blog

Veco halveert doorlooptijd met Process Mining

Supply chain 3320

Veco halveert doorlooptijd met Process Mining
Joris Keizers

Process Mining is binnen de manufacturing nog relatief onbekend, maar deze methode heeft ook voor deze sector grote potentie aangezien het kan meeliften op bewezen methodologieën zoals Six Sigma, zegt Joris Keizers, operations manager bij Veco. Hij vertelt hier zijn ervaringen.

Six Sigma is binnen manufacturing omgevingen ontwikkeld en heeft de afgelopen decennia op tal van plaatsen aangetoond de productiviteit van bedrijven substantieel te kunnen verbeteren.

Deze methodologie kenmerkt zich onder meer door:

  1. een outside-in aanpak waarbij vanuit de klant naar de processen wordt gekeken,
  2. een zoektocht naar die oorzaken die zorgen voor variatie in het proces en
  3. niet alleen aandacht besteden aan de kwaliteit van de oplossing, maar ook aan de acceptatie en borging van de oplossing.

Dit alles wordt ondersteund door statistische methoden die helpen om die factoren te isoleren die zorgen voor (ongewilde) spreiding in de processen.

Process Mining: processen automatisch in kaart

De afgelopen jaren zijn er in aanpalende vakgebieden allerlei algoritmen ontwikkeld – veelal onder de populaire noemer Big Data – die efficiënt inzicht en verbanden kunnen aanbrengen in grote databases met gegevens. Veel van deze algoritmen worden gebruikt in een B2C context om klantgedrag in kaart te brengen en te sturen. Maar ook in manufacturing omgevingen kan hier veel meer gebruikt van gemaakt worden dan vandaag de dag het geval is. Sterker nog, deze algoritmen zouden kunnen meeliften op de populariteit – en bewezen naam – van bijvoorbeeld Six Sigma.

Dit artikel beschrijft hoe één van deze deelgebieden van de Data Science – te weten Process Mining – het bedrijf Veco heeft geholpen om daadwerkelijk en versneld de doorlooptijd te verbeteren. Binnen de administratieve sector heeft Process Mining al voet aan de bodem gekregen, maar dit artikel laat zien dat ook binnen de manufacturing de inzet van Process Mining ten zeerste aan te raden is. Met Process Mining ben je in staat om volledige processen automatisch in kaart te brengen.

Process Mining is een relatief jonge technologie, die ongeveer 15 jaar geleden werd ontwikkeld aan de Technische Universiteit van Eindhoven door de onderzoeksgroep van Prof. Wil van der Aalst. De naam lijkt samen te hangen met de veel oudere gebied van ‘data mining’. Historisch gezien heeft Process Mining echter zijn oorsprong in het gebied van business process management, en de huidige Data Mining tools bevatten geen Process Mining Technology.

Drie elementen

Met Process Mining ben je in staat om volledige processen in kaart te brengen en te analyseren op basis van digitale sporen in de informatiesystemen. Een proces is een reeks van stappen. Om Process Mining toe te kunnen passen moeten minimaal voor alle te analyseren events, de volgende drie elementen beschikbaar zijn in de data (i.e. in de eventlog):

  1. Case ID: De case ID identificeert een specifiek geval van het proces (bijvoorbeeld een klantnummer, ordernummer, or productnummer)
  2. Activiteit: Beschrijft de naam van de activiteit die uitgevoerd is (bijvoorbeeld ‘Order ontvangen’ of ‘Polijsten’).
  3. Timestamp: Een of meerdere tijdstempels per stap (bijvoorbeeld bij het begin en het einde van het polijsten) worden gebruikt om de volgorde van het proces af te leiden en om de doorlooptijden van de stappen te berekenen.

Als deze drie elementen in uw data beschikbaar zijn, dan kan Process Mining automatisch in een oogwenk een op feiten gebaseerde weergave creëren van het proces zoals het daadwerkelijk gelopen heeft. Dit geeft veel meer inzicht dan de processchema’s die aangeven hoe processen hadden moeten lopen. De visualisatie van het proces wordt rechtstreeks gegenereerd vanuit de historische ruwe data.

Reductie doorlooptijden met Process Mining

Producent Veco is een marktleider in het ontwikkelen en produceren van high precision metal solutions, op basis van electroformeer-, laser en ets-technologie. Met deze technologieën is het mogelijk om producten te maken met gaatjes ter grootte van enkele microns. Mede gezien deze precisie is het vaak pas aan het eind van het productieproces mogelijk om vast te stellen of alle deelprocessen gepresteerd hebben zoals ze hadden moeten presteren. Korte doorlooptijden zijn derhalve cruciaal: hoe korter de doorlooptijd, hoe sneller de feedback over de kwaliteit van het productieproces. De afgelopen jaren is binnen Veco al met succes Six Sigma toegepast als verbetertool om doorlooptijden te reduceren, voorraden te minimaliseren en yield te verhogen. Op zoek naar altijd nieuwe en betere methoden om te verbeteren is Veco begonnen om Process Mining als integraal onderdeel van de Six Sigma methodiek in te zetten, ondersteund door het softwarepakket Disco van Fluxicon.

Analyse-fase

Een belangrijk onderdeel van een six sigma project is de Analyse-fase. In deze fase wordt – met behulp van statistiek – vastgesteld wat de huidige prestatie van een proces is, wat de gewenste prestatie van een proces is, en wat de belangrijkste oorzaken zijn die – door de variatie die ze veroorzaken – de gewenste prestatie in de weg staan. Deze fase kenmerkt zich door uitvoeren van allerlei data-analyses – zowel grafisch als ook statistisch – op zowel het gehele te verbeteren proces als ook de onderliggende deelprocessen. Deze fase vraagt naast statistische bagage, ook creativiteit, doorzettingsvermogen en affiniteit met cijfers. Eén van de gevaren van de Analyse-fase is dat de teamleden die niet zozeer geselecteerd zijn op hun statistische kennis, maar vooral op hun kennis van de bedrijfsprocessen, niet voldoende aangehaakt blijven en zo onvoldoende hun toegevoegde waarde kunnen bieden. Zonde, want de kennis en betrokkenheid van deze mensen is cruciaal om tot een succesvolle afronding van het verbeterproject te komen.

Process Mining: gelijk inzicht in werkplekken

In een eerste pilot bij Veco met Process Mining bleek dat de inzet van Process Mining complementair is aan six sigma: het versnelt de Analyse-fase en werkt zeer uitnodigend voor medewerkers die veel process kennis hebben, maar minder feeling met allerhande statistische methoden. Waar in een traditionele aanpak de Analyse-fase veelal bestaat uit het analyseren van probability plots om te komen tot de juiste vaststelling van de bottlenecks, zijn in deze pilot de probability plots in eerste instantie overgeslagen en is direct Disco ingezet om de bedrijfsprocessen te analyseren. Het eerste voordeel komt dan al gelijk om de hoek kijken: binnen enkele minuten is het mogelijk met Disco een compleet en visueel overzicht van de bedrijfsprocessen en hun bottlenecks te krijgen.

PM

(klik op afb. voor groter beeld)

Een animatie toont in één opslag wat de werkplekken zijn met hoge bezettingsgraden en welke werkplekken zorgen voor vertraging in de keten. En dit inzicht wordt niet alleen op werkplek gegeven, maar ook de ketens van werkplekken die zorgen voor vertraging in de keten worden inzichtelijk. Dit inzicht is onmogelijk te krijgen door het loslaten van de traditionele probability plots op de data. Process Mining biedt zeer toegankelijke resultaten: de animaties spreken zeer tot de verbeelding en zorgen ervoor dat ieder lid van het verbeterteam de verkregen inzichten kan combineren met zijn of haar proceskennis. Deze werkwijze zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kennis van de medewerkers gecombineerd kan worden met de statistische inzichten uit de analyse-fase. Dit bevordert zowel de kwaliteit als snelheid van de analyse-fase. Process Mining heeft door deze pilot niet zozeer de probability plots verdrongen als analyse tool, maar biedt wel veel sneller inzicht in waar de pijnpunten zitten. De probability plots kunnen daarna gebruikt worden om deze pijnpunten verder te onderzoeken.

Werkplekken sluiten beter op elkaar aan

Het verkregen inzicht rondom de bottlenecks stelde Veco in staat om de werkplekken in de keten – zowel intern als bij toeleveranciers – beter op elkaar aan te laten sluiten en op deze wijze de totale doorlooptijd te halveren en de procesbeheersing te verbeteren. De investeringen om dit te bewerkstelligen hebben niet meer dan enkele duizenden euro’s gekost. De oplossingen waren vaak eenvoudig en voor de hand liggend, maar Process Mining heeft de denkrichting zichtbaar gemaakt.

Deze pilot heeft nog veel meer opgeleverd dan alleen kortere doorlooptijden:

  • Process Mining is ‘business as usual’ geworden in zowel de analyse van als ook de communicatie over de bedrijfsprestaties
  • Het heeft aangetoond dat ook de toolbox van Six Sigma kan profiteren van ontwikkelingen van Data Science en Computer Science. Dit inzicht heeft aan de basis gestaan van de verdere strategie rondom data-opslag en -management binnen Veco.
  • Process Mining heeft enorme – nog onontdekte – waarde binnen de manufacturing.

Ziet u ook de voordelen van Process Mining? Ik ben erg benieuwd naar uw ervaringen…

Auteur: Joris Keizers is operations manager bij Veco 
Lees ook: ‘Logistiek profiteert onvoldoende van process mining’

Reageer op dit artikel