artikel

Pallets en kratten vallen niet onder verpakkingsbelasting

Logistieke dienstverlening

De nieuwe verpakkingsbelasting is een van de meest omstreden wetten van dit jaar. Er ontstond veel commotie toen bleek dat logistieke hulpmiddelen ook deel uitmaakten van dit belastingregime. Tot grote opluchting van onder andere de sierteeltsector werd deze maatregel geschrapt omdat registratie van deze middelen zou uitdraaien op een administratieve nachtmerrie. ‘Staatssecretaris De Jager heeft goed naar ons geluisterd de afgelopen maanden.’

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 19 december 2008.

Bij de inwerkingtreding van de wet op 1 januari gold de belasting voor maar liefst zestien verpakkingstypes. Hierbinnen vielen dus ook in eerste instantie zogeheten logistieke middelen, zoals pallets, kratten, drums, vaten, trolleys en dozen vanaf 1 kuub. Onmiddellijk brak hierover een storm van kritiek los vanuit onder andere de hoek van verladersorganisatie EVO. De maatregel zou er voor zorgen dat bedrijven alleen al een extra werknemer zouden moeten aannemen om de administratie af te handelen. Ook zouden bedrijven genoodzaakt worden om fors te investeren in hun software voor de registratie van al hun verpakkingen.

Staatssecretaris Jan Kees de Jager was gevoelig voor deze kritiek en zag in dat de heffing van verpakkingsbelasting op logistieke middelen geen haalbare kaart zou worden.
 

Sierteeltsector

Afgelopen juli maakte de bewindsman in de Tweede Kamer dan ook bekend dat hij, in overleg met werkgeversorganisatie VNO-NCW, tot de slotsom was gekomen dat vereenvoudiging van de verpakkingsbelasting op een aantal punten wenselijk is en dat de diverse sectoren de ruimte krijgen om afzonderlijke afspraken te maken met de Belastingdienst.
 

Deze lobby, vanuit met name de sierteeltsector, leverde onder andere op dat de belangrijkste wijziging is dat met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 het aantal tarieven van zestien naar acht wordt teruggebracht en dat de al eerder genoemde logistieke hulpmiddelen niet meer vallen onder de verpakkingsbelasting. Voor de sierteelt betekent dit dus dat een deel van de verpakkingen die onder dit regime vielen onbelast blijven.
 

Daarnaast heeft deze sector met de Belastingdienst onlangs afgesproken dat op verpakkingen, die met een sierteeltproduct op de Nederlandse markt worden gebracht en waarvan niet bekend is of deze hier achterblijven of geëxporteerd worden, het sierteelt exportpercentage (86 procent) afgetrokken mag worden. Dit betekent wel dat de verpakkingen van importstromen die door de importeur verwijderd worden en op de Nederlandse markt worden afgevoerd, niet onder deze regeling vallen en dus voor honderd procent belast worden.
 

‘Die versoepelingen hebben er toe geleid dat er nu iets makkelijker mee valt te werken en er minder administratieve druk is’, zegt EVO-beleidsadviseur milieuzaken Daniëlle Gevers Deynoot die zich binnen de verladersorganisatie bezighoudt met het verpakkingsbelastingdossier.
 

AMvB-maatregel

In theorie lijkt het dus mooi dat de logistieke middelen nu buiten deze belasting worden gehouden, maar vervolgens is er weer een discussie ontstaan wat nu de definitie is van een ëlogistiek hulpmiddelí. Gevers Deynoot zegt hierover: ‘Dat is nu min of meer ondervangen door een AMvB waarin alle logistieke hulpmiddelen staat vermeld die uitgezonderd worden van de verpakkingsbelasting. Dat aantal binnen deze AMvB kan naar verloop van tijd uitgebreid worden omdat de definitie van logistieke hulpmiddelen niet exact is vastgesteld.’
 

Een van de versoepelende maatregelen van De Jager is verder dat het onderscheid tussen primaire verpakkingen en secundaire/tertiaire verpakkingen per 1 januari 2009 komt te vervallen.

Bij primaire verpakkingen valt te denken aan de kartonverpakking om een pak drank of de kunststof fles om een wasmiddel.
 

Bij secundair/tertiair gaat het om verpakkingen die nodig zijn om verschillende verkoopeenheden bij elkaar te houden en te beschermen tijdens het transport. ‘Dit onderscheid zal er echter wel toe leiden dat de tarieven voor de niet primaire-verpakkingen volgend jaar al zullen stijgen.’ Zo is de prijs voor papier en karton nu nog per kilo 0,045 cent en volgend jaar wordt dat 0,073 cent. Ook de prijs van glas wordt duurder: van 0,032 cent dit jaar naar 0,066 cent in 2009. ‘De prijs van kunststof verdubbelt bijna van nu per kilo 0,24 cent naar maar liefst 0,43 cent in 2009. Dat zijn toch tarieven waar bedrijven volgend jaar rekening mee moeten houden bij de aanschaf van hun niet-primaire verpakkingen.’
  

Relatie loonverpakker

In het pakket van versoepelingsmaatregelen van De Jager is ook opgenomen dat de uitbesteder van het verpakken, bijvoorbeeld een verlader, belastingplichtige blijft voor de verpakkingen die de loonverpakker, een logistiek dienstverlener, toevoegt. ‘Dit komt er dus concreet op neer dat de uitbesteder gaat betalen voor de waarde die de logistiek dienstverlener (lees: loonverpakker) toevoegt aan het te verpakken product.’

Volgens Gevers Deynoot is de relatie verlader en logistiek dienstverlener een gecompliceerde factor binnen de verpakkingsbelasting. ‘Een logistiek dienstverlener heeft te maken met veel ingewikkelde stromen waaraan hij extra dingen toevoegt. Dat zorgt voor veel onduidelijkheid in de relatie tussen verladers en logistiek dienstverleners. Daarom raden wij onze leden ook aan om hierover contractueel goede afgebakende afspraken te maken om te voorkomen dat ze voor onverwachte verrassingen komen te staan. TLN is overigens net als veel andere branches bezig om af spraken te maken met de Belastingdienst om de zaken beter af te bakenen.’
 

Slechte voorlichting

Gevers Deynoot zegt zich te verbazen hoe slecht bedrijven op de hoogte zijn van de inhoud en de recent voorgestelde wijzigingen in de verpakkingsbelasting. ‘Veel verladers en importeurs zijn bijvoorbeeld niet op de hoogte dat ze voor 31 december dit jaar hun (voorlopige) aangifte bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Met andere woorden: het geld moet dan ook echt op de rekening staan.’ Voor 1 april moet overigens de definitieve aangifte binnen zijn.
  

Ook maakt Daniëlle Gevers Deynoot mee dat bedrijven niet goed worden voorgelicht door hun eigen accountants. ‘Ik hoorde bijvoorbeeld dat een accountant had gezegd dat de verpakkingsbelasting was afgeschaft dankzij een amendement van de VVD. Dan adviseer ik zo’n bedrijf toch maar dat het toch verstandig is om even onze site en die van de Belastingdienst te checken. Bedrijven moeten sowieso alert zijn want het kan maar zo voorkomen dat ze extra kosten van een verpakkingsleverancier doorberekend krijgen die bijvoorbeeld nog helemaal niet gelden.’ Desalniettemin is ze redelijk tevreden over de aanpassingen die met name de afgelopen twee maanden zijn doorgevoerd door De Jager. ‘Hij heeft goed naar ons en de diverse branches geluisterd.’
  

Teveel aanpassingen

Erik de Bie, advocaat en belastingadviseur bij Greenberg Traurig LLP, en kenner van de verpakkingsbelasting materie vindt dat de maatregel van meet af aan een administratief vehikel is. ‘De kritiek op deze belasting en de grote hoeveelheid aanpassingen geeft aan dat het bedachte systeem niet werkt bij zowel bedrijven als Belastingdienst.’ De verbeteringen die nu met terugwerkende kracht zijn genomen maakt toepassing van deze belasting volgens De Bie eenvoudiger. ‘Dat sectoren nu afzonderlijk maatwerk afspreken met de Belastingdienst juich ik toe. Goed voorbeeld hiervan is de sierteeltsector die nu goede op maat gesneden afspraken heeft gemaakt met de Belastingdienst. Voor de logistieke sector geldt denk ik ook dat zij concrete eenvoudige afspraken kunnen maken.’
 
Als voorbeeld haalt De Bie een Nederlandse logistiek dienstverlener aan die werkt met buitenlandse klanten. ‘Vaak is die klant ook verantwoordelijk voor de verpakkingsbelasting, maar het zal lastig worden voor de Belastingdienst om het geld ook daadwerkelijk te kunnen innen. De logistiek dienstverlener zou daarbij een rol kunnen spelen door voor zijn klant op te treden als een soort fiscaal vertegenwoordiger.’
 

Veel onduidelijkheid

De Bie blijft er echter bij dat ondanks de doorgevoerde en voorgestelde versoepelingen en wijzigingen de aangifte voor bedrijven een lastig gebeuren wordt. ‘Gelukkig heb je als bedrijf nog de mogelijkheid om ëtot behoud van rechtení bezwaar te maken tegen je eigen aangifte zodat je teveel betaald geld nog terug kunt vorderen. Ik raad bedrijven dan ook absoluut aan om nauwgezet de ontwikkelingen rondom deze belasting te volgen, want voor het komende jaar zijn veel dingen nog onduidelijk terwijl de officiÎle aangifte voor 31 maart definitief binnen moet zijn bij de Belastingdienst. Ik denk echter dat het einde van het liedje is dat we gaan naar een veel simpeler systeem met een tarief, waarin we eventueel alleen nog een onderscheid maken tussen biologisch natuurlijke en niet-milieuvriendelijke verpakkingen.’

 

DUITSE VERPAKKINGSWET: BOETES DREIGEN VOOR ONWETENDE NEDERLANDERS

Veel Nederlandse exporteurs van verpakte producten zijn niet of onvoldoende op de hoogte van de nieuwe Duitse verpakkingswet die vanaf 1 januari volgend jaar gaat gelden. Dat kwam naar voren uit een inventarisatie die EVO onlangs hield onder een groot aantal leden. Volgens de verladersorganisatie blijkt verder dat veel leden zelfs niet eens op de hoogte zijn van de huidige verplichtingen uit de Duitse verpakkingsverordening. Bedrijven lopen kans op forse boetes en klachten van hun Duitse afnemers, die in eigen land te maken krijgen met controlerende instanties.

Al sinds 1991 moeten in Duitsland productverpakkingen worden teruggenomen en op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt. Exporteurs moeten sindsdien aangeven hoe zij dit hebben geregeld: doen ze dit zelf doen of hebben ze zich aangesloten bij een zogeheten duaal verwijderingssysteem (Duales System Deutschland).

De nieuwe verplichting waarbij iedereen zich moet aansluiten en dat ook moet kunnen aantonen, maakt het voor de Duitsers eenvoudiger te controleren of iedereen wel aan die verplichtingen voldoet.

 

Reageer op dit artikel