blog

Inkoop bulktransport in de chemie: laatste ontwikkelingen

Supply chain

LHC Consulting heeft onlangs weer één van haar jaarlijkse benchmarkstudies uitgevoerd, de Full Truck Load Chemical Liquid Bulk Benchmark. Deze studie stelt verladers uit de chemische industrie in staat om hun transporttarieven voor niet-dedicated bulktransport te vergelijken met die van hun collega-bedrijven uit de industrie.

Doordat de studie ook rekening houdt met andere relevante aspecten zoals trucktypes, schoonmaakkosten en lead-times, geeft deze hen op een consistente manier inzicht in die transport lanes waarop ze inkoop-technisch wel en niet goed presteren. De benchmarkresultaten vormen daarom een waardevolle input voor contractbesprekingen met huidige vervoerders. Daarnaast geven de resultaten van de benchmark niet zelden aanleiding tot het

(opnieuw) tenderen van het vloeibare bulktransport.

   

De deelnemende verladers aan de studie zijn samen goed voor meer dan € 100 miljoen aan jaarlijkse FTL Chemical Liquid Bulk spend en voor meer dan 100.000 jaarlijkse Europese bulktransporten.

  

Geen eenduidige ontwikkeling in transporttarieven

Er is geen duidelijke conclusie te trekken over de ontwikkeling van de transporttarieven gedurende de afgelopen jaren. De benchmarkstudie bevestigt dat de Europese transporttarieven in het algemeen sinds begin 2010 een stijgende lijn vertonen, toch zijn er op lane-niveau grote verschillen. Terwijl in de studie van vorig jaar het aantal lanes met tariefstijgingen en -dalingen elkaar nog in evenwicht hield, was er afgelopen jaar voor driekwart van de lanes een prijsstijging te noteren.

  

Als we ons beperken tot de ontwikkelingen gedurende het afgelopen jaar, valt op dat de tarieven vanuit Nederland en Duitsland in alle gevallen zijn gestegen. Voor zendingen vanuit België gaat dit in de meeste gevallen ook op, terwijl transporten vanuit Frankrijk het afgelopen jaar vaak juist goedkoper zijn geworden. Wanneer we de zaken omdraaien valt op dat zendingen naar Frankrijk juist duurder zijn geworden vanuit Nederland, Duitsland, België alsook binnen Frankrijk zelf. Andere bestemmingslanden geven hierin meer een gemengd beeld met zowel prijsstijgingen als -dalingen vanuit verschillende landen. Er is dus sprake van een onbalans in de Europese bulktransportmarkt waar verladers gebruik van kunnen maken.

 

Toekomst

Wanneer we naar de toekomst kijken verwachten veruit de meeste participanten aan de studie voor 2012 een stijging van de transporttarieven met maximaal 5 procent. Een enkeling verwacht dat de transporttarieven gelijk zullen blijven of juist dat deze met meer dan 5 procent zullen stijgen ten opzichte van nu.

   

Kwalitatieve aspecten bij inkoop bulktransport

Buiten de vergelijking van de transporttarieven wordt er in de FTL Chemical Liquid Bulk Benchmark ook gekeken naar de kwalitatieve aspecten die bij de inkoop van bulktransport in de chemische industrie een rol spelen. De belangrijkste resultaten van de enquête die hiervoor werd afgenomen zijn als volgt:

  

  • De meeste deelnemers kopen hun bulktransport jaarlijks dan wel tweejaarlijks in (beide goed voor 36 procent). Toch leidt dit niet regelmatig tot het contracteren van nieuwe vervoerders, aangezien slechts één van de deelnemers hier jaarlijks toe overgaat. Alle andere deelnemers doen dit minder frequent.
  • De gemiddelde contractduur van alle deelnemers bedraagt iets minder dan 3 jaar. De geldigheidsduur van de tarieven binnen de contracten is dan weer gemiddeld ruim anderhalf jaar.
  • Verladers maken gemiddeld gebruik van 19 vervoerders voor hun bulktransport. Hiervan vormen 5 vervoerders de strategische leveranciers welke goed zijn voor 80 procent van het transportvolume. De andere 14 vervoerders nemen de resterende 20 procent voor hun rekening. Tijdens transporttenders nodigen de meeste deelnemers ook tussen de 11 en 20 vervoerders uit.
  • Tweederde van de deelnemers meet en rapporteert de CO2-voetafdruk van zijn of haar transportactiviteiten. De meeste andere deelnemers zijn op korte termijn van plan dit ook te gaan doen. Wel is er tussen de deelnemers veel verschil met betrekking tot het detailniveau waarop de CO2-uitstoot wordt gemeten. Ook wordt er vaak gebruikgemaakt van bedrijfsspecifieke standaarden voor het meten en rapporteren van de CO2-voetafdruk en wordt er alleen intern over gerapporteerd.
  • Buiten het meten en rapporteren van de CO2-voetafdruk wordt er door de meeste deelnemers aan de benchmarkstudie ook actief gewerkt aan het reduceren van de uitstoot van schadelijke stoffen. Door meer dan 80 procent van de deelnemers wordt er in dit opzicht gebruik gemaakt van multimodaal vervoer naast of in plaats van vervoer van vloeibare bulkchemicaliën over de weg.

   

Conclusie

De resultaten van de benchmarkstudie tonen aan dat het gevaarlijk is om voor de ontwikkeling in transporttarieven af te gaan op algemene marktcijfers. De FTL Chemical Liquid Bulk Benchmark stelt verladers echter in staat om op een efficiënte manier inzicht te verkrijgen in de prijsontwikkelingen en het besparingspotentieel op specifieke transport lanes. De benchmark van dit jaar identificeerde in dat opzicht voor tweederde van de deelnemers een besparingspotentieel van meer dan 5 procent. Door hier in gesprekken met huidige vervoerders alsook in transporttenders gebruik van te maken, kan er ook in de huidige sellers markt actief gewerkt worden aan het terugdringen van de transportkosten.

 

De overige deelnemers aan de studie hebben door middel van een directe, objectieve vergelijking met collega-bedrijven uit de industrie de bevestiging gekregen dat hun inkoop van vloeibaar bulktransport financieel gezien op orde is. De kwalitatieve benchmark geeft hen daarnaast inzicht in de manier waarop ze hun logistieke inkoop moeten organiseren om ook in niet-financieel opzicht best-in-class te worden.

Reageer op dit artikel