artikel

Toeleveren onder druk

Supply chain

De producten, diensten en processen van toeleveranciers sluiten steeds nauwer aan bij hun klantbedrijven. Snellere communicatie en een steeds veeleisender klant zorgen voor betere efficiency. De klant is weer koning!

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in IT Logistiek op 1 mei 2005.

Toeleveranciers ontlenen hun bestaansrecht aan het feit dat zij heel specifieke kennis, kunde en capaciteit hebben die zij met de beste kwaliteit, effectiviteit en efficiency inzetten om producten voor de klant te maken: bijvoorbeeld via metaal gieten, plaatbewerkingen, mechanische bewerkingen, et cetera. Het perfect laten aansluiten van de beschikbare kennis en capaciteit op de behoefte van de klant is dus cruciaal. Daarom zijn de activiteiten vaak specifiek gericht op klantengroep of type product.

        

Trends in de toeleveringsindustrie

 

Dat de toeleveranciers het de afgelopen jaren moeilijk hebben is geen nieuws meer. Veel klanten voeren de eisen op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid op en zetten tegelijkertijd de prijzen onder druk. Dit vraagt om andere afspraken met en diensten naar de klant, het herdefiniëren van de toegevoegde waarde en het verlagen van de kosten. Toeleveranciers kunnen alleen overleven als ze deze eisen op een creatieve en innovatieve manier kunnen realiseren. Het vraagt in eerste instantie om een mentaliteitsverandering: de klant als uitgangspunt nemen, meedenken over de toegevoegde waarde en samenwerken in de keten en ingesleten werkwijzen ter discussie stellen. Hieruit is een groot aantal maatregelen voortgekomen.

Een van die maatregelen is ‘meedenken met de klant over de toepassing en het ontwerp van het gevraagde product’. Producenten van modules (main suppliers) of eindproducten (OEM) zijn vooral gefocust op het leveren van functies en vaak minder deskundig in de technologische mogelijkheden (gieten, CNC, snijden, vervormen, et cetera) om de benodigde onderdelen te specificeren. In een discussie tussen de ontwerpers van de klant en de deskundigen van de toeleverancier over wat de vraag en toepassing van het product is, worden vaak innovatieve oplossingen gevonden, zoals verschillende onderdelen die door één vervangen kunnen worden, een product dat gemakkelijker te monteren en duurzamer is, of producten die uiteindelijk integraal goedkoper zijn.

        

Sommigen gaan een stap verder dan alleen meedenken, en werken echt mee zodat de toeleverancier direct ook de volgende productiehandeling van de klant uitvoert. De klant besteedt uit en het scheelt deze administratieve en logistieke handelingen en coördinatie, terwijl de toeleverancier het product toch al in zijn handen heeft en er relatief eenvoudig een handeling aan toe kan voegen. Uiteraard vraagt dit iets meer van de toeleverancier, echter met verlaging van de integrale kosten als resultaat.

         

Ook op het gebied van toeleveren kan een toeleverancier de klant van dienst zijn, bijvoorbeeld door het voorraadbeheer van de klant over te nemen en Just in Time te leveren. Omdat de klant de producten altijd snel en betrouwbaar geleverd wil hebben, zonder tussenvoorraad, zien we steeds vaker dat de toeleverancier op basis van het productieschema van de klant produceert en toelevert. Dit heeft als voordeel voor de toeleverancier dat deze met het inzicht in de geplande afnamen een zo efficiënt mogelijke productie en voorraadbeheer kan inregelen, en dat hij er met goede afspraken met expediteurs voor kan zorgen dat op dag- of uurniveau de juiste producten aangeleverd worden. Meestal gaan deze dan direct naar de productielijn.

        

Lage lonen en hoge informatiedichtheid

 

Ook in de productie kan uitbesteed worden. Dit is vooral interessant voor productieactiviteiten met een hoge arbeidsinhoud en lage toegevoegde waarde. Tegen de lage lonen in Oost-Europa, India of China valt niet te concurreren. Als aan de producten qua kwaliteit, leversnelheid en betrouwbaarheid geen hele hoge eisen gesteld worden dan ligt het voor de hand deze uit te besteden met behoud van de regie. Dit fenomeen kan zich in de gehele keten voordoen: OEM, main-supplier, toeleverancier, leverancier basismaterialen, en kan leiden tot complete netwerken. Dit kan in verschillende vormen gerealiseerd worden: samenwerken met partners, fusie en overname, of een eigen dochterbedrijf oprichten. De mogelijkheden met consequenties en voor- en nadelen zijn sterk situationeel bepaald.

         

De traditionele manier om efficiënt produceren is in grote series. In de praktijk leidt dit tot veel wachttijden, complexe planning, lange doorlooptijden, veel onderhanden werk en onbetrouwbare levertijden. Hiermee wordt dan niet meer voldaan aan de eisen van de klant in de zin van flexibiliteit, snelheid, betrouwbaarheid en lage kosten. Het Kanban-principe; het stroomlijnen van het productieproces door stappen te vereenvoudigen, te elimineren en in lijn te zetten (flow) levert in de praktijk veel voordelen op: kleinere series worden efficiënt, ruimtebesparing, verlaging van de hoeveelheid onderhanden werk, en eenvoudiger aansturing waardoor levertijden korter en betrouwbaarder worden, en meer mogelijkheden om klantspecifieker te produceren.

           

Meer en betere samenwerking in de keten om de toegevoegde waarde te optimaliseren is essentieel voor de toeleveranciers. Dit stelt hoge eisen aan de informatie-uitwisseling over de specificatie van de producten, de planning en status van de toeleveringen. Door betere communicatie en planning met klanten en leveranciers is deze betere samenwerking mogelijk. Naast de traditionele vormen van persoonlijk contact, telefoon en fax worden moderne technieken zoals EDI en internet steeds belangrijker.

Functionaliteit van systemen

              

Een groot deel van de maatregelen die toeleveranciers kunnen nemen om adequaat in te spelen op de trends in de markt, is onafhankelijk van een bedrijfsinformatiesysteem afspraken maken met de klant over de producten en productieactiviteiten, en de productie stroomlijnen. Als deze basis gelegd is kan deze echter wel effectief en efficiënt ondersteund worden met een informatiesysteem. Met een integraal bedrijfsinformatiesysteem (ERP) kan het overzicht en inzicht over de orders enorm verbeterd worden waardoor veel sneller gereageerd kan worden op vragen van de klant en de werkvoorbereiding tot betere productieresultaten kan leiden. Belangrijke functionaliteiten zijn de informatieuitwisseling (fax, EDI, internet) met de klant over:

• product- (o.a. via CAD) en prijsspecificatie;

• voorraadsituatie, afnameplanning en levertijden;

• status van de verkoop- en productieorder;

• en de (integrale) planning over en binnen de keten;

• van de toeleveringen naar de klant, productie, uitbestedingen, leveringen basismaterialen;

• Kanban-aansturing of productieplanning voor de optimale benutting van de capaciteiten;

• kwaliteitsbewaking;

• voorraadbewaking in de keten.

        

Daarnaast communiceert de klant veel met de toeleverancier over de basisfuncties van relatiebeheer, de verkoop-, productie-, inkooporderverwerking en beheer.

           

De trend is dus dat toeleveranciers steeds meer moeten doen om hun klanten tegemoet te komen. Toeleveranciers beschikken over heel specifieke kennis, kunde en capaciteit, en realiseren daarmee de beste kwaliteit en efficiency voor hun klanten, en hun diensten reiken in het klantbedrijf zover als die klant dat wil. Naadloos.

         

SUPEREFFICIËNTE ORDERVERWERKING

Het is voor metaalbedrijf Lemmens enorm moeilijk om aan de alsmaar strenger wordende eisen van de markt te blijven voldoen. Inzicht in de planning van de klanten heeft het bedrijf niet, dus moeten orders zo snel mogelijk worden voorbereid voor productie. ERP speelt hierin een sleutelrol.

       

Klanten willen hun onderdelen steeds sneller hebben, in steeds kleinere seriegroottes. Spoedorders zijn schering en inslag en op het laatste nippertje zijn er vaak nog allerlei wijzingen. Detailplanning? ‘We zouden om de iedere vier uur een nieuwe planning moeten maken, dus daar beginnen we niet eens meer aan’, verzucht bedrijfsleider Leon van Leeuwen. Supply Chain Management? ‘In dit deel van de keten heb je totaal geen inzicht in de planning van klanten, je krijgt gewoon een bestelling door. De levertijd hebben onze klanten vaak al met hun klanten afgesproken, dus daar kan ook niet meer aan worden getornd.’

        

Haastige spoed

Om toch aan de vereiste levertijden te voldoen, zit er voor Lemmens niets anders op dan alle energie te richten op een superefficiënte orderverwerking. Het ERP-pakket Ridder R8 speelt hierin een sleutelrol, vertelt Van Leeuwen. ‘Werkvoorbereiders moeten zo snel mogelijk een routing en een productieopdracht kunnen maken. Door slim hergebruik van eerder gemaakte modules moet met een paar muisklikken een volledige stuklijst worden gegenereerd. Het systeem moet automatisch controleren of er voldoende grondstof op voorraad ligt en deze eventueel bijbestellen. Er mag in deze fase gewoon geen tijd verloren gaan.’

         

Wat voor Lemmens belangrijk was bij de keuze van het ERP-pakket een paar jaar terug, was de eenvoud in gebruik. ‘Mensen groeien bij ons door vanuit de werkplaats, dus je moet geen afgestudeerde HTS’er hoeven te zijn om met het systeem te kunnen werken.’ Een andere eis was flexibiliteit, die bijvoorbeeld nodig is bij het inkopen van materialen. ‘De meeste inkooporders komen op een verzamellijst per toeleverancier die eens in de zoveel dagen wordt verstuurd. Bij spoedorders moeten we hier weer van kunnen afwijken.’

Klant aan de lijn

        

Ter aanvulling op Ridder R8 gebruikt Lemmens boekhoudsoftware van Exact en een rapportgenerator van Chrystal Reports. In de werkplaats zijn bovendien barcodescanners geïnstalleerd waarmee medewerkers kunnen scannen wanneer ze met een bepaalde bewerking beginnen en eindigen. Dit is belangrijk om te weten omdat sommige orders op nacalculatie worden gefactureerd. ‘Vaak omdat er door de haast geen tijd meer is om een fatsoenlijke verkoopprijs te bepalen’, aldus Van Leeuwen.

Bijkomend voordeel van de scanners is dat op elk moment de status van een order kan worden opgevraagd. ‘Als er dan een klant aan de lijn hangt, kan ik ’m precies vertellen welke bewerkingen het product nog moet ondergaan voordat het kan worden verstuurd. Ja, zo precies komt het tegenwoordig in onze branche.’

Kader bij artikel: OVER LEMMENS

Lemmens Metaalbewerking in Bergeijk is toeleverancier voor machine- en apparatenbouwers. Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van ‘bewegende delen’ zoals tandwielen en aandrijfcomponenten. Frezen, draaien, zagen en lassen, zijn de meest voorkomende bewerkingen. Er werken dertig personen.

Tabel bij artikel: ERP-LEVERANCIERS IN DE TOELEVERENDE INDUSTRIE

Bijgaand overzicht is een selectie uit www.erp-logistics.com, een database van ERP- pakketten samengesteld door IPL Consultants en het Duitse Fraunhofer-instituut IML.

Alleen de leveranciers met een minimum aan functionaliteit voor de toeleverende industrie zijn in het overzicht meegenomen

  

Kader bij artikel: ERP-LEVERANCIERS OP KOG-BEURS

Bent u op zoek naar een nieuw ERP-systeem en wilt u op één dag vrijblijvend verschillende ERP-leveranciers ontmoeten, kom dan naar KOG Systems, het jaarlijkse congres over bedrijfsbrede software (ERP) voor klantordergestuurde productiebedrijven. Vrijwel alle belangrijke leveranciers zijn hier vertegenwoordigd en ook adviesbureau IPL heeft een stand. Het gratis evenement vindt plaats op 24 en 25 mei in de congrescentrum De Reehorst in Ede. Voor meer informatie kijk op www.kog-systems.nl.

Naast de met een KOG–logo gemarkeerde leveranciers in de tabel, zijn de volgende leveranciers ook vertegenwoordigd:

Standhouder KOG Activiteit

2b Interactive Dienstverlener rondom software SAP een SSA Global

Aspion Reseller van het ERP-pakket SAP Business One

Bemet Leverancier van ERP- en planningssoftware

Datamex Leverancier van diverse oplossingen

Dlog Leverancier hardware voor tijdregistratie

Epro Dienstverlener

GNB Reseller software van Unit 4 Agresso

Mex Solutions Reseller diverse ERP-pakketten

Microsign Leverancier ERP-pakket

Modulair Info Groep Reseller software van Exact

Planlogic Reseller ERP-software van Softbrands

Profuse Reseller software van SSA Global

Qurius Softwareleverancier plus reseller software MBS

SAP Nederland Leverancier bedrijfsbrede software

Sofon Leverancier productconfigurator

Trimergo Leverancier projectgestuurde ERP-software

 

Reageer op dit artikel