nieuws

‘Groothandel voelt concurrentie logistiek dienstverlener

Supply chain

‘Groothandel voelt concurrentie logistiek dienstverlener

De Nederlandse groothandel groeide jaren harder dan andere sectoren maar hapert sinds 2012 mede door de toenemende concurrentie van logistiek dienstverleners. Om die concurrentie het hoofd te bieden moeten groothandels meer inzetten op ICT-(keten)innovaties, blijkt uit onderzoek van ING.

In het vandaag verschenen onderzoek stellen de economen van ING Economisch Bureau vast dat groothandelssector, goed volgens het CBS voor een totale toegevoegde waarde op jaarbasis van 47 miljard euro, zich de afgelopen jaren steeds breder is gaan profileren als serviceprovider, maar dat heeft niet geresulteerd in het juiste prijskaartje. Ook neemt, zo concluderen de opstellers van het rapport, de concurrentie toe van met name logistiek dienstverleners alsmede retailers die zelf de inkoop en opslag verzorgen.

Onderscheiden met logistiek

Consequentie van deze concurrentie is dat groothandels hun toegevoegde waarde tegenover grote retailers meer en meer moeten bewijzen. “De uitdaging is om aanvullende diensten, zoals logistieke dienstverlening, niet alleen als onderscheidend middel te gebruiken, maar dit ook richting opdrachtgevers te gelde moeten maken. Als er geen marge tegenover staat zal de productiviteit omhoog moeten om de winst op peil te houden of zelfs te verhogen.”

Meer ketensamenwerking

Ook constateren de opstellers van het rapport onder andere dat groothandels de voordelen van ketensamenwerking onvoldoende benutten. “Ondanks dat de groothandel zich breder profileert ten opzichte van klanten, verkeren groothandels in de praktijk vaak niet in de positie van ketenregisseur. In veel gevallen is dat de grote retailer of de fabrikant. Hoewel de invloed beperkt is, zijn groothandels vaak wel in de mogelijkheid om de voordelen van ketensamenwerking te benutten.”

Belang big data

Een ander aspect dat in het onderzoek de revue passeert, is dat met de groeiende invloed van internet en de commerciële mogelijkheden van ‘data analytics’ (Big data) zich een nieuwe fase aandient van vooruitgang voor de groothandel. “Dit beperkt zich niet alleen tot de handel in consumentenproducten, maar is ook relevant voor groothandels in grondstoffen of halffabricaten.”

Ketenoptimalisatie is gedeeld belang

Toenemende ICT-inzet heeft volgens het ING-rapport ook weer gevolgen voor de positie van een groothandel binnen de keten. “Soms bereik je met ketenbreed denken als groothandel zelfs het meest. Ketenoptimalisatie is een gedeeld belang. Het gaat daarbij om het vergroten van de efficiëntie door anders samen te werken met partners. Dit levert niet zelden een win-win situatie op.”

De ING-economen stellen overigens dat een groothandel niet per definitie de lead moet nemen of zich moet aansluiten bij keteninnovaties. “Dat hangt af van de omvang, rol en dominantie in de keten. Toch zou elke groothandel zich bewust moeten zijn van de ketenverbondenheid.”

Investeren in EDI en artikelcodering

Met investeringen in ICT op het vlak van onder andere EDI/XML, elektronische artikelcodering en dynamisch assortimentsbeheer, kunnen groothandels binnen hun keten bijvoorbeeld sneller werken en of minder fouten maken. Dit geldt ook in de relatie tussen leveranciers en afnemers met wie gegevens worden uitgewisseld.

Incourante voorraden beperken

Het advies van de onderzoekers is dan ook dat voor een groothandel een belangrijke doelstelling moet zijn om de overtollige en incourante voorraad zo veel mogelijk te beperken. Ook moet worden gestreefd naar een zo hoog mogelijke leveringsbetrouwbaarheid (servicegraad) door betere planning. “Actuelere en betere informatie stelt de groothandel bijvoorbeeld in staat om proactief te herbevoorraden. Ook kan tijdige en betere informatie uitwisseling met ketenpartners op logistiek gebied voor meer efficiëntie zorgen. Te denken valt daarbij aan een hogere beladingsgraad en minder ritten.”

 

Lees ook het recente expertartikel van Olivier de Kort waarin hij stelt dat de groothandel zich moet transformeren van ‘dozenschuiver naar stekkerdoos’.

Reageer op dit artikel