blog

Supply chain trends in de consumenten elektronica

Supply chain

Supply chain trends in de consumenten elektronica
Electronics

Iedere drie tot vijf jaar vindt bij veel bedrijven een grootschalige evaluatie van de supply chain plaats. Abosluut nuttig, want zowel op product-, markt- als bedrijfsniveau treden er continu veranderingen op. Rob Clarijs van Groenewout gaat in op ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op de supply chain-inrichting.

Dit expertartikel gaat vooral in op de consumenten elektronica, maar het zal ook voor andere sectoren zeker herkenbaar zijn. 

 

Tot voor kort waren de meeste supply chains binnen de consumentenelektronica sterk gecentraliseerd. Typisch werd het merendeel van Europa beleverd vanuit één of enkele centrale magazijnen, aangevuld met enkele locale magazijnen die de meer afgelegen markten bedienden. Deze magazijnen werden grotendeels bevoorraad vanuit productiefaciliteiten in Azië.

 

Diverse ontwikkelingen hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat bovenstaand beeld voor de meeste bedrijven niet langer optimaal is.

   

Het is interessant om te zien dat, wanneer iedere verandering separaat wordt bekeken, sommige meer sturen richting een gecentraliseerde oplossing terwijl andere sterk neigen naar een meer gedecentraliseerde aanpak. Vanzelfsprekend is de meest optimale supply chain een afweging tussen alle in dit artikel genoemde factoren, en vele meer…

   

Figuur 1: Factoren die de supply chain footprint beïnvloeden  

 

Richting centralisatie

  

– Kortere product levenscyclus

De levenscyclus van consumenten elektronica is al kort en wordt alleen maar korter. Aanbieders worden dan ook gedwongen de producten in een zo kort mogelijke tijd op de markt te lanceren. Voor een snelle marktbediening is het gewenst zo kort mogelijk bij de klant te zitten. Deze neiging naar decentralisatie wordt echter teniet gedaan door de hoge onzekerheid in de vraag die een korte levenscyclus meestal met zich meebrengt. Gezien het feit dat bedrijven geen voorraad over willen houden en de vraag onzeker is, wil men de veiligheidsvoorraad zo klein mogelijk houden. Het reduceren van veiligheidsvoorraden weegt economisch vaak zwaarder dan een iets kortere levertijd. Dit heeft tot gevolg dat een kortere product levenscyclus zorgt voor een meer gecentraliseerde supply chain footprint.  

    

– Betrouwbaarheid belangrijker dan snelheid

Veel klanten werken tegenwoordig met een levertijd van 24 tot 48 uur. Daarbij zijn ze vaak bereid om deze levertijd te verlengen indien dit ten goede komt aan een hogere betrouwbaarheid. Een hogere betrouwbaarheid, wat veelal kan worden vertaald in product beschikbaarheid, kan worden verhoogd door de veiligheids- en cyclestock voor zoveel mogelijk klanten samen te voegen. Tegelijkertijd kan een aanbieder ook verder van de markt zitten, omdat het negatieve effect op de leversnelheid wordt goedgemaakt door een hogere leverbetrouwbaarheid

  

– Verandering in order patroon

Steeds meer leveranciers evalueren het orderpatroon van hun klanten en proberen dit aan te passen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van Vendor Managed Inventory, waarbij vaak wordt gestuurd op schapbeschikbaarheid, of het geven van kortingen bij grotere, en dus minder frequente, leveringen. Het sturen van order patronen creëert vaak meer voorspelbaarheid in de keten, waardoor bedrijven minder spoedorders hebben en het minder duur wordt verder van de klant verwijderd te zijn.

  

Richting decentralisatie

  

– Daling in waarde per volume-eenheid

De waarde van elektronica per volume-eenheid daalt. Een typisch voorbeeld hiervan was recentelijk in het nieuws. De waarde van flat screens is in anderhalf jaar tijd gedaald met niet minder dan 26%. Hoewel dit percentage geen afspiegeling hoeft te zijn van uw producten is het zeer waarschijnlijk dat ook uw producten in waarde zijn gedaald, los van huidige crisis-invloeden. Deze daling heeft tot gevolg dat het aanhouden van voorraden goedkoper wordt. Hierdoor wordt een toename van het aantal magazijnen een meer reële optie.

  

Afhankelijk van de grootte en snelheid van de daling in waarde kan er overigens ook een centralisatie-effect zijn. Als de impact groot genoeg is, is het voordelig zo weinig mogelijk voorraad te hebben. Dit wordt bereikt door veiligheids- en cyclestock voor de verschillende locaties samen te voegen, fysiek of administratief. In het laatste geval kan de voorraad op verschillende locaties liggen, maar wordt gestuurd vanuit één IT systeem en behandeld als één voorraad. Nadeel van deze optie is dat meer transport tussen magazijnen noodzakelijk zal zijn.

  

– Stijging van transportkosten

Hoewel transportkosten eind negentiger jaren nog daalden is sinds het begin van deze eeuw een stijgende lijn waarneembaar. Hoofdzakelijk kwam dit door een stijging van het aantal levermomenten, een stijgende dieselprijs, minder chauffeurs en marktexpansie (grotere afstand naar de klant). Tegenwoordig zijn de uitgaande transportkosten verantwoordelijk voor een significant deel van de totale supply chain kosten. Aangezien uitgaand transport eenvoudiger kan worden gereduceerd dan ingaand transport, is er een decentrale tendens vanuit een transportkosten-oogpunt waarneembaar.

 

– Groene supply chain

Een nog altijd relatief nieuwe factor van betekenis is duurzaamheid. Het is interessant te zien dat de belangrijkste redenen voor bedrijven hierin te investeren liggen op het gebied van kostenreductie, een groen imago en wetgeving. Wanneer duurzaamheid wordt vertaald in CO2 uitstoot is de grootste factor van belang transport. In lijn met eerder genoemde stijging van  transportkosten geldt ook hier dat uitgaande kilometers meer kunnen worden beïnvloed dan ingaande kilometers. Een meer duurzame supply chain wordt dan ook verkregen met een meer decentrale inrichting.

  

– Verhoogde supply chain visibility

De huidige IT systemen bieden totaal andere mogelijkheden dan een aantal jaar geleden. Veel bedrijven hebben inmiddels een supply chain dashboard geïmplementeerd en een Europa dekkend ERP systeem. Daarnaast is een centrale planning en centraal voorraadbeheer meer en meer gemeengoed aan het worden. Tegelijkertijd zijn veel bedrijven van een geïntegreerde netwerk structuur naar een geïntegreerde organisatie gegaan. Dit alles heeft geresulteerd in een veel betere afstemming en samenwerking tussen de, veelal geografisch gescheiden, markten.

  

Zowel IT aanpassingen als organisatorische veranderingen hebben een significante impact op de visibility binnen de supply chain. Sterker nog, in tegenstelling tot het verleden, waar het gebrek aan visibility de centralisatiegraad versterkte, is dit tegenwoordig nauwelijks nog een beperkende factor.

  

Andere trends en kenmerken

    

Naast bovenstaande factoren zijn er nog een groot aantal andere kenmerken van belang bij het inrichten van een supply chain. Zonder de pretentie volledig te zijn kan hierbij onder meer gedacht worden aan:

 

  • Productie vindt steeds vaker dichter bij de markt plaats. Omdat de almaar stijgende transportkosten niet langer worden goedgemaakt door het verschil in lonen is er steeds minder vaak een solide business case te maken voor offshoring. Daarnaast drukt een steeds korter wordende time-to-market mogelijkheden voor het produceren ver van de markt. In de praktijk vertaalt zich dit in een verschuiving van productie van Azië naar Oost-Europa. 
  • Importheffingen. Terwijl het invoeren van componenten vaak nauwelijks wordt belast wordt voor bijvoorbeeld een flatscreen 14% importheffing betaald. Dit heeft tot gevolg dat componenten worden ingevoerd en deze vervolgens in de lage lonen landen van de EU, zoals Polen en Tsjechië, worden geassembleerd. 
  • Bepaalde landen hebben een meer service georiënteerde douane dan andere landen. Een typisch voorbeeld hiervan zijn zogenaamde tax rulings, waarbij importheffingen pas hoeven te worden betaald wanneer het product wordt verkocht. Hierdoor hoeft de importheffing niet te worden voorgefinancierd, wat letterlijk miljoenen kan schelen. 
  • Wanneer producten geproduceerd worden in Azië kan het verschil tussen in-transit lead times tussen de verschillende Europese havens substantieel zijn. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de lead time (bijvoorbeeld bij nieuwe product introducties) maar kost ook geld, omdat voorraad wordt toegevoegd in de supply chain. 
  • Grenzen van landen moeten worden gerespecteerd. Het is niet handig perfecte cirkels om een magazijn te trekken met als uitkomst dat een land moet worden verdeeld over meerdere magazijnen. De beperkende factoren hier zijn een vaak landgeoriënteerde sales- en marketingorganisatie met eigen P&L-verantwoordelijkheid en een landspecifieke ERP set-up. Het is vaak erg gecompliceerd en duur dit te wijzigen. Daarnaast hebben de meeste transportnetwerken voor groupage en pakketten nog altijd een sterk nationale focus.

   

Conclusies

    

Dit artikel is een samenvatting van een studie uitgevoerd door Groenewout naar trends en verwachtingen specifiek voor de suppy chain inrichting binnen de consumenten elektronica. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat de trends, ontwikkelingen en verwachtingen een tendens laten zien naar een meer decentrale opzet. Aspecten als een dalende productwaarde en stijgende transportkosten lijken daarom belangrijker te worden gevonden dan de consequenties van een steeds korter wordende levenscyclus en een mogelijke verandering in het order patroon.

   

Een andere verwachting is dat steeds meer productie en assemblage plaats zal vinden in Oost-Europa en in landen als Turkije en Oekraïne, ten koste van landen als China en Vietnam. Hierdoor zal het zwaartepunt van de supply chain meer naar het oosten gaan en zullen meer leveringen rechtstreeks van de fabriek naar de klant worden gestuurd.

  

In de wetenschap dat een algemeen beeld zelden past op een willekeurige onderneming ben ik nieuwsgierig in hoeverre u zich in bovenstaand beeld herkent.

Reageer op dit artikel