blog

vLm: 40 jaar professionalisering

Supply chain

vLm: 40 jaar professionalisering

“Ik wil graag de vereniging Logistiek management (vLm) in het zonnetje zetten: ze zijn 40 jaar geworden en dat is van harte een felicitatie waard voor deze belangrijke logistieke vereniging.” Hessel Visser blikt hier uitgebreid terug op het ontstaan en de ontwikkeling van het 40-jarig bestaan van deze vereniging.

Mijn betrokkenheid met de vLm overtreft al weer ruim de 25 jaar, waarvan ik 9 jaar in het algemene bestuur heb gezeten en in veel verschillende commissies. Zo kan ik vanuit eigen ervaring aandragen hoe belangrijk deze vereniging is voor de professionele logistieke ontwikkeling van Nederland en vele andere landen.

Wijze heren namen het initiatief

Het was op 13 maart 1973 toen een aantal logistici besloot om de NEVEM op te richten. De naam NEVEM stond eerst voor de NEderlandse VEreniging voor Material management. De oprichting vond plaats tijdens een evenement in het Congresgebouw te ’s-Gravenhage. Daar waren toen een vijftigtal professionals bij elkaar gekomen voor een lezingenreeks. Personen van het eerste uur waren onder andere prof. ir. Constant Botter, Freek van Dorsser †, prof. ir. Gideon Meeuse en Ir. Albert Schaafsma †. De heer Schaafsma hield toen een lezing met als titel: “Oude wijn in nieuwe zakken?” Dat onderwerp zou vandaag de dag niet misstaan.

Grote bedrijven zoals Philips hadden sterke inbreng

Philips was altijd sterk vertegenwoordigd in de vereniging. Zowel productie als distributie stonden sterk in de aandacht. Het woord logistiek was nauwelijks bekend. Productie en distributie waren in die tijd sterk gescheiden. Het woord Klantenorderontkoppelpunt (KOOP) deed in die tijd zijn intrede. Het bekende boek van Hoekstra en Romme, “Op weg naar integrale logistieke structuren” kwam in 1985 dank zij de NEVEM tot stand. De meeste ideeën voor logistieke verbeteringen kwamen uit de grote bedrijven. Het was de tijd van het implementeren van MRP- en ERP-systemen. We zien dat de naam van de NEVEM omstreeks 1985 al uitgelegd werd als de Nederlandse Vereniging voor Logistiek Management.

Eerste kantoor in Den Haag

Zelf mocht ik midden jaren tachtig toetreden tot de vereniging, die destijds gevestigd was in ’s-Gravenhage in het statige gebouw aan de Neuhuyskade, waar ook de NIVE en de NEVI waren gevestigd. In die tijd waren er twee hoofdactiviteiten te onderkennen binnen de vLm: opleiden en evenementen. De vereniging had een uitgebreide portefeuille aan succesvolle opleidingen. Deze waren weer in twee groepen onder te verdelen. Ten eerste waren daar de Nederlandstalige opleidingen van een basisopleiding tot de MIG-opleiding. Dat stond voor Management Integrale Goederenstroombeheersing. Ten tweede waren er de Engelstalige APICS-opleidingen. Vanuit Philips was Hans van Goor zeer actief met de certificeringen van APICS, zoals het CPIM. De NEVEM heeft deze certificering overgenomen. Dit is tot op heden zeer succesvol gebleken. Nederland staat wereldwijd nog steeds bovenaan voor wat betreft het aantal gecertificeerden ten opzichte van het aantal inwoners.

Verandering van NEVEM naar vLm

In 1990 veranderde de NEVEM haar naam in `vereniging Logistiek management’, afgekort vLm. De vereniging legde zich toe op de vergroting en praktische toepassing van kennis en inzichten in de integrale beheersing van goederenstromen. In de jaren negentig zijn de Nederlandstalige opleidingen in het Europese jasje van de ELA gestopt. Daar zijn in de negentiger jaren de EMLog, ESLog en EJLog uit voort gekomen. De ESLog en de EJLog zijn nu ondergebracht bij commerciële aanbieders. De vlm is nog steeds betrokken bij de examinering van deze opleidingen.

Grootse evementen

De evenementen kende begin jaren negentig een enorme belangstelling. Er kwamen honderden deelnemers op de congressen af. In 1991 werd, tijdens de Logistica een internationaal congres gehouden met 350 deelnemers. In 2000 is er ook nog een congres geweest met circa 300 internationale deelnemers in de RAI te Amsterdam.  Naast de grote congressen waren er ook vele specifieke bijeenkomsten. Zo is in die tijd ook de Agrologistiek van de grond gekomen.

De vLm veranderde in de jaren negentig sterk van karakter. Het waren in het begin de bedrijven die als lid centraal stonden. Later is dat meer gericht op de persoonlijke lidmaatschappen en in het bijzonder op de professionalisering van het vakgebied.

Logistieke prijzen

De vLm staat bekend om de verschillende prijzen die zij in de loop der jaren heeft ingesteld. De Nederlandse Logistiek Prijs heeft een vaste plaats gekregen in de agenda. De prijs heeft een landelijk aanzien en wordt door de deelnemende bedrijven zeer gewaardeerd. We kennen nu steeds meer prijzen zoals de scriptieprijs logistiek. De vLm zet op die manier logistiek talent in de schijnwerpers.

Activiteiten in de regio

Steeds meer zagen we de belangstelling voor lokale activiteiten. Met Hanze Bakker en Karel Dekker heb ik omstreeks 1990 de regio’s mogen opzetten. Dat begon met een regio West in de HTS te Dordrecht. Dankzij een toen al goed werkend netwerk kwam dit regionale bestuurlijke apparaat prima op gang. Nu zijn deze regio’s niet meer weg te denken uit de vereniging. Later zagen we onder de inspirerende leiding van Petra van Gurp de kiemgroepen opgroeien. Hier zijn prachtige werkstukken over ons logistieke vakgebied gecreëerd, zoals het nog steeds actuele stuk over Lean in één dag, waar ik met genoegen aan heb mogen meewerken. Later zien we dat de steeds groter wordende belangstelling voor deze verschillende interessegroepen dankzij de aansporende leiding van Arjen Wierikx is voortgezet onder de noemer community’s.

Over een andere logistieke boeg

De opzet van de vLm, zoals die nu staat, is verwoord bij zowel Logistiek.nl als bij de vLm zelf. De vLm schrijft op hun verfrissend vernieuwde website: Vandaag de dag is vLm een beroepsvereniging voor logistiek en supply chain managers. Haar doelstelling is het bevorderen van de professionele ontwikkeling van (aankomende) logistici door het bieden van een netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaring.

Vele verhuizingen

Na de start in ‘s-Gravenhage heeft de vLm nog verschillende andere huisvestingslocaties gehad. Eerst kwam er een verhuizing van de opleidingen naar Voorburg. Later ging het kantoor naar Rotterdam. Vervolgens werd ook nog eens binnen Rotterdam verhuisd. Daarna kwam de verplaatsing naar Amersfoort en uiteindelijk heeft het bureau nu onderdak gevonden bij de EVO in Zoetermeer. In die tijd zijn er verschillende besturen en directies geweest. Het waren goede en slechte tijden. Nu wordt met de medewerking van de EVO een nieuwe weg gezocht naar een gezonde toekomst.

Jongeren hebben de toekomst

Het zal de komende jaren complexer worden om alle logistieke zaken onder één vLm-dak te houden. Wie zien steeds meer differentiatie in ons logistiek vakgebied. Waar vroeger material management en fysieke distributie centraal stonden, zien we nu een verschuiving naar de logistieke dienstverlening, zoals ketenregisseurs en ziekenhuizen. Iedereen zoekt wat anders bij de vLm. De inbreng van uit deze diversiteit blijft belangrijk om de prestatie van Nederland op logistiek gebied blijvend op het topniveau te houden waar we naar toe gegroeid zijn. Opvallend is de groeiende belangstelling van de jongeren voor het logistieke vakgebied. In 2005 werd door Jan Kraaijeveld en Mark van Ommen de groep Young  Professionals gestart vanuit onze eigen tuin. In 2009 werd dit initiatief door Sven de Keiser, Sybrand Meersschaert en Rienk Bierenbroodspot verder uitgewerkt tot Jong Logistiek Nederland. De vLm en EVO hebben toen samen ondersteuning verleend aan deze vernieuwing. Nu zijn er honderden studenten en jong afgestudeerden lid geworden. Hier liggen de grootste kansen voor een professionele beroepsorganisatie. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Na 40 jaar weer nieuw elan

Ik wens de vLm veel succes bij het verder uitbouwen van hun doelstelling over de professionele ontwikkeling. Moge er nog vele mensen professioneel worden betrokken bij de beroepsvereniging, zodat er nog meer significante bijdragen worden geleverd aan de economie in het algemeen en die van Nederland in het bijzonder. We hopen dan ook dat de vLm een vooraanstaande rol mag gaan spelen bij het implementeren van de voorstellen van de Topsector Logistiek onder leiding van Aad Veenman.

Plannen worden werkelijkheid

Op 24 april is er gelegenheid om mee te discussiëren over het onderwerp leiderschap bij de ledendag van de vLm, die gehouden wordt bij LogiXperience in Venlo. We zien verder ook uit naar de Nederlandse Logistiek Prijs op 7 november en het jaarcongres op 20 november. Noteert u ze alvast in uw agenda. Op een van de laatste twee dagen komt het jubileumboek uit over de 40 jaren van de NEVEM/vLm. Dat boek wordt uitgewerkt onder de bezielende leiding van Ad van Goor en Rinus Jansen. Hun kennende belooft dat een top boek te gaan worden. We zien u graag bij een of meer van die gelegenheden en hopen natuurlijk dat uw betrokkenheid mag leiden tot het in de logistieke top houden van Nederland.

 


Bekijk hier de video van 40 jaar vlm…

Reageer op dit artikel