalingstermijn opgerekt van 49 dagen in 2014 naar 60 dagen in 2015 en de ‘ontvangstermijn teruggebracht van 33 dagen naar 24 dagen, maar nog altijd zijn de liquiditeitsratio’s aan de lage kant en is het werkkapitaal negatief. Bovendien, in hoeverre is het oprekken van debetalingstermijn op langere termijn houdbaar?

Welke stappen moet Post-Kogeko de komende jaren zetten?

Bovenstaande inzichten laten zien dat Post-Kogeko in 2015 weliswaar stappen heeft gezet met betrekking tot onder meer segmentfocus en kostenbeheersing, maar dat de weg naar volledig herstel nog zeer lang is. De komende tijd zou de directie van Post-Kogeko zich de volgende vragen moeten stellen: op welke manier wil ik mij positioneren in de markt en hoe word ik net zo efficiënt als mijn concurrenten?

De ontwikkelingen in de Nederlandse transportsector, maar ook in andere sectoren, laten zien dat specialisatie loont. Klanten kiezen voor specialisten: analyses van verschillende sectoren laten zien dat generalisten de slag dreigen te verliezen van specialisten. Post-Kogeko heeft in het ‘Masterplan’ weliswaar een keuze gemaakt voor enkele kernactiviteiten, maar is het bedrijf op deze manier voldoende onderscheidend? Wordt er zoals beoogd in het ‘Masterplan’ écht een concurrentievoordeel gerealiseerd? Uit de cijfers over 2015 blijkt nog niet direct dat dit het geval is.
Daarnaast lijkt de concurrentie nog een stuk efficiënter dan Post-Kogeko zelf, er is nog geen sprake van ‘operational excellence’, terwijl dit wel een randvoorwaarde is voor succes. In een markt met zeer dunne marges, is het absoluut noodzakelijk om de operaties op een efficiënte wijze in te richten. De cijfers laten zien dat Post-Kogeko weliswaar stappen heeft gezet, maar dat er nog (vele) stappen te zetten zijn om op het niveau van de concurrentie te komen.

Juiste keuze Post-Kogeko

In de titel van dit artikel stelden wij de vraag of het ‘Masterplan’ van Post-Kogeko uitstel van executie of dat het de juiste keuze is. Annual Insight ziet zeker een duidelijke verbetering en kunnen daarom concluderen dat Post-Kogeko de juiste keuze heeft gemaakt. Weliswaar is van volledig herstel nog lang geen sprake, maar in 2015 zijn wel stappen in de goede richting gezet. Nu moeten de vervolgstappen gezet worden. Afgaande op berichten uit de jaarrekening en recente investeringen in de vloot lijken het management en bankier het volste vertrouwen te hebben dat deze stappen gezet kunnen worden.

Daarnaast geeft de reactie op dit artikel van Harald Lourens, financieel directeur van Post-Kogeko vertrouwen: “De ingeslagen weg van Post Kogeko heeft een duurzaam karakter en de doelen van het Masterplan worden gerealiseerd. Ik heb de stellige overtuiging dat 2016 zwarte cijfers zal laten zien.”

Auteurs: Matthijs Ramaker en Frank Kroeze van Annual Insight

Ander nieuws van Post-Kogeko bekijk je hier

Reageer op dit artikel