blog

Keten moet flexibiliteit inzetten tegen de hoge olieprijs

Supply chain

Keten moet flexibiliteit inzetten tegen de hoge olieprijs
Olieprijs

Voor een economie die sterk afhankelijk is van olie, wordt het ontwikkelen van meer flexibiliteit binnen de supply chain steeds belangrijker om adequaat te reageren op fluctuerende olieprijzen. Dimitri Huyghe en Lonneke Knipscheer van Accenture zetten hier de aandachtspunten voor de supply chain op een rij.

Hoewel de olieprijs bij lange na niet zo hoog is als halverwege 2008, kampt de supply chain met nieuwe uitdagingen: grote prijsschommelingen op de korte termijn, en de wetenschap dat sterke prijsstijgingen op de

lange termijn onvermijdelijk zijn.

   

De olieprijs zal zwaar onder druk staan door met name toenemende schaarste en hogere kosten voor oliewinning. Welke effecten heeft dit op de keuzes binnen de supply chain? Hoe kunnen bedrijven zich het beste voorbereiden op de onvoorspelbare fluctuaties in de kosten?

   

Vooralsnog lijken de gevolgen beperkt. De economie trekt aan, omzetten groeien en bedrijven hebben meer grip op hun kosten dan voor de economische crisis. De ontwikkeling van de olieprijs, op de korte en lange termijn, verdient echter voortdurend aandacht. Hoewel de verwachting is dat de olieproductie de komende tien jaar zal pieken, raken de oliebronnen uiteindelijk uitgeput. Sterke prijsstijgingen zullen onvermijdelijk zijn; niet alleen door toenemende vraag en afnemend aanbod, maar ook doordat de oliewinning zelf steeds kostbaarder wordt. Bovendien is het de verwachting dat de roep om duurzaamheid de belastingdruk op fossiele brandstoffen verder zal verhogen.

 

Grote impact op supply chain

De effecten van sterke prijsschommelingen en stijgende olieprijzen hebben een grote impact op de supply chain. Veel distributiemodellen dateren uit een periode met lagere brandstofprijzen. Betaalbaar transport was de basis voor consolidatie en centralisatie van de productie en/of opslag en de keuze voor global sourcing. Goedkope productie en arbeid op andere, doorgaans verre locaties leidden tot grotere transportafstanden. Bedrijven kozen ook bewust voor lage voorraden en de productie van kleinere hoeveelheden die via snelle vervoersmiddelen hun weg naar de klant vonden. Deze vervoersmiddelen verbruiken echter voornamelijk fossiele brandstoffen. Nu het speelveld verandert, is het zaak het type vervoersmiddel te heroverwegen. Daarnaast is het van belang alternatieve strategieën voor het wagenpark te ontwikkelen. De effecten beïnvloeden ook de voorraadstrategieën of de keuze van de vestigingslanden voor warehouses en productie.

 

Verschillende aandachtspunten

Enerzijds verschuift de focus van goedkope productiecapaciteit naar de ontwikkeling van effectieve en betaalbare transportstrategieën. Anderzijds onstaat een bredere supply chain-strategie die effectief en adequaat kan reageren op onzekerheden en fluctuaties in de olieprijs. De verschillende onderdelen van de gehele supply chain hebben daarbinnen elk hun eigen aandachtspunten:
 

  • netwerk;
  • sourcing & inkoop;
  • planning & forecasting;
  • transport;
  • distributie.

 

  • Flexibiliteit in het logistieke netwerk

De huidige netwerkstrategieën leggen steeds meer nadruk op ‘meer, groter en dichterbij’. De noodzaak tot ‘flexibiliteit’ zal echter toenemen. Bedrijven moeten snel kunnen inspelen op de verwachte prijsfluctuaties en de onvoorspelbare effecten van hoge brandstofprijzen, nieuwe producten, markten, technologieën en concurrenten. Adequaat reageren op deze nauwelijks te voorspellen veranderingen, is cruciaal om te overleven. Maar wat houdt die noodzakelijke flexibiliteit nu concreet in? Het vastleggen van een netwerkstrategie voor vijf jaar voldoet in ieder geval niet meer. Het is veel effectiever om de plannen regelmatig met actuele cijfers te toetsen aan de realiteit. Een actueel inzicht in de kosten van een logistiek netwerk (cost-to-serve) bepaalt sterk de afweging tussen kosten en service naar de klanten.

   

Door verbeterde samenwerking met logistieke partners en het effectief gebruik van het bestaande netwerk van een logistieke partner is het eenvoudiger om snelle veranderingen door te voeren in het logistiek netwerk en/of voorraden te herverdelen. Daarnaast zal het accent verschuiven naar het ontwikkelen van een "regionale" netwerkstrategie over verschillende productgroepen heen middels een ‘regionaal’ supply chain management center waar op lokaal niveau voor wereldwijd opererende bedrijven beter kan worden ingespeeld op veranderende marktomstandigheden.

 

  • Inkoop en meer transparantie in de kosten

De economische crisis en de continue druk op kostenbesparingen hebben ertoe geleid dat veel bedrijven een sterk inkoopbeleid hebben gevoerd om de prijzen van hun leveranciers te verlagen. Door de aantrekkende economie zullen deze prijzen veelal worden herzien en opnieuw stijgen. Hierdoor wordt de rol van de Total Cost of Ownership (TCO) nog belangrijker dan voorheen. Het opsplitsen van kosten in alle relevante, daadwerkelijke kostencomponenten is noodzakelijk voor een effectieve inkoopstrategie. De TCO van een product bestaat bijvoorbeeld uit de optelsom van de inkoopprijs, transportkosten (waaronder de brandstofkosten), handlingkosten, opslagkosten en kosten voor training.

   

Daarnaast moeten ook de kosten verbonden aan het product gedurende de levenscyclus, zoals onderhoud, meegeteld worden om tot de meest kostenefficiënte oplossing te komen. Langlopende contracten zijn bijvoorbeeld niet per definitie voordeliger dan flexibele contractsvormen. Zo kan fluctuatie in de olieprijs er toe leiden dat bedrijven andere leveringscondities overwegen, bijvoorbeeld ‘ex-works’ waarbij het bedrijf zelf en niet de leverancier verantwoordelijk wordt voor de toeleverantie.

 

  • Impact van de olieprijs op planningsbeslissingen

Hoewel de fluctuerende olieprijs geen invloed heeft op de traditionele planningsdoelstellingen (maximale accuratesse en minimale kosten en afwijkingen) worden de planningsafwegingen, de paramaters en de interactie met andere delen van de organisatie hierdoor wel beïnvloed. Een goed begrip van de impact van brandstofgerelateerde veranderingen in het koopgedrag van consumenten is essentieel voor een winstgevende Sales & Operations planning. Onzekere en fluctuerende olieprijzen vereisen een proactieve aanpak en een geïntegreerd proces waarbinnen bedrijfsbeslissingen genomen worden die leiden tot optimale verkoop, een goede balans tussen vraag en aanbod en een maximale winst. Het is belangrijk de traditionele Sales & Operations Planning (S&OP) te transformeren tot Profit Sales & Operations Planning (PS&OP). Dit om meer winstgevende en omzetverhogende beslissingen te kunnen nemen, rekening houdend met de financiële impact van de fluctuerende olieprijzen.

   

Financiële modellen en kennis zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de traditionele planningsactiviteiten. Dynamische marketing- en verkoopprijsstrategieën geven de mogelijkheid om consumentenvraag te creëren en de winstgevendheid onderdeel te laten zijn van operationele planningsbeslissingen. Het toepassen van dynamische verkoopprijstechnieken is zeer gebruikelijk in de luchtvaart- en reiswereld en bij online retailers, voor veel andere industrieën is het echter een relatief nieuw concept.

 

  • Effectief gebruik van transportmiddelen

De fluctuerende olieprijs en transportkosten van de verschillende transportmodaliteiten kunnen leiden tot andere inzichten over de snelheid van transport. Hierbij kan de voorkeur worden gegeven aan kostenbesparingen boven snelheid door voor een langzamere transportmodaliteit te kiezen. Bedrijven zullen daarnaast moeten focussen op een effectief en flexibel gebruik van transportmiddelen door bijvoorbeeld meer leveringen rechtstreeks van de fabriek, het bundelen van verzendingen binnen een (groep van) organisatie(s) of het verruimen van de leveringsafspraken. Hierbij kan een intensievere samenwerking met een logistieke partner een cruciale rol spelen. De ontwikkeling van andere niet-fossiele brandstoffen en voertuigtypes en de bijbehorende kosten zullen tevens een belangrijk onderdeel vormen van beslissingen over de te kiezen transportmodaliteit.

  

  • Flexibiliteit en waarborging van service in de distributie-operatie

Alle aspecten van een distributie-operatie worden beïnvloed door de fluctuerende olieprijs; van ordergrootte en -frequentie tot en met het aantal en de grootte van de magazijnen en de voorraad-(mix). De fluctuerende olieprijs en de impact op de logistieke operatie zal bedrijven dwingen tot een flexibele distributie-infrastructuur. Kernmerkend hierbij is een hoge mate van flexibiliteit en variabiliteit in de kosten, bijvoorbeeld via outsourcing van de logistieke operatie, door huur van faciliteiten en/of gebruik van flexibele arbeidskrachten met behoud van het serviceniveau. Het optimale evenwicht tussen vaste en dynamische distributiecomponenten zal resulteren in een verlaging van de transport- en voorraadkosten én een mogelijke verhoging van het serviceniveau.

  

Kortom, het ontwikkelen van meer flexibiliteit is een cruciaal onderdeel in het verder verbeteren en optimaliseren van de supply chain. Meer flexibiliteit stelt bedrijven in staat beter op de veranderingen in te spelen die gepaard gaan met de onzekerheid van een schommelende olieprijs. 

Reageer op dit artikel