nieuws

Ministerie intensiveert controles giftige Chinese producten

Home

Minister Jacqueline Cramer heeft kamervragen van lid Neppérus (VVD) over giftige producten uit China beantwoordt. De vragen gingen over het feit dat producten die uit China worden geïmporteerd giftige stoffen bevatten in een hogere concentratie dan de geldende veiligheidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Ministerie intensiveert controles giftige Chinese producten
Aandacht van minister voor gifcontainers uit China

Minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verwijst in haar schriftelijke reactie ‘Antwoorden Kamervragen giftige producten uit China’ naar de analyse die de VROM Inspectie door het RIVM heeft laten uitvoeren naar het voorkomen van gasvormige stoffen in geïmporteerde containers in de periode 2003-2006. Hieruit blijkt dat het percentage containers dat deze middelen bevat in deze periode is toegenomen.

 

Stijging
Deze stijging heeft voornamelijk betrekking op de stoffen fosfine en 1,2-dichloorethaan. Voor methylbromide en chloorpicrine is geen duidelijke stijgende trend gevonden. Ook blijkt er een toename van overige gasvormige stoffen (niet-bestrijdingsmiddelen). Het gaat om ongeveer 40 vluchtige organische stoffen, waarvan vooral benzeen, tolueen en methylchloride in toenemende mate worden aangetroffen. Deze stoffen zijn in een aantal gevallen tijdens het transport toegevoegd als bestrijdingsmiddel. In andere gevallen zijn ze afkomstig uit de producten zelf.
 
Intensieve monitoring
Minister Cramer verklaart deze ontwikkeling niet ongemerkt voorbij te kunnen laten gaan. Om die reden heeft de VROM Inspectie de monitoring van de containers die Nederland binnenkomen geïntensiveerd en doet het RIVM in opdracht van de VROM Inspectie een risicoanalyse. Daarbij gaat het niet alleen om containers en producten van Chinese maar ook om containers en producten afkomstig uit andere landen. Het aandeel van Chinese producten in de totale import in Nederland en de EU is echter erg groot. Door dit grote marktaandeel is de kans dat een incident betrekking heeft op goederen uit China relatief groot.

 

Chinese overheid treft maatregelen 
De Chinese overheid heeft zelf ook maatregelen getroffen gericht op een intensiever toezicht op de veiligheid van te exporteren producten. In september 2006 is een specifiek ‘Roadmap for safer toys’ ondertekend door de EU en Chinese overheid. Deze overeenkomst is erop gericht de veiligheid van speelgoed uit China beter te waarborgen en beschrijft een aanpak voor de verbetering van de veiligheid van speelgoed gemaakt in China . Verder heeft de Chinese State Council onlangs een ‘White Paper on Food Quality and Safety’ uitgegeven.
 
Uit een reactie van de Raad Nederlandse Detailhandel blijkt dat het voor hen een belangrijk issue is en dat zij in Europees verband afspraken maken met de landen van herkomst. De bestaande regels van de kant van de overheid achten zij voldoende, maar de Raad vindt dat ook een belangrijke rol is weggelegd voor het bedrijfsleven om goede afspraken te maken met hun leveranciers over bijvoorbeeld de middelen die gebruikt worden voor het behandelen van hout en de wijze waarop dat plaatsvindt.

 

Bron: Gevaarlijke-lading.nl

 

Lees ook:

 

 

 

 

Reageer op dit artikel