blog

Zes supply chain-tips bij productintroducties

Supply chain

Voor het succesvol introduceren van nieuwe producten is goed supply chain management essentieel, dat stelt expert Arno Pot van adviesbureau Eyeon. Op basis van onderzoek onder twintig grote bedrijven komt hij tot zes generieke principes.

Zes supply chain-tips bij productintroducties
Zes supply chain-tips bij productintroducties

1. Top management focus: creëer een organistiestructuur, waarin innovatie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd

Top management dient betrokkenheid van alle voor productontwikkeling relevante bedrijfsonderdelen te motiveren. Productontwikkeling is niet enkel het feestje van R&D met sales en marketing. Multi-disciplinaire teams en regulier cross-functioneel overleg geeft het voordeel van meerdere informatiebronnen en perspectieven en tevens betrokkenheid van downstream informatie over klanten in upstream productontwikkeling. Dit proces kan in een organisatie worden gestimuleerd door een afgestemd beloningspakket voor niet alleen sales en marketing, maar evenzeer voor alle verantwoordelijke afdelingen. Bijvoorbeeld als een uitfasering zonder incourante voorraad van het oude product kan worden afgesloten.

 

2. Combineer overkoepelende projectverantwoordelijkheid met gedifferentieerde operationele coördinatie

Het gebruik van een beproefde methode als het Stage-gate model (zie figuur hierboven) stelt zeker dat alle benodigde stappen en formele go/ no-go beslissingen worden genomen. Over het gehele ontwikkelingstraject van idee tot lancering dient de verantwoordelijkheid op business management niveau te liggen. Naast deze verantwoordelijkheid dient operationele coördinatie verzekerd te worden. In de eerste twee fases van de ontwikkeling (idee-toetsing haalbaarheid) dienen sales en marketing verantwoordelijk te zijn, met name voor initiële data-collectie, om deze vervolgens bechikbaar te stellen voor de rest van de organisatie. In de executie fases van het Stage-gate model (toetsing uitvoerbaarheid, implementatie en lancering) kan supply chain management uitstekend verantwoordelijk worden gemaakt voor coördinatie van het gehele proces door het opvolgen van alle gedefinieerde taken voor de diverse afdelingen, het opmaken van relevante master data en het toegankelijk maken ervan in zowel project management tools als in het ERP-systeem.

 

3. SCM houding: laat toegevoegde waarde zien!

Supply chain management zou een meer prominente rol moeten/ kunnen spelen bij nieuwe productintroducties. Supply chain management is binnen bedrijven veelal verantwoordelijk voor operationele data in ERP-systemen. Door SCM actiever en eerder te betrekken zal men beter in staat supply chains effectiever en tijdiger in te richten/aan te passen en transities  (infaseren en uitfaseren) te managen. Dit vereist in veel gevallen wel een meer actieve attitude van supply chain management. Gebieden waarin SCM duidelijk haar meerwaarde kan tonen zijn:

  • risico analyse;
  • doorrekenen diverse “what-if scenario’s” en bijbehorende planningen;
  • effectief transitie management;
  • leveranciers selectie;
  • outsourcing beslissingen.

 

Een FMCG producent:

“Ik verwacht zodanige flexibiliteit van mijn leveranciers dat ze snel en adequaat  kunnen reageren op nieuwe introducties.”

 

4. Innoveer voor supply chain flexibiliteit

Reeds in de eerste stadia van productontwikkeling dient een organisatie haar beperkingen en mogelijkheden ten aanzien van de supply chain te onderkennen en mee te nemen in haar afwegingen. Het inrichten van een flexible supply chain is essentieel, temeer daar het zeer lastig is om de daadwerkelijke (eerste) vraag in te schatten. Als marketing bijvoorbeeld besluit additionele media campagnes op te starten, kan time-to-volume kritiek worden. Of als het innovatieproces om de een of ander reden vertraagt, dient de productiecapaciteit voldoende flexibel te zijn om hierop te kunnen inspelen. Een belangrijke factor hierbij is ook het kiezen van de juiste leveranciers. Ontwikkel worst-case, best-case en most-likely scenario’s en reken de effecten op de supply chain door voor al deze scenario’s.

 

5. Maak informatie een kritische succes factor

Accurate en up-to-date informatie is de ruggegraat van succesvol beslissingen nemen. In de aanvangsfases van een innovatieproces is de onzekerheidsfactor groot. Deze dient richting het introductiemoment van het nieuwe product geminimaliseerd te worden. Stel zeker dat de beschikbare informatie consistent, juist en op tijd is en maak deze beschikbaar door het gehele bedrijf. SCM moet hierin een leidende rol vervullen.

 

6. Introduceer performance management: maak het meetbaar !

Het succes van een nieuw product wordt niet alleen afgemeten naar de additionele omzet die het genereert. Het proces om uiteindelijk te komen tot een nieuw product op de markt is evenzeer belangrijk. Performance management van zowel de uitkomst als het proces dient als instrument om het gehele innovatie traject te managen. KPI’s en beslissingsondersteunende tools zijn daartoe noodzakelijk. Specifiek in bedrijven, waar gelijktijdig meerdere innovatieprojecten spelen, is management sturing essentieel.

 

Een voedingsproducent:

“Door de prijzenoorlog waren onze investeringen in nieuwe producten nagenoeg tot het nulpunt gedaald.”

 

Over het onderzoek

Een sector waar productintroducties een grote rol spelen, is de Food & Fast Moving Consuming Goods (FMCG)-industrie. Als gevolg van o.a. de “prijzen-oorlog” en de trend naar verse, gemakkelijke en gezonde voeding, zijn de productlevenscycli van de producten in dit segment sterk verkort en volgen nieuwe introducties elkaar in snel tempo op. EyeOn heeft in de periode september t/m november 2006 in deze sector een onderzoek uitgevoerd onder ruim twintig vooraanstaande bedrijven om de kritische succesfactoren met betrekking tot planning & forecasting rondom nieuwe product introducties vast te stellen.

Reageer op dit artikel