blog

Aandachtspunten bij borgstelling voor transportschulden

Logistieke dienstverlening

Het (her)financieren van een transportonderneming is al een aantal jaar op zijn zachts gezegd niet eenvoudig. Vanwege de financiële situatie in de sector verstrekken banken minder vaak leningen aan transportondernemingen. Tevens verlangen banken in veel gevallen van zekerheden. Een van deze zekerheden is een borgstelling door een directeur-grootaandeelhouder in privé voor de schulden van zijn transportonderneming. In dit artikel gaat Pieter Tra in op de fiscale aspecten die spelen bij borgstelling.

Aandachtspunten bij borgstelling voor transportschulden

Bij borgstelling verbindt u als directeur-grootaandeelhouder (de borg) zich tegenover de geldverstrekker (de bank) tot nakoming van een verbintenis tussen de geldverstrekker en het vennootschap. Indien u aangesproken wordt, moet u het bedrag wat uw vennootschap verschuldigd is aan de geldverstrekker betalen. Soms is het bedrag waarvoor u aangesproken kan worden aan een maximum gebonden. U krijgt een regresvordering op uw vennootschap ter grootte van het aangesproken bedrag.

 

Borgtochtvergoeding en belastingheffing

U zal bij borgstelling mogelijk een vergoeding moeten ontvangen van uw vennootschap. Indien u geen reëel risico loopt om aangesproken te worden, bent u niet verplicht om een borgtochtvergoeding te bedingen. In situaties waar u echter wel een reëel risico loopt met uw privévermogen, bent u op basis van rechtspraak van de Hoge Raad in beginsel verplicht om een borgtochtvergoeding overeen te komen.

 

Indien u een borgtochtvergoeding ontvangt van uw vennootschap of van een van uw vennootschappen, dan is deze vergoeding belast in box 1 tegen het progressieve tarief tot maximaal 46%. Hierbij is rekening gehouden met de terbeschikkingstellingsvrijstelling van 12%. Indien de hoogte van de borgtochtvergoeding niet zakelijk is, kan de Belastingdienst deze vergoeding mogelijk corrigeren.

 

Fiscale gevolgen indien borg aangesproken wordt

Mocht u worden aangesproken door de geldverstrekker, dan kunt u een bedrag ter grootte van het betaalde bedrag in aftrek nemen tegen maximaal 46% in box 1. Ook hier is rekening gehouden met de terbeschikkingstellingsvrijstelling.

 

Een voorbeeld. Uw onderneming vervangt een aantal vrachtauto’s en leent hiervoor een bedrag van € 250.000. Indien u in 2015 aangesproken wordt als borg, kunt u in uw aangifte over 2014 al reeds een bedrag ten laste uw box 1 inkomen brengen, welke u in 2015 betaalt.

 

Indien u aangesproken wordt als borg en het was bij het aangaan van de borgstelling al duidelijk dat u zou worden aangesproken door de geldverstrekker, dan accepteert de Belastingdienst niet dat u de betaalde borg in aftrek brengt op uw box 1 inkomen.

 

Conclusie

Indien u borg gaat staan voor de schulden van uw vennootschap(pen), kan dit leiden tot diverse fiscale gevolgen. Let bij borgstelling vooral op de zakelijkheid van de borgtocht(vergoeding).

Reageer op dit artikel