blog

Is uw buitenlandse vestiging wel zo aantrekkelijk?

Home

Is uw buitenlandse vestiging wel zo aantrekkelijk?

Veel ondernemers in de transport en logistiek zien kansen in het openen van vestigingen in Oost-Europa. Ze richten een buitenlandse rechtspersoon op zoals bijvoorbeeld een GmbH, Ltd of een Sp. z.o.o. Het financiële klimaat is daar wellicht aangenamer maar de vraag is waar de fiscale vestigingsplaats is. Dit punt krijgt opnieuw extra aandacht van de Nederlandse fiscus, uiteraard om winsten alsnog in Nederland belast te krijgen. Hoe zit dat?

Is uw buitenlandse vestiging fiscaal wel zo aantrekkelijk? Naar Nederlands belastingrechtrecht zijn twee bepalingen van belang ter bepaling van de fiscale plaats van vestiging van een rechtspersoon.

Deze twee bepalingen zijn:

  1. artikel 4 Algemene wet inzake rijksbelastingen: waar een lichaam is gevestigd wordt bepaald naar de omstandigheden” ;
  2. artikel 2, lid 4 Wet op de vennootschapsbelasting 1969: een lichaam opgericht naar Nederlands recht wordt geacht hier te lande te zijn gevestigd (fictie).

Voorbeeld ‘werkelijke leiding’

Stel u opent een Poolse vestiging en richt een Sp.z.o.o. op. U heeft dan met het tweede punt niets te maken.

Om de Sp.z.o.o. fiscaal in Polen gevestigd te hebben (naar Nederlands recht), zal de werkelijke leiding van de Sp.z.o.o. in Polen moeten plaatsvinden, omdat volgens de rechtspraak de werkelijke leiding de belangrijkste ‘omstandigheid’ is.

In het algemeen moet er van worden uitgegaan dat de werkelijke leiding van het lichaam berust bij zijn bestuur, en dat de vestigingsplaats overeenkomt met de plaats waar dit bestuur zijn leidinggevende taak uitoefent. Hoe heeft u dit geregeld?

Indien de Nederlandse fiscus van mening is dat de werkelijke leiding zich in Nederland afspeelt, kan dat leiden tot een dubbele vestigingsplaats en mogelijk dubbele belastingheffing (zowel in Nederland als in Polen). Dan zal met het Verdrag  ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Polen de verdragsvestiginsplaats moeten worden bepaald. U kunt dit beter voorkomen door de werkelijke leiding in het beginstadium al goed te regelen.

Werkelijke leiding goed regelen

Door de werkelijk leiding van buitenlandse vennootschappen vooraf goed te regelen, kunt u dubbele vestigingsplaats problematiek voorkomen.

Reageer op dit artikel