blog

Wanneer is geautomatiseerd orderverzamelen zinvol?

Warehousing

Het lijkt bijna wel of conventioneel verzamelen met pen en papier niet meer van deze tijd is. Wat zijn dan die grote voordelen van geautomatiseerde orderverzamelsystemen, wanneer is zo’n systeem zinvol en hoe te kiezen voor welk systeem?

Kees van Oostrum (EVO) gaat op zoek naar de voor- en nadelen, Van Oostrum was in 2007 een van de sprekers op de vakbeurs ICT&Logistiek.

 

Het automatiseren van magazijnprocessen, waaronder het orderverzamelproces, is actueel. Dit blijkt onder andere uit het grote aantal beschreven implementaties van WMS-systemen, RF-barcode, voice, pick-to-light en implementaties van verdergaande magazijnmechanisatie in de verschillende vakbladen. De ene implementatie is nog succesvoller dan de andere. Wat zijn dan die grote voordelen van deze systemen, wanneer is zo’n systeem zinvol en hoe te kiezen voor welk systeem? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het van belang om kritisch te kijken waar de winst van deze systemen voor het orderverzamelproces zit en naar de verschillende voor- en nadelen.

 

Standaard activiteiten in het orderverzamelproces

Kijkend naar een orderverzamelproces, dan bestaat deze in de praktijk bijna standaard uit de volgende hoofdactiviteiten:

 

1.      het maken van de pickopdracht

2.      het verzamelen van de artikelen

3.      het verplaatsen van de verzamelde artikelen naar een controlepunt

4.      het controleren van de pickopdracht

5.      het gereed melden van de pickopdracht

 

Deze activiteiten zijn globaal te verdelen in administratieve (1en 5) en fysieke werkzaamheden (2 en 3). Bij het controleren van de pickopdracht is er veelal sprake van een combinatie van administratieve en fysieke werkzaamheden. Dit onderscheid is van belang omdat de ‘winst’ van de ene vorm van automatisering meer gericht is op de administratieve kant terwijl de ‘winst’ van een andere vorm van automatisering meer gericht is op de fysieke kant. De ‘winst’ van bijvoorbeeld miniloadsystemen ligt met name op de fysieke werkzaamheden en van scanning op de administratieve werkzaamheden.

 

Informatieverwerking

Een belangrijke andere activiteit waar een magazijnmedewerker bijna continu meer bezig is, is het opnemen en interpreteren van informatie. Naar welke locatie moet ik, waar is deze locatie, hoeveel artikelen moeten er worden gepickt. Deze activiteit wordt vaak onderschat, maar is van groot belang voor de snelheid en kwaliteit van de geleverde prestaties door de medewerker. Hoe makkelijker en duidelijker de informatie wordt aangeboden, hoe sneller en nauwkeuriger er kan worden gewerkt. Automatisering binnen het orderverzamelproces zal bijna altijd invloed hebben op dit aspect.

 

Ongewenste activiteiten in het orderverzamelproces

Naast de standaard activiteiten binnen een orderverzamelproces heeft bijna elke onderneming te maken met zogenaamde ongewenste activiteiten. Denk hierbij aan het zoeken naar artikelen, het herstellen van pickfouten of het (onlogisch) gaan naar de volgende locatie. Bij elkaar kunnen deze activiteiten ongemerkt veel tijd kosten. Automatiseren van (een deel) van het orderverzamelproces kan dit sterk terugdringen.

 

Wanneer is automatisering zinvol

Kort samengevat is het automatiseren van het orderverzamelproces zinvol als het voldoende direct of indirect voordeel oplevert. Direct als kostenbesparing door bijvoorbeeld minder arbeidskrachten en indirect door bijvoorbeeld minder pickfouten of een kleiner opslaggebied.

De omvang van het voordeel is afhankelijk van het aanwezige besparingspotentieel in de activiteit die geautomatiseerd wordt. Ook het aantal keer dat dit voordeel zich voordoet is een beslissende factor. Wanneer het aantal orders op een dag immers beperkt is, zal het voordeel ook beperkt zijn.

 

Inzicht in eigen organisatie is eerste vereiste

Om het besparingspotentieel te kunnen vaststellen moet er voldoende inzicht zijn in de eigen organisatie. Vragen die beantwoord moeten kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

 

·         Hoeveel order(regels) worden er per dag gelopen

·         Wordt er gepickt vanaf locaties die ver uit elkaar liggen of niet

·         Hoe vaak komt het voor dat de picklocaties niet voldoende gevuld zijn

·         Wat is het foutpercentage

·         Hoeveel tijd wordt er besteed aan de administratieve verwerking

·         Wat is het aantal interne verplaatsingen

 

Op basis van dit inzicht kan worden vastgesteld op welke gebieden automatisering het grootste voordeel kan bieden. Vervolgens kan gericht gekeken worden welke vorm van automatisering het best past bij de activiteit die geautomatiseerd moet worden.

 

Vormen van automatisering

Enkele veel besproken systemen zijn WMS-systemen, RF-barcode, Voice, Pick-to-Light, automatisch palletmagazijn en plateauliften.

 

  • WMS-systeem

Belangrijk bij de afweging voor een WMS-systeem is de gewenste ondersteuning door het systeem. Wanneer er behoefte is aan een complexe registratie met lotnummers en THT’s, artikelen die niet bij elkaar mogen worden gelegd, planning van workload naar pickgebieden en het maken dubbelslagen, dan zijn dat functionaliteiten die met name door WMS-systemen worden ondersteund.

Maar wanneer de behoefte zich met name richt op een goede voorraadregistratie en het genereren van picklijsten op locatievolgorde, dan kan een ERP al voldoende zijn. Zelfs de ondersteuning van RF-barcode scanning behoort al tot de mogelijkheden van enkele ERP-systemen. Voordeel van alleen een ERP-systeem is ook dat er geen interface nodig tussen het ERP en het WMS-systeem met de nodige onderhoudskosten.

Bepalend voor de keuze voor een WMS-systeem of niet is de behoefte die er nodig is om de processen te ondersteunen.

 

  • RF-barcodesysteem

Hoewel elk barcodesysteem anders ingericht kan zijn, wordt in de regel een ladingdrager gescand waaraan een order is gekoppeld vanuit een WMS-systeem. Vervolgens wordt het locatienummer afgelezen, naar de locatie gelopen en het locatienummer gescand. Het aantal te picken stuks wordt afgelezen en bevestigd aan het systeem. Op de scanner verschijnt dan de nieuwe locatie, etc. Als laatste wordt de ladingdrager gescand en is de order gereed gemeld. Bij RF wordt de data online verwerkt en kan na het afronden van de order direct gestart worden met bijvoorbeeld het printen van de documenten.

 

Nadeel van het systeem is de scanner die moet worden meegenomen, het scannen zelf en het moeten aflezen en interpreteren van de informatie van de scanner. Groot voordeel van een RF-barcodesysteem is de snelle geautomatiseerde administratieve verwerking en het verkleinen van de foutkans bij het orderpicken. Dit voordeel is het grootst als er veel mutaties zijn. Is het aantal bewegingen beperkt, dan zal ook de administratieve last en het voordeel van RF-barcode beperkt zijn.

 

Of het invoeren van een barcodesysteem zinvol is wordt met name bepaald door de besparing op de administratieve lasten en het verkleinen van de foutkans.

 

  • Voice

Ook bij voice kan het systeem als maatwerk worden ingericht, maar als voorbeeld werkt het als volgt. Een medewerker meldt zich via de headset aan bij het systeem om orders te verzamelen en zegt het nummer van de ladingdrager. Het systeem meldt het eerste locatienummer en de medewerker zegt na aankomst op deze locatie het controlegetal. Vervolgens meldt het systeem het aantal artikelen dat na het picken wordt herhaald door de medewerker. Direct wordt de nieuwe locatie gemeld. Als de order compleet is meldt het systeem dit en wordt de ladingdrager naar de verzamellocatie gebracht.

 

Ook bij Voice is het voordeel met name te vinden in de geautomatiseerde administratieve verwerking. Bijkomend voordeel ten opzichte van het scannen is dat de medewerker zijn handen vrij heeft, er niet gescand hoeft te worden en er niet gelezen hoeft te worden. Dit voordeel wordt echter kleiner als over grote tussenafstanden gepickt wordt. De tijd die dan nodig is om te verplaatsen wordt dan ook gebruikt om te lezen. Het systeem is daarom met name zinvol in een omgeving met fastmover waar de picklocaties niet te ver uit elkaar liggen.

 

  • Pick-to-Light

Een pick-to-light systeem is een systeem waarbij door middel van lampjes bij het te picken artikel wordt aangegeven dat dit artikel moet worden gepickt en in welke aantallen. Het is een relatief duur systeem met een lage foutkans en met name bedoeld voor fastmovers die dicht bij elkaar liggen. Wanneer de loopafstand tussen de artikelen toeneemt is er voldoende tijd om via voice of het lezen van de barcodescanner de volgende locatie te lezen. Om te voorkomen dat verschillende medewerkers tijdens het verzamelen op elkaar moeten wachten, wordt er vaak met zones gewerkt met vaste werkplekken. Dit maakt de inzet van medewerkers minder flexibel.

 

  • Automatisch palletmagazijn / plateaulift

Deze twee vormen van automatisering richten zich met name op het verplaatsen van de goederen en minder op de administratieve voordelen. Pallets of kleine artikelen op een plateau komen naar de medewerker toe, waarbij de besparing dus met name moet komen uit minder bewegingen door medewerkers. Om dit te bereiken zal het aantal bewegingen relatief hoog moeten zijn. Bijkomend voordeel van deze mechanisatievormen is een compactere en beter te controleren opslag. Nadeel is de afhankelijkheid van het systeem en bij relatief weinig bewegingen risico op wachttijd.

 

Besparing zonder automatisering

Er zijn nog tal van andere vormen van automatisering op de markt, zoals RFID, automatische sorteersystemen, miniloadsystemen en maatwerksystemen. Maar bij al de afwegingen is het ook zinvol om na te gaan welke verbeteringen al realiseerbaar zijn zonder deze vormen van automatisering. Vaak kan ook door een andere inrichting, opslagmethodiek of interne transportmiddelen al een verbeterslag worden gemaakt.

Ga daarom na de inventarisatie niet op zoek naar een systeem, maar blijf altijd gericht op het verbeteren van processen.

Reageer op dit artikel