blog

Heeft u antwoorden op de drie duurzame trends?

Supply chain

Heeft u antwoorden op de drie duurzame trends?

Er is meer dan kostenbesparing door minder energieverbruik of minder onnodige transportkilometers, zegt Adriana Begeer van Ernst & Young Advisory. Ze zet in dit artikel drie duurzame trends op een rij en laat zien wat een supply chain manager daarvoor op orde moet hebben.

De komende jaren wordt u geconfronteerd met de eis van meer ketentransparantie, krijgt uw keten vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering en politieke instabiliteit en kunt u zich onderscheiden als u inzet op closed loop supply chains.

 

Als supply chain professional komt u de komende jaren in het middelpunt van de aandacht te staan. Zo bereidt een bedrijf zich daarop voor:

Trend 1 – Eis van ketentransparantie van alle mogelijke betrokkenen

Of het nu gaat om de vraag waar uw grondstoffen vandaan komen, hoe uw producten worden geproduceerd, hoe uw goederentransport is geregeld of wat er met uw producten gebeurt als deze aan het einde van hun levensduur aankomen,. Uw klanten, investeerders en zakenpartners willen weten hoe uw keten in elkaar zit. En het aantal middelen waarmee u real-time over uw keten kunt rapporteren neemt toe. Een tweetal voorbeelden:

 1. Door slimme ICT, betere tools om big data te analyseren, the cloud en internet wordt het gemakkelijker om productieprocessen, energieverbruik, beschikbaarheid en gebruik van grondstoffen continu te monitoren. Metingen en rapportages leveren real-time informatie over de impact uw productiemethoden, uw producten en bijvoorbeeld uw transport op uw omgeving. Met behulp van simulatie tools kunt u vervolgens kijken naar de opties die u heeft om anders te handelen en hoe deze opties uitpakken voor uw keten.
 2. Het is mogelijk om (deel)producten in de keten te volgen. Bijvoorbeeld met systemen op basis van RFID. Dit levert een schat aan informatie waarmee u geacht zult worden te sturen op het behalen van kwaliteit en veiligheid in uw keten.

 

Wat een
manager
op orde moet hebben:

U en uw ketenpartners, zowel buiten als binnen de eigen organisatie, moeten zich voorbereiden op openheid van praktijken. Dit betekent tijdig zorgen voor een adequate kwaliteit van deelprocessen:

 • Bepaal de kwaliteiteisen waaraan uw product moet voldoen en maak de verbinding naar wat dit betekent voor de kwaliteit van de processen en producten van uw ketenpartners. Sta bij het formuleren van deze punten stil bij de verwachtingen van uw klanten en bij de positionering van uw concurrenten.
 • Breng de opbouw van uw keten in kaart. Ook die van uw toeleveranciers.
 • Verzamel informatie van uw leveranciers en monitor de wijze waarop zij hun afspraken in uw keten nakomen. Trek consequenties uit ongewenst gedrag.

 

Trend 2 – Toenemende onzekerheid in supply chains

De meeste supply chains zijn ontworpen voor tijden van stabiliteit. De supply chain van nu kenmerkt zich door toenemende onzekerheid door bijvoorbeeld de gevolgen van global warming en toenemende politieke instabiliteit.

 

Moet u zich daar als Nederlandse onderneming druk over maken? Zeker. Omdat ketens complexer en mondialer worden, kunnen lokale gebeurtenissen een massieve impact hebben en verder raken dan de plek waar iets gebeurt.

 

Denk bijvoorbeeld eens aan de gevolgen van de aswolk van de vulkaan op IJsland op de Europese luchtvracht in 2010. Op Schiphol vielen alle vluchten stil. In termen van het aantal geschrapte vluchten was de impact groter dan die tijdens 9/11 of SARS. De logistieke sector kreeg te maken met vertragingen, stilvallende productie en hogere transport en loonkosten. Om vergelijkbare gebeurtenissen het hoofd te bieden moeten supply chain professionals zorgen dat ze zicht hebben op de risico’s in hun keten en strategieën ontwikkelen om met deze risico’s om te gaan. Het gaat erom daadwerkelijke controlemechanismen en instrumenten te implementeren om met deze risico’s om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het op orde hebben van business continuity processen.

 

Wat een
manager
op orde moet hebben:

Als supply chain manager is het verstandig om uw supply chain regelmatig te onderwerpen aan een stresstest. Welke aannames maakt u, zijn deze nog relevant? Heeft u een plan om continuïteit zeker te stellen op het moment dat u te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis? Zijn uw ketenpartners in staat u te ondersteunen bij de realisatie van plan B? Dit is essentieel omdat het iets zegt over uw betrouwbaarheid als ketenpartner.

 • Wees in staat om snel in beeld te brengen wat er in uw keten aan het gebeuren is in tijden van crisis. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als: vallen er fabrieken uit, zijn alle partners in de keten operationeel, heeft u voldoende grondstofvoorraad om de productie voort te zetten.
 • Ken de kwetsbaarheden in uw keten. Bijvoorbeeld welke fabrieken liggen in gebieden met waterschaarste of juist in overstromingsgevoelige gebieden, beschikt u over alternatieve productielocaties mocht er ergens een fabriek uitvallen.
 • Ontwerp de structuur van uw supply chain zó, dat het mogelijk is om snel en adequaat te reageren op de zich voordoende verandering. Redundantie van bepaalde leveranciers, geografische spreiding, flexibele contracten kunnen essentiële voorwaardes zijn om passend te kunnen reageren.
 • Zorg dat u een control tower voor uw supply chain inricht. Een plek waar alle relevante informatie samengevoegd wordt en waarvandaan u effectief uw keten kunt aansturen.

 

Trend 3 – Stijgende noodzaak van closed loop supply chains

Een closed loop supply chain breekt in essentie met het huidig patroon van grondstofwinning – grondstofgebruik – afval. Het gaat erom ketens zó in te richten dat er hergebruik en circulatie van grondstoffen plaatsvindt. Hierbij wordt zowel gekeken naar grondstoffen in de nauwe zin van het woord, als naar het gebruik van (duurzame) energie.

 

Closed loop supply chain concepten sluiten goed aan bij de tijdsgeest. Stijgende grondstofprijzen en – schaarste zijn wereldwijd de nummer 1 zorg van consumentengoederen producenten.  Het toenemende tekort aan bijvoorbeeld bepaalde metalen raakt het hart van de high tech sector.

 

Er zijn sprekende voorbeelden te noemen van bedrijven die uitvoering geven aan closed loop supply chains. Denk aan Desso met hun cradle to cradle tapijten. Of aan Philips die de Senseo® Viva Café, eco op de markt heeft gebracht. Het apparaat bestaat voor 50% uit gerecycled materiaal.

 

Een supply chain die is ingericht op het principe van closed loop supply chains maakt gebruikt van processen zoals re-manufacturing, re-furbishing en recycling. Een dergelijke inrichting van de keten vermindert de afhankelijkheid van niet hernieuwbare grondstoffen zoals de eerder genoemde zeldzame metalen door actieve en geplande terugwinning van deze grondstoffen voor nieuwe productie.

 

Wat een manager op orde moet hebben:

 • Voer een analyse uit over uw productgegevens en breng in beeld van welke grondstoffen u het meest afhankelijk bent. U bent idealiter in staat om deze grondstoffen te vervangen of geïsoleerd terug te winnen in uw keten.
 • Onderhoud goede relaties met uw leveranciers en zorg dat zij weten waarom zij in tijden van schaarste grondstoffen juist aan u en niet aan uw concurrent moeten leveren.
 • Richt u keten zo in dat u retourstromen kunt verwerken en de daaruit voorkomende grondstoffen kunt herinzetten.

Als supply chain professional komt u de komende jaren in het middelpunt van de aandacht te staan. U moet daarbij steeds drie vragen scherp voor ogen hebben:

 1. Heeft u voldoende kennis van en grip op uw keten?
 2. Kunt u flexibel reageren op kleine en grote veranderingen die uw keten raken?
 3. Bent u voorbereid op closed loop supply chains en haalt u hier straks winst uit?


Als u voldoende antwoord op deze vragen heeft, bent u op de goede weg naar een toekomstbestendige en duurzame keten.

Reageer op dit artikel