blog

Supply Chain Management vervaagt juridische grenzen

Supply chain

Supply Chain Management neemt toe en daardoor wordt de logistiek manager op de hielen gezeten door risico’s in de bedrijfsvoering. Hierdoor ontstaat een grote behoefte aan duidelijkheid over verantwoordelijkheden van de betrokkenen, zegt Max Hübner directeur zakelijke dienstverlening bij USG Juristen.

Het slimst is natuurlijk hierover na te denken voordat problemen aan het licht komen, want anders verdwijnt de opbrengst vaak als sneeuw voor de zon. Het afdekken van risico’s wordt dus steeds belangrijker en daardoor is er een stijging in de vraag naar juridische dienstverlening in de logistieke sector.

 

Vanwege de recessie is de concurrentiestrijd enorm toegenomen. Het belang om als logistiek dienstverlener onderscheidend te zijn ten opzichte van concurrenten wordt steeds groter. Supply Chain Management (SCM) is daarom in een stroomversnelling geraakt. Door deze vorm van dienstverlening vervagen juridische grenzen. De verantwoordelijkheid voor producten, opslag en levering lijken in één hand, maar is verspreid over de verschillende partijen.

 

Minder inzicht in juridische risico’s

In die spreiding schuilen minder goed zichtbare risico’s. De aansprakelijkheid voor activiteiten die voortvloeien uit SCM blijkt namelijk niet uit de feitelijke gang van zaken. Om hierin duidelijkheid te creëren, worden juridische instrumenten uitgewisseld tussen de partijen waarin de afspraken en verantwoordelijkheden worden gerangschikt. Een juridisch instrument, zoals een overeenkomst of een contract, is het enige waarop men in tijden van een conflict een beroep kan doen. Het belang van de inhoud van deze instrumenten wordt nog steeds wel eens te laat duidelijk. Dat terwijl we allemaal weten dat voorkomen beter is dan genezen, juist wanneer het kostenaspect in de branche zo’n hoge prioriteit heeft.

 

Praktijkvoorbeeld

Er zijn verschillende soorten risico’s die gepaard gaan met SCM. Daarbij kan worden gedacht aan geheimhouding, relatiebedingen, exclusiviteit van producten en markten, eigendomsrechten en aansprakelijkheid voor producten.

 

Zo zijn er in de automotive branche veelbesproken conflicten met betrekking tot aansprakelijkheid voor producten door onvoldoende afgedekte risico’s voortvloeiende uit SCM. In een groot aantal gevallen is een mechanisch defect de oorzaak geweest. De fabrikant besluit dan tot een wereldwijde terugroep-actie om het defect te herstellen. Binnen Europa zijn de regels over aansprakelijkheid geharmoniseerd. Met name consumenten profiteren van die regels. Het is voldoende dat er schade is en dat deze is veroorzaakt door een gebrek aan het product. In de productieketen zijn verschillende fabrikanten, leveranciers en dealers betrokken. Het vervelende voor al die betrokkenen, zelfs voor de individuele werknemer die een onderdeel aanbrengt, is dat zij allen aansprakelijk worden gehouden. Tenzij wordt aangetoond dat hen geen blaam treft. Wie betaalt de rekening van het gebrek aan het onderdeel van deze auto? Het antwoord op deze vraag moet helder zijn om accuraat te kunnen handelen en om slechte publiciteit en onnodige claims te voorkomen. Helaas was dat in het geval van deze autofabrikant niet zo, waardoor zijn kaarten zijn geschud.

 

Belangrijk is het dus om vooraf stil te staan bij vragen als: Wie levert welke (deel)producten? Met welke kwaliteitseisen? Hoe worden die eisen gegarandeerd? En wat wanneer niet aan die eisen wordt voldaan? Of wanneer een geleverd product wordt bewerkt en daarna toegepast? De aansprakelijkheid is verstopt onder een laag van deelverantwoordelijkheden, die tegelijkertijd voor iedereen tot een volledige aansprakelijkheid leidt. Reden om in SCM de juridische verantwoordelijkheden te segmenteren en orde op juridische zaken te stellen.

  

Stijging vraag naar juridische dienstverlening

Er wordt in de branche steeds meer een beroep gedaan op juridische dienstverleners die de logistiek manager ondersteunen door de risico’s te inventariseren en te waarderen. Bedrijfsactiviteiten en mogelijke rechtsvragen worden hierbij in kaart gebracht. Onduidelijkheden en risico’s zullen worden afgekt met juridische instrumenten, waardoor de risico’s van SCM beheersbaar blijven. Afhankelijk van de omvang zijn er bedrijfsjuristen in dienst bij een onderneming. Vaker wordt een beroep gedaan op een externe jurist. Waarbij overigens ook de bedrijfsjurist een beroep kan doen op externe juridische expertise. Die expertise is dan op afroep beschikbaar.

  

Legal Scan

Op basis van een aantal criteria kunnen bedrijven een juiste afweging maken voor de juridische ondersteuning. Die afweging hangt nauw samen met de omvang en frequentie van juridische kwesties binnen een onderneming. Belangrijke aspecten zijn dus de hoeveelheid interne relaties (werknemers) en externe relaties (toeleveranciers, klanten), de hoeveelheid transacties (nationaal en internationaal), de hoeveelheid juridische kwesties en de positie van de onderneming in de keten.

 

Een inventarisatie van juridische risico’s is de kern van de Legal Scan en brengt de (niet) gemaakte afspraken, tegenstrijdigheden, termijnen, omvang en contractpartijen in kaart. Op basis hiervan worden verbeteringen ingevoerd in processen, beheer van contracten en borgen van verantwoordelijkheden. In de praktijk leidt dit tot aanzienlijk minder kans op aansprakelijkheid.

 

Kosten gaan voor de baten uit

De al oude uitspraak dat de kosten voor de baten uitgaan, is ook van toepassing op juridische dienstverlening. De stroomversnelling van SCM vereist een scherpe blik van de logistiek manager op de risico’s die dat met zich meebrengt. Om uiteindelijk hoge kosten te voorkomen, zal hij of zij op de stroomversnelling moeten anticiperen door de risico’s op een passende wijze af te dekken.

Reageer op dit artikel