blog

Orderverzamelstrategieën als werkmethodeverbetering

Warehousing

Orderverzamelstrategieën als werkmethodeverbetering

Orderverzamelstrategieën kunnen worden gezien als een belangrijke vorm van werkmethodeverbetering waarmee twee belangrijke doelstellingen kunnen worden bereikt. Enerzijds kunnen ze worden toegepast bij een noodzakelijke optimalisering van de gecombineerde opslag en orderverzamelsystemen. Anderzijds kan de toepassing, in bepaalde situaties, belangrijke efficiencyverbeteringen opleveren. In dit artikel behandelt Gerben Esmeijer de voor- en nadelen en de toepasbaarheid van een aantal orderverzamelstrategieën.

De bekendheid en de toepassingsmogelijkheid van orderverzamelstrategieën zijn vooral ontstaan door de ontwikkeling en de toepassingsmogelijkheid van de Warehouse Management Systemen. Dus gaat het hierbij om een verdere stap op het gebied van werkmethodeverbetering(en).

 

De kernvraag is, tot welke verbetering(en) of eventuele beperkingen de toepassing van een bepaalde orderverzamelstrategie kan leiden?
Hierbij zullen de navolgende orderverzamelstrategieën aan de orde komen:

– Ordergewijze verzameling;

– Sectiegewijze verzameling;

– Gelijktijdige deelverzameling;

– Gecombineerde orderverzameling.

 


Ordergewijze verzameling


Ordergewijze verzameling is een strategie waarbij de volledige order achtereenvolgens wordt verzameld. De verzamellijst of de informatieoverdracht zal dan ook de hele order omvatten.

Deze vorm van orderverzameling werd en wordt nog steeds veelvuldig toegepast en kan worden gezien als de meest eenvoudige toepassingsmogelijkheid. Het legt echter wel eens beperkingen op aan de praktische uitvoerbaarheid. De technische staat of de kwetsbaarheid van de artikelen kan hierbij als een belangrijk uitgangspunt worden gezien.

In een situatie waarbij bijvoorbeeld schemerlampen en tevens tapijttegels verzameld moeten worden, is een achtereenvolgende afwerking van de order redelijkerwijs niet mogelijk.

Deze strategie is bijvoorbeeld ook niet uitvoerbaar wanneer delen van een order met zeer volumineuze artikelen voor een korte tussenopslag moeten worden afgezet op een verzamelpunt.

Een ander belangrijk aspect welke we kunnen vaststellen binnen de ontwikkeling van de magazijntechniek speelt hierbij ook een rol; er ontstaat namelijk een groeiende aandacht voor de zogenoemde smalgangpad trucks.

Dit heeft te maken met de geringere gebouwkosten en de mogelijkheid tot sneller functioneren. Dit kan echter zijn invloed hebben op deze orderverzamelstrategie. Indien er bijvoorbeeld gemiddeld gezien, 2 orderverzamelaars per 4 gangpaden verzamelwerkzaamheden uitvoeren, dan is de kans 1 op 4 dat één orderverzamelaar in een bepaald gangpad aanwezig is. Dus ontstaat er, statistisch gezien, de mogelijkheid dat de orderverzamelaars elkaar steeds in één afzonderlijk gangpad ontmoeten, van ¼ x ¼ = 1/16. Een dergelijke situatie zou bij toepassing van deze orderverzamelstrategie een niet acceptabele vorm van congestie veroorzaken, omdat de orderverzameltrucks elkaar niet kunnen passeren. In situaties met aanzienlijk meer gangpaden zal dat statistisch gezien geen rol van betekenis spelen.

Door middel van afbeelding 1 (zie fotoplayer onderaan) wordt het principe van de ordergewijze verzameling weergegeven.

De voordelen van deze orderverzamelstrategie zijn:

 • geringe organisatie;
 • geen assemblage van deelorders.

 

Nadelige aspecten van de strategie:

 • storingskansen bij een lay-out met smalle gangpaden;
 • de langere doorlooptijd van de onderlinge orders.

 


Sectiegewijze verzameling


De sectiegewijze orderverzameling is een orderverzameling per deelgebied. Hierbij zullen dus die artikelen worden verzameld per orderverzamelaar, welke in bepaalde sectoren(deelgebieden) zijn opgeslagen.

 

Voordelen van die werkwijze zijn:

 • betere verwerking van volumineuze artikelen en onderling kwetsbare artikelen;
 • geen storing bij lay-out met smalle gangpaden of een ‘systeemgebonden’ werkwijze.

Bij de systeemgebonden werkwijze worden de artikelen verzameld vanuit de doorrolkanalen en afgelegd in de verzamelbakken. De verzamelbakken worden door middel van een rollenbaan verplaatst.

Indien de weergegeven situatie een aantal verzamelaars een ordergewijze verzameling zouden uitvoeren, dan zou dat tot onderlinge storingen aanleiding geven. De orders zijn  vrijwel altijd verschillend van samenstelling, en dus zullen geen twee orderverzamelaars hetzelfde werk verrichten.

Het opnemen van de bak, de andere orderverzamelaar passeren, en de bak weer afzetten op de rollenbaan, leidt tot een niet-rationele manier van werken. Een sectiegewijze werkwijze is hier dus duidelijk meer gewenst.

 

Nadelige aspecten:

 • langere doorlooptijd, dit door de onderlinge buffervorming per sector;
 • goede organisatie van de onderlinge activiteiten.

 

De buffervorming per sector ontstaat namelijk, omdat de deelverzamelingen elkaar niet aansluitend kunnen opvolgen. Die buffervorming zal evenzo voor een verlenging van de orderdoorlooptijden zorgen.

Over het nadelige aspect ‘goede organisatie van de onderlinge activiteiten’ kan het volgende worden gezegd. Wanneer een orderverzamelaar zijn werkzaamheden in een bepaalde sectie heeft beëindigd, moet de volgende orderverzamelaar

steeds precies weten, vanuit welke artikellocatie hij de orderverzameling moet voortzetten; de activiteiten in de sectoren moeten dus goed op elkaar zijn afgestemd. Informatiesystemen (W.M.S.) kunnen hierbij een goede hulp bieden, of zijn ronduit noodzakelijk.

Door middel van afbeelding 2 (zie fotoplayer onderaan) wordt een indruk gegeven van het principe van deze orderverzamelstrategie.

 


Gelijktijdige deelverzameling


Deze strategie is niet gebaseerd op sequentiële afwikkeling van de werkzaamheden, zoals dit bij de sectiegewijze en ordergewijze verzameling het geval is. De deelorders worden namelijk parallel in de tijd verzameld, en niet volgtijdig. Om dit mogelijk te maken, moeten de orders in deelgebieden worden opgesplitst. De deelorders moeten dan wel nog worden geassembleerd, nadat ze zijn verzameld.

Als het om een artikelassortiment gaat, waarbij bepaalde artikelgroepen fysiek of technisch gezien niet opeenvolgend in de tijd verzameld en samengevoegd kunnen worden (kwetsbare artikelen), dan kan deze strategie eveneens worden toegepast.

 

Voordelige aspecten:

 • kortere doorlooptijd van (grote) orders;
 • minder onderlinge storingskansen bij lay-out met smalle gangpaden;
 • goede verwerking van volumineuze en/of kwetsbare artikelen.

 

Wat de kortere doorlooptijd van de (grote) orders betreft, moet nog worden vermeld dat voorraden bij de afnemers steeds geringer worden, de voorraad wordt steeds meer verlegd naar de leverancier. Dit heeft als gevolg dat afnemers sneller op hun wenken zullen moeten worden bediend, omdat ze minder in voorraad hebben. Het gelijktijdig verzamelen van deelorders, maakt het mogelijk orders sneller af te werken, ze kunnen dan ook sneller of tijdig met een dagtransport bij de afnemer worden aangeleverd.. Onder sneller dient in dit verband te worden verstaan, een kortere doorlooptijd.

 

Nadelen van deze werkwijze:

 • de organisatie/afstemming van de onderlinge activiteiten;
 • de assemblage van de deelorders.

 

Als bovenstaande methode wordt toegepast, dan moet wel rekening worden gehouden met de mogelijke consequenties voortvloeiend uit het samenvoegen van deelorders; de goederen (deelorders) moeten worden geassembleerd bij het verzendklaar maken van de totale order.

Afbeelding 3 (zie fotoplayer onderaan) geeft een indruk van het principe van de gelijktijdige deelverzameling.

 


Gecombineerde orderverzameling


Door de toepassing van het reeds bekende Warehouse Management Systeem doen zich veel mogelijkheden voor van werkmethodeverbetering, dit zoals genoemd bij de voorgaande afzonderlijke orderverzamelstrategieën. Evenzo is dat toepasbaar bij een combinatie van fysieke orderverzamelsystemen. Door middel van afbeelding 4 kan hiervan een voorbeeld worden gegeven.

Hierbij is sprake van een tweetal verschillende orderverzamelsystemen, namelijk:

 • flowrack picking;
 • zone picking.

Bij de flowrack picking wordt gebruik gemaakt van doorrolstellingen en bij de zone picking van legbordstellingen. We kunnen deze twee orderverzamelsystemen kenmerken als totaal verschillende systeemprincipes.

 

De zogenoemde flowracks of doorrolstelling wordt vooral gebruikt voor de orderverzameling van de snellopende artikelen, en de in de zone picking aangegeven legbordstelling wordt gebruikt voor de langzaam lopende en normaal lopende artikelen.

Binnen deze onderlinge orderverzamelsystemen, kunnen dus twee verschillende orderverzameltrajecten ontstaan.

Indien er zou worden gekozen voor een afzonderlijke zone picking, dan ontstaat hierbij een relatief lang traject. Dat wil zeggen de verhouding tussen het aantal picklocaties en de trajectlengte.

 

Door te kiezen voor een strategie van gecombineerde orderverzameling, en de daarbij gewenste lay-out, ontstaat de mogelijkheid van een belangrijke vorm van optimalisering.

Door de orderverzamelposities van zowel de flowrack picking als de zone picking op te nemen in het hierbij benodigde locatiesysteem, kan een gecombineerd traject worden gegenereerd. (zie fotoplayer onderaan)

 

Voordelig aspect van deze werkwijze:

 • aanzienlijke verkorting van het totale orderverzameltraject.

 

Nadelig aspect:

 • aanpassing van locatiemethodiek met trajectvervolging.
Reageer op dit artikel