blog

Logistiek netwerk up-to-date met ‘monitoring & feedback

Supply chain

Logistiek netwerk up-to-date met ‘monitoring & feedback

Bij het inrichten van een supply chain is het belangrijk ook aandacht te besteden aan kwaliteitsborging. Management rapportages op basis van overeengekomen KPI’s en de verdere uitwerking naar de operatie, zijn gebruikelijk. Maar blijft u ook de ontwikkeling registreren in de parameters die cruciaal waren voor de genomen beslissing? Om te voorkomen dat veranderende omstandigheden alsnog tot een probleem leiden, is dat wel verstandig. Met ‘monitoring & feedback’ kunt u uw optimale inrichting gedurende langere tijd garanderen. Door: Marnix Zoutenbier en Monique van den Broek.

Bij het inrichten van een supply chain worden typisch vragen beantwoord die strategisch/tactisch van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan:’Op welke productielocatie gaan we produceren voor welke markt?’, ‘Hoeveel distributiecentra hebben we nodig?’, ‘Hoe organiseren we transport?’, en ‘Hoe gaan we onze voorraden aansturen?’. Het nemen van dergelijke strategische en tactische beslissingen gebeurt idealiter op basis van een combinatie van expertkennis, business ervaring en intuïtie met harde data en kwantitatieve logistieke modellen. Een samenvatting van kennis en gegevens leidt tot een transparant beeld van de beste inrichting en aansturing van de logistieke keten en de consequenties voor alle relevante harde prestatie-indicatoren als leverbetrouwbaarheid, operationele kosten en geïnvesteerd vermogen. Dit is de basis voor een goede dialoog en het nemen van goede en gedragen beslissingen.

Aannames

Of je nu wel of geen gebruik maakt van modellen om de aanwezige kennis expliciet te maken, bij het beoordelen van scenario’s spelen aannames over de toekomst altijd een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de kilometerprijs van een vrachtwagen, de variabele productiekosten per locatie, de klantvraag naar producten, levertijden van leveranciers van belangrijke grondstoffen, et cetera. In modellen zijn deze aannames vaak heel expliciet, anders kun je er niet mee rekenen. Maar ook als er geen of slechts impliciet modellen ter ondersteuning van beslissingen gebruikt zijn, zijn dergelijke aannames en uitgangspunten te benoemen.

Robuust netwerk

Nu zijn logistieke inrichtingsbeslissingen geen beslissingen die na een paar maanden weer herzien worden. Ze worden typisch voor een langere tijdshorizon gemaakt. In de praktijk zien we dat vaak 5 tot 10 jaar wordt gehanteerd. Dat is ook de reden dat na de strategische/tactische keuzes ten aanzien van de logistieke inrichting, de aandacht verschuift naar de operationele uitwerking.

Zelfs als de robuustheid van het netwerk tijdens het inrichtingsproces wordt getoetst met behulp van een gevoeligheidsanalyse (het effect van variatie in de cruciale parameters op de optimale inrichting van het netwerk), is dit meestal een eenmalige exercitie.

Monitoring & feedback

Wij pleiten ervoor om niet alleen de optimale en robuuste inrichting als eindpunt te zien van een dergelijk traject, maar ook een lijst te maken met de cruciale aannames waaronder deze inrichting optimaal is. En vervolgens elk van de cruciale aannames te monitoren: de validiteit te bewaken gedurende langere tijd. Dus niet eenmalig bij de inrichting, maar blijvend, procesmatig, als borging van de kwaliteit van de gekozen inrichting. Naast registratie van de juiste grootheden moet bovendien worden nagedacht over de inrichting van de feedback: de juiste plaats in de organisatie om relevante signalen terecht te laten komen zodat adequate actie kan worden ondernomen. Met ‘monitoring & feedback’ kunnen uitzonderingen tijdig worden gesignaleerd en de juiste stappen worden ondernomen vóórdat de veranderende omstandigheden tot een probleem leiden.

Een voorbeeld:

Bij een strategische studie naar de inrichting van een logistiek netwerk is gebleken dat de keuze voor 3 Nederlandse distributiecentra optimaal is. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de dieselprijzen liggen tussen de €1,40 en €1,60. Binnen deze range is een inrichting met 3 distributiecentra optimaal. Bij een hogere dieselprijs moet een extra centrum overwogen worden om transportkosten te beperken. Momenteel is de dieselprijs €1,45. Het is van belang om deze cruciale parameter te blijven volgen. Wanneer de dieselprijzen alsnog stijgen tot boven de €1,60 moet dat sowieso zichtbaar zijn. Sterker nog, het verdient aanbeveling om al eerder te signaleren dat de prijzen aan het stijgen zijn zodat er eerder adequaat op gereageerd kan worden. Wellicht is het aanleiding om de inrichting te herzien maar andere oplossingen zijn ook mogelijk. Naast brandstofprijzen kan het hier bijvoorbeeld ook gaan om vraagpatronen, transportkosten, warehouse kosten of variabele productiekosten op de verschillende locaties.

Altijd up-to-date

Dagelijkse bedrijfsvoering leidt tot een grote hoeveelheid relevante gegevens over de grootheden die cruciaal waren voor de inrichting en aansturing van uw netwerk. Vaak worden deze alleen gebruikt om managementrapportages te genereren, waarin de belangrijkste KPI’s worden gevolgd en waarmee vanuit het management gestuurd kan worden. Door bij de inrichting van een supply chain ook ‘monitoring & feedback’ te integreren, kunt u veranderingen in de cruciale inrichtingsparameters tijdig detecteren en daarmee de optimale inrichting gedurende langere tijd garanderen. Uw logistieke netwerk altijd up-to-date!

Mede-auteur: Monique van den Broek

Reageer op dit artikel