blog

Outsourcing van servicelogistiek: maak een gefundeerde keuze

Supply chain

Logistics outsourcing is nog volop in ontwikkeling en wordt breder en complexer. Wat zijn de basisprincipes achter logistics outsourcing? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat maakt logistics outsourcing in service logistiek anders? Huub Timmermans van Districon legt uit.

Outsourcing van servicelogistiek: maak een gefundeerde keuze

 

Outsourcing logistics: een gefundeerde keuze

Waarom logistics outsourcing? Drie samenhangende factoren geven een kort overzicht en een verklaring voor deze trend.

1. Complexiteit
Allereerst kunnen we stellen dat de complexiteit van de logistieke functie alsmaar toeneemt. Consumenten vragen een steeds grotere variëteit aan producten en de duur van productlevenscycli is over het algemeen sterk afgenomen. Er komen steeds meer producten op de markt en de consument wil deze ook steeds sneller hebben (toenemende customerservice-eisen).
Technologie en logistiek spelen een belangrijke rol in dit proces van marktgerichte specialisatie. Deze complexiteit vereist specialistische kennis die vaak niet binnen de eigen organisatie aanwezig is en te duur is om zelf te ontwikkelen. Outsourcen wordt dan al snel een interessante optie.

2. Globalisatie
Ten tweede zorgt het groeien van inkoop en afzetmarkten door globalisatie voor grotere en complexere logistieke ketens. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om tegen zo laag mogelijke kosten de wens van de klant tegemoet te komen.
Logistieke dienstverleners beschikken vaak over een wereldwijd logistiek netwerk van kantoren, warehouses, transport, ICT en human resources. Het zelf opzetten van een grootschalig (wereldwijd) netwerk is uitermate tijdrovend en kostbaar, wat outsourcing aantrekkelijk maakt.

3. Flexibiliteit
Als derde factor, een gevolg van bovenstaande externe factoren, moeten bedrijven steeds sneller en uiteraard zo goedkoop mogelijk kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Als gevolg hiervan zijn bedrijven zich steeds meer gaan focussen op kostenreductie en flexibiliteit binnen de organisatie om zo de concurrentiepositie te verbeteren. Het outsourcen van bepaalde activiteiten om zich beter te kunnen richten op de kerncompetenties is een logisch gevolg.

Voor- en nadelen
Aan ieder concept kleven voor- en nadelen, zie voor de volledigheid het overzicht met enkele voorbeelden (tabel 1). Het is zaak de potentiële voordelen zo volledig mogelijk te benutten en de nadelen te voorkomen door zorgvuldig een partner te selecteren en het partnershipmodel samen te bepalen om een gezonde samenwerking te realiseren (win–winsituatie).

 

Tabel 1: Enkele voor- en nadelen van logistics outsourcing

 

  Voordelen van logistics outsourcing Nadelen van logistics outsourcing
  verlagen operationele kosten  verlies logistieke kennis
  reductie van personeel   afhankelijkheid van de dienstverlener
  inspelen op marktomstandigheden   moeilijk omkeerbare beslissing
  focus op kernactiviteiten   mogelijk verlies van controle
  versterken innovatief vermogen   mogelijke verslechtering customer service
  toegang tot logistieke expertise   coördinatie van een netwerk is moeilijker
  vrijmaken van kapitaal   blokkerend gedrag personeel
  creëren van flexibiliteit  

 

Uniek eisenpakket verhoogt belang selectie logistieke partner
Wat maakt logistics outsourcing binnen de service logistiek anders? Om hiervan een beeld te krijgen zullen we enkele basis verschillen tussen de service logistiek en de ‘normale’ ketenlogistiek (distributielogistiek) beschrijven. Het primaire verschil zit in het simpele feit dat servicelogistiek zich bezighoudt met het ondersteunen van het product nadat het verkocht is, terwijl supply chain-logistiek zich bezighoudt met de logistiek voor en tijdens de verkoop van het product.

Supply chain-logistiek maakt gebruik van de just-in-time methodologie, met als doel het minimaliseren van investeringen in opslag en transportkosten.
Servicelogistiek daarentegen is gebaseerd op de just-in-case methodologie. Bedrijven moeten spare parts beschikbaar hebben indien er een defect in het product optreedt (back-up-beleid).
Verder kan er stilgestaan worden bij het feit dat binnen de servicelogistiek snelheid en flexibiliteit nog belangrijker zijn.
Producten moeten vaak ‘in no time’ op onregelmatige tijdstippen geleverd kunnen worden om een van tevoren afgesproken up-time te realiseren en de down-time te minimaliseren. Te hoge down-time brengt vaak hoge kosten met zich mee, met name in kapitaalintensieve organisaties.

Correct Spare Parts Management is complex, een expertise die niet iedere dienstverlener in huis heeft, zeker als de bovenstaande verschillen niet in acht worden genomen. Het laatste is met name van toepassing op de servicelogistiek binnen de B2B-markt. Als we kijken naar de B2C-markt, zien we dat repareren vaak geen optie meer is, omdat het vervangen van het kapotte product door een nieuw product goedkoper is.

Indien er wordt omgewisseld, moet er echter ook een oplossing worden gevonden voor de teruggenomen producten (reverse logistics). Indien er wel gerepareerd wordt, is het zaak de mogelijke schaalvoordelen optimaal te benutten, aangezien dit de enige manier is om de kosten te drukken. Dit kan onder andere worden gedaan door de logistieke outsourcing over te laten aan een knooppunt, bijvoorbeeld een (multi-branded) repair shop. Deze regelt de reparatie en de distributie en heeft een beter overzicht van alle stromen in de service chain en door hetzelfde voor meerdere bedrijven te doen de mogelijk om schaalvoordelen te behalen.
Het bovenstaande laat zien dat het unieke eisenpakket van servicelogistiek binnen zowel de B2B- als de B2C-markten het belang verhoogt van het zorgvuldig uitzoeken en managen van een logistieke partner.

Transparantie is een must
Bovenstaande geeft ook aan dat het nemen van een uitgebalanceerde beslissing over logistics outsourcing en het vervolgens managen van de logistieke dienstverlener geen gemakkelijke taak is. Transparantie op strategisch, tactisch en operationeel niveau is een must.
Het maken van grondige procesanalyses, het in kaart brengen van de mogelijke besparingen, het selecteren van de juiste logistieke partner en het inrichten van de juiste verrekeningsmethodiek, om zo uw concurrentiepositie te verbeteren, kost tijd. Realiseer dit, check en double check en neem uiteindelijk overwogen beslissingen.

 

Lees ook:

Het nieuwsartikel over dit onderwerp 

 

 

Reageer op dit artikel