blog

Succesfactoren bij supply chain collaboration

Supply chain

Succesfactoren bij supply chain collaboration
Strategische keuze: Samen of alleen sterker?

Hoe kan een bedrijf de planning verbeteren? Is optimalisatie van het interne planningsprocess voldoende of levert verder kijken dan de eigen bedrijfsgrenzen meer op? En wat zijn de succes bepalende factoren dan? Emile van Geel, EyeOn, gaat hier verder op in aan de hand van de praktijk in de High Tech supply chain.

Planning over de bedrijfsgrenzen heen is het terrein van collaboration waarbij Collaborative Planning als uiterste wordt gezien. In dit laatste geval wordt een gezamenlijk productieplan over een deel van de keten heen gemaakt waarbij materiaal-, capaciteits beperkingen en voorraaden over de keten heen worden meegenomen in de afweging, de demand- en supply balancing act. Het blijkt dat veel bedrijven worstelen met begrippen als Collaborative Planning en wat de factoren zijn die bepalend zijn voor succes.

 

EyeOn heeft een 30-tal bedrijven uit de High Tech industrie geinterviewd over hun ervaring met samenwerking op het gebied van forecasting en planning. Dit als onderdeel van het High Tech kennisnetwerk dat EyeOn twee keer per jaar organiseert op het gebied van forecasting en planning.

 

Strategische keuze

In de situatie dat de supplier en de customer elkaars relatie als zeer kritisch ervaren voor hun success, wordt dit beschouwd als een potentiële bodem voor collaborative planning. Alleerst dient er een strategische keuze gemaakt te worden door beiden partijen om voor de intensievere samenwerking te gaan. Een keuze die op hoog niveau gemaakt wordt. Individueel kan er voor gekozen worden om niet intensiever samen te werken op het gebied van planning, deze keuze zal altijd overwogen worden en heeft ook zeker voordelen. Zo kan de grote afhankelijkheid van een enkele partner een doorn in het oog zijn. Slechts indien beide partijen het als een strategisch belangrijke richting zien, is er bodem voor intensievere samenwerking.

 

Interne volwassenheid

Elk bedrijf doorleeft een eigen levenscyclus. Slechts in het geval dat intern de materiaalcoördinatie en capaciteitsplanning op voldoende hoog niveau zijn met kwalitatief goede informatie, heeft het zin om deze basis uit te breiden over de eigen grens heen. Het gebeurt nogal eens dat een samenwerking vastloopt doordat de juiste cijfers niet beschikbaar zijn in voldoende betrouwbare mate. Dit is uitermate slopend voor de samenwerking. 

 

Exellente operationele uitvoering

Door meer intensieve samenwerking aan te gaan, wordt het ook erg duidelijk waar de sterke en zwakke punten liggen. De bereidheid om niet weg te lopen voor zaken die fout gaan en om juist open kaart te spelen en een oplossing te vinden is een kernhouding die nodig is voor succes. Continue verbetering dient dan ook een drijfveer te zijn die eigen is aan de attitude van beide partners.   

 

Vertrouwen

Onderling vertrouwen is onontbeerlijk in een samenwerkingsrelatie. Vertrouwen is een begrip dat eerder vanuit de sociale wetenschappen wordt gebruikt dan binnen de supply chain management wereld. Echter, zonder een vertrouwensbasis is samenwerking niet succesvol te realiseren en dus loont het de moeite om hier bijzondere aandacht aan te schenken. De praktijk leert dat vertrouwen in elkaar, vooral aan de top van beide organisaties, opgebouwd en uitgesproken dient te worden, de lagere organisatiedelen dienen verder te realiseren dat vertrouwen ook werkelijk inhoud krijgt.

 

Vertrouwen heeft te maken met:

-Betrouwbaarheid: doen wat je belooft;

-Geloofwaardigheid: acteer in lijn met de verwachtingen;

-Oprechtheid: stel misstanden binnen de relatie aan de orde;          

-Wederzijds belang: maak geen misbruik van de ander, ook als daar wel de gelegenheid voor is.

 

“Shair fairly!”

Incentive alignment komt om de hoek kijken, het eerlijk delen van de positieve maar ook de negatieve zaken van samenwerking. De praktijk leert dat er geen of weinig aandacht is voor dit aspect.

 

“Share and beware!”

Uiteraard dient men niet naïef te zijn en dient er ook oog te zijn voor de contractuele kant van de zaak. Immers, eenzijdig kan altijd van de strategische partnership worden afgestapt mocht het misgaan, er bestaan geen eeuwig durende garanties op partnerschap.

 

Succesfactoren voor collaboration binnen supply chain planningLijmen en smeren

Het blijkt dat juist innovatie een goede bindingsfactor biedt die een aanleiding kan zijn om strategische banden aan te halen. Innovatie brengt partners van nature dichter bij elkaar, juist dit kan effectief ingezet worden om de samenwerking te verbreden en als zodanig is innovatie ook een smeermiddel.   

 

In dit artikel zijn de bevindingen weergegeven uit een interviewronde over collaboration binnen de High Tech en Electronics supply chain planning wereld. Collaboration in brede zin blijkt telkens weer neer te komen op het beter organiseren van het delen van informatie, het beter nemen van beslissingen en de correcte verdeling van voor- en nadelen. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp is samengevat in een White Paper over Collaboration binnen de High Tech industrie en aan te vragen bij EyeOn.

Reageer op dit artikel