artikel

4. Vrouwen in de logistiek

carrière & mensen

4. Vrouwen in de logistiek

In veel ontwikkelde landen participeren vrouwen slechts 21 procent binnen de logistieke sector. Hoe kan de logistieke sector meer vrouwen aantrekken, nu het aantal openstaande vacatures een record heeft bereikt? Meer dan 1.100 mensen namen deel aan Europhia Consulting’s online onderzoek omtrent dit onderwerp.

De
survey ‘Vrouwen in de Logistiek’
is de vierde module van de
Europhia Consulting
Global Logistics HR Survey Series. Het onderzoek bestaat uit zes modules die actuele HR gerelateerde thema’s behandelen in de logistieke en supply chain sector. Logistiek.nl is mediapartner van dit onderzoek.

Zeventig procent is man

Een van de conclusies van het onderzoek laat zien dat vrouwen wereldwijd minder dan 20 procent van de managementfuncties binnen de logistieke sector bezetten. Verder blijkt dat 70 procent van het aantal werknemers binnen de sector man is. Een overgrote meerderheid van de respondenten vindt dat zowel de opleidingsinstellingen als de sector zelf veel meer kan doen om vrouwen aan te moedigen een carrière in de logistiek te beginnen. Aan de andere kant benadrukken zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten dat de mogelijkheden voor vrouwen binnen de sector nog nooit zo goed zijn geweest als op dit moment.

Grote interesse

Meer dan 1.100 professionals uit de logistieke en supply chain sector reageerden op de vierde online module van Europhia’s Consulting Global Logistics HR Survey. Tweederde van het aantal respondenten was vrouw, wat aangeeft dat er grote interesse binnen de sector is omtrent dit onderwerp. Van de respondenten was op dit moment 49 procent werkzaam in Europa, 41 procent in Azië en 10 procent in Noord- en Zuid-Amerika.

Domineren mannen

Verscheidene artikels die de laatste maanden en jaren zijn verschenen bevestigen dat vrouwen nog steeds sterk ondervertegenwoordigd zijn in de logistieke en supply chain sector. Een onderzoek van de Europese Transport Federatie laat zien dat slechts 20,5 procent van de werknemers in de transport sector vrouw is. Het vakblad Logistics Today geeft aan dat het overbruggen van de kloof, tussen mannen en vrouwen werkzaam in de sector, een van de grote uitdagingen van dit moment is. Als voorbeeld geven ze aan dat van de 2.000 leden van het Logistics Institute in Canada er slechts 286 vrouw zijn. Een onderzoek uitgevoerd door de Ohio State University geeft echter wel aan dat de mogelijkheden voor vrouwen binnen de sector beter zijn dan ooit. Uit het onderzoek van Europhia Consulting komen vergelijkbare resultaten.

 

Uit het online onderzoek van Europhia blijkt dat bij de meeste bedrijven in de sector vrouwen minder dan 30 procent van het personeelsbestand uitmaken. Er blijkt geen significant verschil te zijn in dit percentage tussen de belangrijkste wereldwijde markten in de logistieke industrie. Bovendien geeft de meerderheid van de ondervraagde logistieke professionals aan dat vrouwen minder dan 10 procent van de managementposities bezetten in hun bedrijf.

Vrouwen ondervertegenwoordigd

Uit een wereldwijd onderzoek van McKinsey blijkt dat er verscheidene belangrijke supply chain risico’s op de loer liggen voor bedrijven in de sector. Enkele van deze risico’s, zoals de beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van personeel, vormen een probleem in bijna elke regio in de wereld. Weredwijd is de arbeidsmarkt een stuk krapper geworden. Ondertussen zijn het aantal vrouwen in de logistiek nog altijd sterk ondervertegenwoordigd. De sector kan dan ook veel meer doen om vrouwen aan te trekken, te ondersteunen en te behouden. Dit alles onderstreept het belang van een goed HR en recruitment beleid. Verder is het ook belangrijk dat de sector zich afvraagt hoe bedrijven vrouwen kunnen behouden voor een carrière binnen de logistiek.

Carrièremogelijkheden voor vrouwen

Alhoewel eerdergenoemde feiten een nogal negatief beeld schetsen over de positie van de vrouw binnen de sector, zijn logistieke professionals zelf behoorlijk positief over recente en toekomstige ontwikkelingen. Bijna driekwart van de logisieke en supply chain professionals die meedeed aan het onderzoek vindt dat de mogelijkheden voor vrouwen om een goede loopbaan in de logistieke sector op te bouwen op dit moment beter zijn dan ooit.

 

Tabel: Zijn huidige loopbaanmogelijkheden voor vrouwen beter dan ooit?

 

Ja Nee Weet niet
Totaal 72 procent 14 procent 14 procent
Vrouw 70 procent 15 procent 15 procent
Man 78 procent 11 procent 10 procent

 

Bovendien is 70 procent ervan overtuigd dat de carrièremogelijkheden van vrouwen de komende jaren verder zal verbeteren. In alle regio’s geldt dat mannen, zowel wat betreft de huidige situatie alsmede de toekomstige ontwikkelingen, optimistischer zijn dan vrouwen omtrent de loopbaanmogelijkheden van vrouwen in de logistieke sector (zie tabel 1 en 2).

 

Tabel 2: Zullen de loopbaanmogelijkheden voor vrouwen verder verbeteren in de toekomst?

 

Ja Nee Weet niet
Totaal 70 procent 11 procent 19 procent
Vrouw 67 procent 11 procent 22 procent
Man 74 procent 13 procent 13 procent

 

Niettemin denkt nog steeds bijna de helft van de professionals uit de sector dat werken in de logistiek zwaarder is voor vrouwen dan voor mannen. Daarbij komt dat 60 procent ervan overtuigd is dat vrouwen harder moeten werken om dezelfde hoeveelheid waardering te krijgen als hun mannelijke collega’s. Interessant hierbij is het grote verschil in wat mannen en vrouwen op deze vraag beantwoorden. Van de vrouwen is tweederde ervan overtuigd dat ze harder moeten werken om dezelfde waardering te krijgen terwijl dit bij de mannelijke respondenten maar een derde is (zie figuur).


Verder vindt ook 60 procent van de professionals uit de sector dat vrouwen met dezelfde kwaliteiten als mannen minder kans hebben om benoemd te worden in leidinggevende posities. Ook hierbij zijn er weer grote verschillen tussen de vrouwelijke (69 procent) en mannelijke (40 procent) respondenten.

Verschillen in managementstijl

Een interessant vraag die uit het voorgaande voortvloeit is: zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen in de manier waarop zij een supply chain managen? Ongeveer tweederde van de respondenten is van mening dat vrouwen een andere managementstijl hebben dan mannen. Van alle respondenten die van mening zijn dat er een verschil is, denkt 71 procent dat deze verschillen een voordeel voor het bedrijf zijn.
Gebrek aan steun

Een belangrijke bron van zorg is dat  slechts 27 procent van de logistieke professionals denkt dat logistieke opleidingen daadwerkelijk de mogelijkheden voor vrouwen in de logistieke sector promoot. Het percentage respondenten dat denkt dat de industrie zelf hier ondersteunend in is blijkt met 21 procent zelfs nog lager te zijn. Een andere interessante bevinding is dat bijna de helft van het totale aantal respondenten eigenlijk niet weet in hoeverre de opleidingsinstellingen en industrie zelf een ondersteunende rol spelen bij het promoten van de sector onder vrouwen. Dit lijkt er op te wijzen dat zowel de opleidingen als de sector zelf niet voldoende beseffen welke belangrijke rol zij (kunnen) spelen in het aantrekkelijk maken van de industrie onder vrouwen op lange termijn. Een goed plan van aanpak om dit wel te doen is hiervoor echter wel noodzakelijk.

Hoe de sector aantrekkelijker maken?

De belangrijkste factoren die een loopbaan in de logistieke en supply chain sector voor vrouwen aantrekkelijker kan maken zijn: betere loopbaanmogelijkheden voor vrouwen, een betere balans tussen werk en privé-leven en meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

 

Tabel 3: Manieren om de sector voor vrouwen aantrekkelijker te maken.

 


Plaats

Totaal

Azië

Europa

Noord- en Zuid Amerika


1

Beter werk-privé balans

58 procent

Beter werk-privé balans

58 procent

Beter werk-privé balans

60 procent

Betere loopbaanmogelijkheden

50 procent


2

Betere loopbaanmogelijkheden

45 procent

Betere loopbaanmogelijkheden

54 procent

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen

44 procent

Meer vrouwelijke rolmodellen

44 procent


3

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen

41 procent

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen

39 procent

Betere loopbaanmogelijkheden

39 procent

Beter werk-privé balans

31 procent

 

Met betrekking tot dit onderwerp zijn er geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Bovenstaande tabel benadrukt dat de ideeën om meer vrouwen aan te trekken wereldwijd min of meer gelijk zijn. De balans tussen werk en privé-leven lijkt het grootste probleem te zijn op dit moment, met een gebrek aan carrièremogelijkheden op de tweede plaats. Deze laatste reden komt overeen met de eerder gevonden resultaten dat vrouwen erg ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende posities.

Enkele initiatieven

Zoals eerder aangegeven zouden de verschillende belanghebbenden uit de logistieke sector, zoals bedrijven, belangenverengingen, universiteiten en andere opleidingsinstellingen, meer aandacht kunnen geven aan dit onderwerp. Er zijn op dit moment slechts enkele initiativen en task forces gewijd aan dit onderwerp. Een van die initiatieven komt van het Canadian Logistics institute en heet ‘Vrouwen in de logistiek’. Dit initiatief probeert aandacht te vestigen op de mogelijkheden om vrouwelijk talent aan te trekken en ontwikkelt processen en programma’s om meer vrouwen binnen de sector te krijgen.

Wie neemt initiatief?

Hoe dan ook, er zijn meer acties nodig om een grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de sector te krijgen. Al met al is een van de grootste problemen op dit moment dat niet duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Wie moet het initiatief nemen? Wat moet er gedaan worden en wie moeten daarbij worden betrokken? “De tijd is gekomen dat dit onderwerp openlijker wordt besproken binnen de sector. Er moeten meer initiatieven ontwikkeld worden wil de de sector ook in de toekomst over getalenteerd en gekwalificeerd personeel kunnen beschikken. Om vrouwen warm te maken voor een loopbaan in de logistieke sector kunnen bedrijven zich beter profileren en zodra zij binnen de sector werkzaam zijn, kunnen bedrijven meer steun geven. Opleidingsinstellingen kunnen een grotere rol spelen in het promoten van de logistieke sector omdat zij een belangrijke invloed hebben op de loopbaankeuze van toekomstige professionals.

 

Belangenverenigingen uit de sector kunnen ervoor zorgen dat nieuwe initiatieven worden gestart, het onderwerp op de agenda blijft staan en dat er ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen”, zegt Eelco Dijkstra, directeur van Europhia Consulting.

 

Source: Europhia Consulting Global Logistics HR Survey Series. April, 2008.

Europhia Consulting is an international recruitment and executive search company specialised in the logistics and supply chain industry. We have offices in Singapore covering the Asia Pacific region, and in the Netherlands covering Europe.

 

Reageer op dit artikel