blog

Achtmaal logistieke efficiency én reductie van CO2-emissie

Distributie

Het terugdringen van de carbon footprint is een belangrijk onderwerp in de directiekamers. In dit artikel worden acht mogelijkheden gepresenteerd hoe logistieke efficiency en reductie van CO2-emissie hand in hand gaan. Expert Alain Beerens van Groenewout zet ze op een rij.

Achtmaal logistieke efficiency én reductie van CO2-emissie
Carbon Footprint / CO2 emissie

Met de huidige recessie is echter het algemene idee dat maatschappelijk verantwoord ondernemen weer ondergeschikt wordt gemaakt aan efficiency. Hoe kunnen bedrijven ondanks de kredietcrisis toch de carbon footprint (CO2-emissie) binnen de logistiek verlagen? Hier volgen acht tips: 
  
1. Een schoner vrachtwagenpark
De meest gekozen oplossing ligt in het introduceren van schonere motoren in uw vrachtwagenpark. In het geval van outsourcing, kunnen in het contract met de transporteur hierover specifieke doelstellingen worden afgesproken. De luchtverontreinigende emissies per kilometer zullen zeker voor het vrachtverkeer in de toekomst afnemen. Dit ondermeer als gevolg van de introductie van Euro 5- en 6-motoren bij vrachtwagens. Daarnaast is er vanuit de overheid actief beleid op het stimuleren van alternatieve brandstoffen. Zo heeft de Europese Unie zich ten doel gesteld dat in 2020 de transportsector voor 10 procent op biobrandstof rijdt. Ondanks de huidige recessie is het echter nog altijd de verwachting dat de vraag naar goederenvervoer de komende 10 jaar zal groeien met schattingen tot 40%.  Dus of en in hoeverre dit tot een Europese netto reductie leidt, is de vraag.

2. Verschuiving van wegtransport naar water of spoor (modaliteitverschuiving)
Wanneer de modaliteiten met elkaar worden vergeleken op basis van CO2 uitstoot, is de perceptie steevast dat wegtransport het minst schone alternatief is. In cijfers uitgedrukt is de CO2 uitstoot (grammen per ton-kilometer) voor het wegtransport 75 g/tonkm, elektrische trein 25 g/tonkm, binnenvaart (5500 ton) 35 g/tonkm (bron "Studie naar Transport Emissies van alle modaliteiten, CE-Delft, maart 2008"). 

Een modaliteitverschuiving van weg naar spoor of water lijkt derhalve CO2 positief.  Echter in de vergelijking zal altijd gekeken moeten worden naar de schaalgrootte en beladingsgraad van het transport. Daarnaast dienen de bovenstaande emissiecijfers voor rail en spoor nog te worden uitgebreid met de extra CO2 uitstoot gedurende het voor- en natransport.

3. Optimalisatie van uw logistieke netwerk
Het aantal magazijnlocaties en hun respectievelijke locaties hebben een direct effect op de totale CO2 emissie van uw distributienetwerk. Het concept van één Europees Distributie Centrum (EDC) is vanuit magazijnkosten en inbound transport efficiënt. Echter zo’n concept zal aan de andere kant ook leiden tot meer transportkilometers en -kosten naar de eindklant. Dit aangezien de afstand van magazijn naar eindklant groter wordt. Een concept van één EDC met lokale magazijnen in de grote klantregio’s, lijkt vanuit CO2 perspectief logischer. De transportstromen van EDC naar het lokale magazijn kunnen wekelijks worden gebundeld, om pas vanaf het lokale magazijn klantspecifiek te worden vervoerd.

4. Een verbeterde Sales & Operations Planning (S&OP)
Een betere coördinatie tussen verkoop, inkoop en productie zal automatisch leiden tot minder spoedorders en naleveringen. Een nalevering aan een klant leidt minimaal tot één extra transportbeweging voor eenzelfde verkooporder. Het hoeft geen betoog dat dit zowel vanuit kosten- als CO2 oogpunt inefficiënt is.

  
5. Samenwerking in de logistieke keten
Structurele samenwerking tussen verschillende bedrijven (of zelfs concurrenten) in de logistieke keten, leidt tot efficiëntere transportstromen.

Als praktijkvoorbeeld noem ik de logistieke samenwerking tussen Kimberly-Clark en Lever-Fabergé. Zij hebben hun magazijn- en transport activiteiten samengebracht in één DC in Raamsdonksveer.

Een organisatie als ELUPEG (www.elupeg.com) kan u helpen bij het vinden van uw partners. ELUPEG is een Europees verband van verladers en vervoerders, met als enige doelstelling het initiëren en realiseren van logistieke samenwerkingsverbanden. 

  
6. Het creëren van retourvrachten
De algemene schattingen zijn dat circa 40 procent van de transportbewegingen zonder lading plaatsvinden. Het betreft hier o.a. de lege retourvrachten. Deze zijn via een combinatie van los- en laadpunten te voorkomen. Bijvoorbeeld een papierleverancier kan tijdens het lossen van het "maagdelijk" papier bij een drukkerij, het drukwerk retour te nemen en verder distribueren.

7. Een ruimere interpretatie van customer service
Eén van de belangrijkste CO2 instrumenten die de verlader in huis heeft, is de flexibilisering van de customer service eisen. Te vaak gaan bedrijven er vanuit dat een klant binnen 24 uur wil worden beleverd. De praktijk toont echter dat klanten veelal meer geïnteresseerd zijn in leverbetrouwbaarheid dan in leversnelheid.

Zo  kan bijvoorbeeld de levertijd worden verlengd naar 48/72 uur of er kan een vaste leverdag per regio (milk-runs) worden geïntroduceerd. Dit hoeft dus niet per definitie  ten koste gaat van klanttevredenheid. Dergelijke maatregelen leiden tot een grotere planningsruimte voor een transportplanner, wat ontegenzeggelijk een hogere beladingsgraad creëert.

8. Nationale- en lokale wet- en regelgeving
Ook de overheid heeft een nadrukkelijke rol als gaat om emissie reductie binnen de logistiek. U moet hierbij denken aan specifieke wet- en regelgeving, waardoor de efficiency van het transport kan worden verbeterd. Het betreft hier ondermeer:
– Het toestaan van road-trains op rustige tijdstippen (een schatting van 3-6% reductie in CO2 uitstoot),
– doelgroepstroken voor een betere doorstroming van het vrachtverkeer,
– uitbreiding van venstertijden in de verstedelijkte gebieden.

Wie neemt het initiatief?
Zoals de genoemde oplossingen aantonen, zijn bij het terugdringen van de logistieke CO2 uitstoot verschillende partijen betrokken met elk hun eigen agenda. Dus wie neemt de verantwoordelijkheid. De verlader heeft vaak een dominante positie in de keten, dus op het eerste oog zijn zij de aangewezen partij is om veranderingen te initiëren. Daarnaast hebben zij als producent/leverancier de tools in handen, om via service verruiming en keten-samenwerking het verschil te maken.

Dus ik  zou tegen de verladers willen zeggen: "neem de handschoen op". Het zal u namelijk niet alleen een schonere CO2 footprint brengen, maar tevens een significante efficiency besparing voor uw logistiek.

Reageer op dit artikel