artikel

Welke besparingen zijn haalbaar?

Logistieke dienstverlening

Dit artikel beschrijft welke besparingen en andere voordelen er zijn te behalen bij het uitbesteden van logistieke activiteiten. Ook wordt het begrip Activity Based Costing uitgelegd.

Na de zware meestal lange voorbereiding, waarin beide partners veel tijd en energie hebben gestoken, kan er worden geoogst. Door samen te werken worden operationele kosten gereduceerd, dalen vaste kosten door schaalvoordelen, neemt de efficiency van het proces toe, stijgt de kwaliteit van het proces, wordt de klanttevredenheid verhoogd, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.

 

Vorm bepalend

De voordelen en winsten zijn uiteraard sterk afhankelijk van de gekozen samenwerkingsvorm en de gestelde doelen. Zo leidde een compleet nieuwe aanpak voor de inkomende goederenstroom bij Levistone, de logistieke afdeling van supermarktketen Metro, tot een kostenreductie van miljoenen euro’s. Door de orders reeds in Azië te consolideren op winkelniveau kon onder andere de grootte van het Europese dc worden gereduceerd en is tegenwoordig geen behoefte meer aan extra tussenstops en handling.

 

Een heel andere vorm koos computerbouwer Sun Microsystems. Het bedrijf koos ervoor om zowel het management als de inrichting van logistieke stromen uit te besteden aan Frans Maas. Hierdoor werden onder meer de eigen voorraden in de gehele keten maximaal gereduceerd en zijn de wereldwijd identieke processen beter beheersbaar. De gekozen vorm leverde Sun Microsystems wereldwijd een besparing op van enkele miljoenen euro’s.

 

Activity Based Costing

Maar wat gebeurt er nou met die besparingen en winsten? Hoe worden ze verdeeld en wat doen we met de gemaakte investeringen? Net als in een goed huwelijk moet open en eerlijk gesproken kunnen worden over de financiële kant van de medaille.

 

Een mogelijke verdeelsleutel is het Activity Based Costing (ABC) model. ABC is een methode die inzicht in kosten verschaft en waarmee kostprijzen van zowel producten als diensten kunnen worden bepaald. In tegenstelling tot meer traditionele methoden van kostprijsberekening gaat ABC er niet vanuit dat de producten de kosten veroorzaken maar de activiteiten die moeten worden uitgevoerd ten behoeve van deze producten of diensten.

 

Om op een juiste manier met het ABC-concept te kunnen werken is een gedetailleerd inzicht nodig in de activiteiten en de daarmee gepaard gaande kosten. Met behulp van een stappenplan kan in vier fasen zo’n blijvend inzicht in de logistieke kosten worden verkregen.

 

Fase 1

Deze fase bestaat uit het verzamelen van de wensen, de vaststelling van de uitgangssituatie ten aanzien van het kosteninzicht, de bepaling van de doelstelling van het project en de toedeling van taken aan de mensen.

 

Fase 2

De tweede fase richt zich op de eigenlijke kostenanalyse. De activiteiten worden afgebakend, kosten van mensen en middelen verzameld en aan de activiteiten toegerekend en verfijnd.

 

Fase 3

In de derde fase worden de uitkomsten van de kostenanalyse toegepast op concrete beslissituaties.

 

Fase 4

De laatste fase is wellicht de belangrijkste: de verworven inzichten gebruiken om de organisatie en dus de samenwerking blijvend versterken. Met andere woorden: de inzichten moeten actueel blijven. Dat kan door ze in te passen in de informatie- en rapportagesystemen.

 

Blijven communiceren

Een andere mogelijkheid is de optie die Penske Logistics en General Electric Healthcare Technologies hebben gekozen. De logistiek dienstverlener rekent geen marges door, maar slechts de werkelijke kosten. De enige manier waarop Penske winst kan maken is door besparingen te realiseren. In de winst die daaruit voortvloeit deelt de dienstverlener namelijk wel mee.

 

Maar welke verdeelsleutel er ook wordt gekozen. Het blijft belangrijk dat beide partners zich niet blind staren op de winst en op de kosten. Zeker in een aanloopfase van een uitbesteding kunnen resultaten tegenvallen. En ook als er al langer wordt samengewerkt, kan de winst tegenvallen of kunnen kosten hoger uitvallen. De oorzaak is wellicht te zoeken in de veranderende marktomstandigheden, of in een incidenteel kwaliteitsverlies in het logistieke proces, of…

 

Waar de oorzaak ook zit, ook in de situaties waar kosten hoger uitvallen en winsten achterblijven is het essentieel om te blijven communiceren. Sta open voor kritiek en suggesties van de partner en staar je niet blind op je eigen keuken. Als dat lukt, is dat al een enorme winst op zich.

Reageer op dit artikel