blog

Verpakkingsbelasting 2008: bent u er al klaar voor?

Logistieke dienstverlening

Per 1 januari 2008 gaat er een wet van kracht waarbij bedrijven verplicht worden in detail hun verpakkingen – en gewichten! – te registreren. Volgens kenners kan dit leiden tot een administratieve nachtmerrie. Expert Erik de Bie geeft uitleg en tips en rondom de nieuwe verpakkingsbelasting.

Vanaf 1 januari 2008 wordt in Nederland de zogenaamde “Verpakkingenbelasting”

ingevoerd. Deze belasting heeft tot doel materialen die als verpakking worden gebruikt, zoals glas, kunststof, hout en karton, te belasten. Naast een vermeend positief effect op het milieu, is de beoogde opbrengst van de belasting, in 2008 ongeveer € 250 miljoen, niet onbelangrijk. De komende jaren zal de opbrengst naar verwachting stijgen.

 

Op dit moment wordt het wetsvoorstel betreffende de Verpakkingenbelasting behandeld in het parlement. De wetteksten kunnen dus nog wijzigen en de precieze uitvoeringsregelgeving is niet bekend. Op basis van de publicaties tot op heden en de parlementaire behandeling zijn de meeste aspecten van deze belasting echter al wel bekend.

 

Vanzelfsprekend moeten de definitieve teksten worden afgewacht voordat zekerheid kan worden gegeven. Aangezien de invoering van de belasting voor de deur staat, is het voor bedrijven die te maken krijgen met de Verpakkingenbelasting noodzakelijk hun voorbereidingen te treffen.

 

Wie betaalt?

De belasting is verschuldigd door de “producent”. Dit is de ondernemer die een verpakt product of bepaalde losse verpakkingen binnen Nederland voor het eerst “ter beschikking stelt”. De definitie van de producent/belastingplichtige is zeer wijd, en omvat niet alleen de fabrikant, maar kan ook betrekking hebben op de importeur, de groothandelaar en de winkelier.

 

Ter illustratie: een Nederlandse pindakaasfabrikant zal bij de levering van pindakaas aan een Nederlandse groothandel worden belast voor de verpakking van de pindakaas (de pot, het deksel en eventueel de doos, folie en palet). De doorlevering van de groothandel aan een supermarkt, en eventuele daaropvolgende leveringen, zijn niet meer belast. Het gaat dus om een eenmalige heffing bij de eerste ter beschikkingstelling.

 

Naast de eerste terbeschikkingstelling leidt ook het verwijderen van een verpakkingsmiddel na invoer, maar voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van een product, tot een belastbaar feit. Dus indien flessen shampoo Nederland binnenkomen in dozen en de dozen voorafgaand aan de levering van de shampoo worden verwijderd, moet over de dozen toch de Verpakkingenbelasting worden betaald.

 

De Verpakkingenbelasting is niet verschuldigd indien producten naar een bestemming buiten Nederland worden geleverd. Een leverancier zal dus onderscheid moeten maken tussen Nederlandse en buitenlandse bestemmingen.

 

Vanzelfsprekend zal degene die de Verpakkingenbelasting heeft betaald proberen de belasting door te berekenen aan zijn afnemer en zal uiteindelijk de Nederlandse consument worden geconfronteerd met een duurder product.

 

Het tarief

Aangezien de wetgeving nog niet definitief is vastgesteld, staan ook de tarieven nog niet vast. Duidelijk is wel dat de hoogte van de Verpakkingenbelasting afhankelijk zal zijn van het gebruikte materiaal, en de wijze waarop dit is gebruikt. Voor de eerste 15.000 kg aan verpakkingsmateriaal geldt een vrijstelling.

 

In de heffing zal een onderscheid worden gemaakt voor primaire, secundaire en tertiaire verpakking. De primaire verpakking is de verpakking waarin het product direct is verpakt(bijvoorbeeld een bierflesje of de plastic shampoo fles). De secundaire verpakking, is de verpakking die om de primaire verpakking heen zit (bijvoorbeeld een doos of papier). De tertiaire verpakking wordt ook wel de transportverpakking genoemd (bijvoorbeeld folie om een doos, of een pallet waarop kratten staan).

 

De voorgestelde tarieven zijn (per kg)1:

 

Materiaalsoort       Primaire verpakking  Secundaire/tertiaire verpakking

Glas                       € 0,0456                      € 0,0160

Aluminium              € 0,5731                       € 0,2011

Overig metaal          € 0,1126                      € 0,0395

Kunststof                € 0,3554                      € 0,1247

Papier en karton      € 0,0641                      € 0,0225

Hout                       € 0,0228                      € 0,0080

Andere materialen    € 0,1017                      € 0,0357

 

1 De tarieven kunnen nog wijzigen. Ook bestaat nog de mogelijkheid dat extra vrijstellingen of uitzonderingen worden geïmplementeerd.

 

Gevolgen voor bedrijven

Op grond van het huidige voorstel voorzien wij voor veel bedrijven de nodige (praktische)problemen als gevolg van de invoering van de Verpakkingenbelasting. Zo zal ieder bedrijf per verkocht product moeten nagaan of de leverancier de Verpakkingenbelasting al heeft betaald. In het geval producten buiten Nederland zijn gekocht zal de belasting nog niet zijn voldaan. Maar wat indien de producten uit het buitenland komen, terwijl de producten zijn gefactureerd door een Nederlands bedrijf?

 

Bedrijven krijgen bovendien de verplichting bij te houden of en hoeveel Verpakkingenbelasting zij verschuldigd zijn. Zo zullen bedrijven moeten gaan bijhouden welk gewicht de gebruikte verpakkingen heeft. Denkt u bijvoorbeeld eens aan een televisie. De televisie is verpakt in een doos, maar in de doos zitten weer kleine doosjes en/of plastic zakjes met toebehoren/accessoires. En wat te doen als de verpakking gedurende het transport of opslag wordt vervangen? Naar verwachting zullen er weinig bedrijven zijn die op een eenvoudige geautomatiseerde wijze kunnen bijhouden hoeveel verpakkingsmiddelen zij ontvangen en leveren.

 

Ook interessant is na te gaan wat de positie van de logistiek dienstverleners en verpakkingsbedrijven is? Indien zij goederen verpakken, wie is dan de Verpakkingenbelasting verschuldigd?

 

En dan nog het geval dat een buitenlands bedrijf goederen levert aan Nederlandse consumenten, bijvoorbeeld in het geval van verkopen via internet. Waarschijnlijk zal het buitenlandse bedrijf in Nederland Verpakkingenbelasting moeten gaan betalen en een administratie voeren waaruit blijkt of en hoeveel belasting verschuldigd is.

 

Strijdigheid met EG-recht?

Gelet op de hiervoor genoemde en vele andere mogelijke (praktische) problemen zullen Nederlandse bedrijven ertoe over kunnen gaan hun goederen voortaan van Nederlandse in plaats van buitenlandse leveranciers te betrekken. Dan is in ieder geval verzekerd dat de leverancier al voor de belastingbetaling en de daarmee gemoeide formaliteiten heeft zorggedragen. Vanuit dat oogpunt bezien leidt de Verpakkingenbelasting tot een beperking van het vrije verkeer binnen de Europese Unie. Vanwege deze en andere redenen heeft de Raad van State geconcludeerd dat de Verpakkingenbelasting mogelijk strijdig is met EGrecht.

 

Indien de strijdigheid met EG-recht kan worden aangetoond en ook wordt bevestigd door de rechter2 kan het zo zijn dat de Verpakkingenbelasting geheel niet geheven mag of geheven had mogen worden. Voor zover de vermeende strijdigheid wordt bevestigd, kunnen bedrijven echter niet automatisch aanspraak maken op terugbetaling of kwijtschelding. Dit kan alleen indien tijdig bezwaar is ingesteld.

 

2 Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

 

Conclusies

Het is belangrijk dat bedrijven zich voorbereiden op het feit dat per 1 januari 2008 in Nederland de Verpakkingenbelasting wordt ingevoerd. Wij adviseren bedrijven een aantal aspecten te inventariseren, zoals:

  • Is sprake van belastingplicht?
  • Hoe kan worden vastgesteld welk bedrag aan Verpakkingenbelasting is
  • verschuldigd?
  • Kan de Verpakkingenbelasting zonder meer worden doorbelast aan afnemers, of
  • dienen bijvoorbeeld contracten te worden aangepast?
  • Hoe “compliance” met de nieuwe regelgeving te verzekeren?
  • Dient voorlichting aan leveranciers en afnemers plaats te vinden?
  • Wordt de Verpakkingenbelasting specifiek op verkoopfacturen vermeld?

 

Het voorgaande betreft slechts een overzicht op hoofdlijnen. Indien u meer specifieke informatie wenst te ontvangen of in het geval u vragen heeft met betrekking tot de Verpakkingenbelasting kunt u contact met ons opnemen.

Reageer op dit artikel