artikel

Milieuzones: een overzicht van de gestage opmars

Distributie

Steeds meer gemeenten voeren een milieuzone in om de luchtkwaliteit in hun binnenstad te verbeteren. Negen steden, die zich ook hebben aangesloten bij het landelijke convenant schone vrachtauto’s en milieuzonering, hebben een milieuzone. Logistiek geeft een inventarisatie waar deze zones zich bevinden, welke steden bezig zijn met invoering en welke alternatieven er zijn op het gebied van stedelijke distributie.

Amsterdam

Datum invoering: 9 oktober 2008

Omvang: De gemeente Amsterdam heeft de milieuzone ingesteld voor het gebied binnen de Ring A10 met enkele uitzonderingen. Stadsdeel Amsterdam-Noord is uitgezonderd omdat hier geen luchtkwaliteitsknelpunten zijn. De bedrijventerreinen RAI, De Schinkel, Cruquius, Amstel en Amstel Business Park zijn uitgezonderd omdat het vrachtverkeer daar meestal geen bestemming elders in de stad heeft.

Initiatieven op gebied van stedelijke distributie: Om zo veilig en snel mogelijk de historische binnenstad en andere economische centra (bedrijventerreinen en detailhandelsgebieden) van Amsterdam te bereiken, wordt een kwaliteitsnet goederenvervoer opgesteld. Deze voorkeursroute voor het vrachtverkeer is momenteel nog in ontwikkeling. Daarnaast is op locaties waar geen venstertijden gelden, laden en lossen in de nacht toegestaan binnen de grenzen van de geluidswetgeving. Voor de avonduren van 19.00 uur tot 23.00 uur is het toegestane maximale geluidsniveau beperkt tot 65 dB(A) maximaal. Voor de nachtelijke uren van 23.00 uur tot 7.00 uur geldt voor het maximale geluidsniveau een waarde van 60 dB(A). Daarnaast is met EVO in 2007 de pilot Amsterdam-Foodcenter opgestart in het kader van ‘Op weg naar een schonere luchtkwaliteit’. Ook zijn er weer plannen om de begin dit jaar ter ziele gegane vrachttram nieuw leven in te blazen. Connexxion, onderdeel van het Franse vervoersbedrijf Transdev, is hierover in gesprek met de gemeente Amsterdam (zie ook het interview met Peter Hendriks, oud-directeur van CityCargo, op pagina…).

 

Rotterdam

Datum invoering: 16 september 2007

Omvang: De milieuzone in Rotterdam omvat in grote lijnen het CS kwartier, de Stadsdriehoek, het Oude Westen en de wijk Cool. De zone is vastgesteld op basis van de effectberekeningen uit het rapport ‘Milieuzonering Kernwinkelgebied, een gezonder leefklimaat in het centrum van Rotterdam’ (16 april 2007). De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om de milieuzone uit te breiden binnen de ruit van Rotterdam. Ook op de toekomstige Tweede Maasvlakte wordt een milieuzone ingevoerd.

Initiatieven op gebied van stedelijke distributie: In Rotterdam heeft bij diverse Albert Heijn vestigingen anderhalf jaar de pilot dagranddistributie plaatsgevonden in het kader van het PIEK-programma, dat zich concentreert op stille bevoorrading door aangepaste vrachtauto’s. In de avond periode (19.00-23.00 uur) moet bij laden/lossen de geluidsproductie beperkt blijven tot 65 dB(A). In de nachtperiode (23.00-7.00 uur) is de norm gesteld op 60 dB(A). Op basis van de ervaringen die Rotterdam nu anderhalf jaar heeft opgedaan, is door de verladers besloten daar waar mogelijk over te schakelen op dagranddistributie met stille vrachtauto’s. Sinds afgelopen februari heeft Rotterdam twee websites: Rotterdam.nl/vrachtwagens en bereikbarregiorotterdam.nl. Beide sites geven aan op welke plekken een aantal bepalingen gelden voor het vrachtverkeer, zoals geslotenverklaringen en hoogte-, breedte- en gewichtsbeperkingen. Aanleiding is het aantal incidenten met vastgelopen vrachtwagens bij onder meer de Maastunnel.

 

Den Haag

Datum invoering: 16 april 2008

Omvang: De milieuzone in Den Haag ligt binnen de complete centrumring en wordt begrensd door de volgende wegen: Laan van Meerdervoort, Javastraat, Koningskade, Rijnstraat, Lekstraat, Rijswijkseweg, Calandstraat, Vaillantlaan, Lijnbaan, Waldeck Pyrmontkade. 

Initiatieven op gebied van stedelijke distributie: In Den Haag loopt sinds 2003 het project De Schone Stad. Sindsdien worden op initiatief van de binnenstadsondernemers concrete acties uitgevoerd, zoals gebundeld bestellen voor horecaondernemers en gebundeld bevoorraden voor de modebranche. Het Bureau Binnenstad (gemeente, Kamer van Koophandel en Stichting Binnenstad) ondersteunt deze initiatieven. Participanten bij ‘De Schone Stad’ zijn EVO, TLN, KNV, Platform Detailhandel Nederland, Stadsgewest Haaglanden en winkeliers.

  

Utrecht

Datum invoering:1 juli 2007

Omvang: De milieuzone is gesitueerd in de binnenstad van Utrecht, het stationsgebied, de Jaarbeurs en enkele aangrenzende wegen.

Initiatieven op gebied van stedelijke distributie: In Utrecht is een keur aan initiatieven opgestart om de binnenstad schoner te bevoorraden. Zo is vorig november besloten om een tweede bierboot te laten varen. Afgelopen maand is stadsdistributeur Hoek Transport begonnen met de zogeheten Cargohopper. Dit zero emissie elektrisch aangedreven voertuig kan drie mini trailers voorttrekken waarop losse wisselcontainers geplaatst worden die de afmeting van de drie Europallets hebben. De gemeente Utrecht heeft ook logistieke routes ingesteld Deze routes helpen vervoerders hun weg te vinden naar de binnenstad van Utrecht. Daarbij worden de woonwijken waar mogelijk ontweken. Ook beschikt de gemeente over speciale stadsdistributie waar dagranddistributie mogelijk is. De gemeente heeft een overzichtelijke brochure ‘Bewust Bevoorraden in de Binnenstad’ uitgebracht met daarin onder andere routekaarten en informatie over laad- en losplekken en venstertijden.

  

Breda

Datum invoering: 4 oktober 2007

Omvang: De Bredase milieuzone ligt aan de binnenzijde van de singels. De Tramsingel, Oranjesingel, Wilhelminasingel en de Fellenoordstraat zijn wel toegankelijk voor alle vrachtverkeer.

Initiatieven op gebied van stedelijke distributie: De gemeente Breda is vorig jaar februari gestart met een bevoorradingsonderzoek voor de binnenstad. In dit onderzoek wordt bekeken hoe de binnenstad efficiënter bevoorraad kan worden. De gemeente heeft het standpunt ingenomen dat ‘een betere bereikbaarheid ook bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit en het verminderen van geluidsoverlast’.

  

Den Bosch

Datum invoering: 1 september 2007

Omvang: De milieuzone van Den Bosch omvat de oude binnenstad, ’t Zand en het gebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de Aa.

Initiatieven op gebied van stedelijke distributie: De gemeente Den Bosch heeft in 2007 met de brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Eigen  Verladers Organisatie (EVO) afgesproken dat de bevoorrading van de binnenstad verbeterd moet worden. Deze afspraak heeft er inmiddels toe geleid dat winkeliers in de Bossche binnenstad gebruik maken van de alternatieve stadsdistributie concept(en) Binnenstadservice.nl en EcoCitySupply.

  

Eindhoven

Datum invoering: 1 juli 2007

Omvang: In Eindhoven geldt de milieuzone voor het gebied binnen de ring. De grens van de zone ligt aan de binnenkant van de Marconilaan – Kronehoefstraat – Pastoriestraat – Onze Lieve Vrouwestraat – Insulindelaan – Jeroen Boschlaan – Hugo van der Goestlaan – Piuslaan – Leostraat – Boutenslaan – Beukenlaan – Keizer Karel V Singel – Limburglaan – Botenlaan – Beukenlaan. Bedrijventerrein De Kade valt niet binnen de milieuzone.

Initiatieven op gebied van stedelijke distributie: EVO, KNV, TLN en de gemeente Eindhoven brengen gezamenlijk in kaart waar de knelpunten op gebied van doorstroming en aflevering van goederen in Eindhoven zich bevonden. De partijen gaan via gebiedsgerichte analyse op zoek naar verkeersmaatregelen die de doorstroming verbeteren en doorgaand verkeer uit het centrumgebied weren zoals het beter afstellen van verkeerslichten, speciale bevoorradingsroutes, mogelijk gebruik van busbanen. Maar ook verruiming van de tijden waarbinnen de stad bevoorraad mag worden door  stille en schone(re) vrachtauto’s.

  

Tilburg

Datum invoering: 1 september 2007

Omvang: De milieuzone in Tilburg geldt binnen en op de Cityring en op de Hart van Brabantlaan.

Initiatieven op gebied van stedelijke distributie: Gemeente Tilburg en bedrijfsleven hebben een gezamenlijke bevoorradingsagenda opgesteld met tien projecten op het gebied van laad- en losplaatsen, logistieke routes, straatmanagement, regelgeving en bundeling. In Tilburg zijn inmiddels de projecten ‘Laad- & Los locaties’ en ‘Logistieke routes’ gestart. De Tilburgse verkeerswethouder Johan van den Hout (SP) heeft vorig jaar december aangekondigd dat hij voor deze zomer komt met een voorstel over stadsdistributie in de binnenstad.

  

Maastricht

Datum invoering: 22 september 2007

Omvang: De gemeente Maastricht beschikt, in tegenstelling tot andere steden, over twee milieuzones: de Meersenerweg en de Ambyerstraat. Deze straten bevinden zich niet in de binnenstad van Maastricht maar zijn desalniettemin niet meer toegankelijk voor ‘vuile’ vrachtauto’s die niet aan de eisen voldoen. De instelling van deze milieuzones komt voort uit het Luchtkwaliteitplan van de gemeente Maastricht. TLN en EVO hebben na afwijzing van hun bezwaren bij de Rechtbank Maastricht beroep aangetekend tegen deze maatregel. Beide organisaties zijn van mening dat het besluit van de gemeente tot invoering van de milieuzones onvoldoende is gebaseerd op het Landelijk Convenant Stimulering Schone Vrachtauto’s en Milieuzonering en dus niet is genomen op de goede gronden. De Ambassadeur Stedelijke Distributie bemiddelt op dit moment in dit conflict.

Initiatieven op gebied van stedelijke distributie: Gemeente en bedrijfsleven zijn in overleg over stedelijke distributie voortvloeiende uit de Nota Mobiliteit.

De gemeente Maastricht onderzoekt of er ook een milieuzone moet komen in de binnenstad.

 

Steden die milieuzone overwegen:

Leiden: Voert 1 januari 2010 een milieuzone in

Delft: Voert begin 2010 een milieuzone in

Nieuwegein: Heeft milieuzone in onderzoek

Arnhem: Verantwoordelijk wethouder Jansen heeft het onderwerp in de raad gebracht en wil het stappenplan doorlopen voor invoering van een milieuzone

Sittard-Geleen: Invoering milieuzone wordt onderzocht

Nijmegen: Heeft invoering milieuzone geparkeerd. Wil eerst resultaten afwachten van Binnenstadservice.nl

Gouda: Is voornemens om het convenant stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering te ondertekenen meldt de recent verschenen nota Grote voertuigen.

Helmond: status invoering onbekend heeft wel het convenant stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering ingevoerd

Zaanstad: Deze gemeente is begonnen met het inventariseren van knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit. In overleg met het bedrijfsleven wordt bekeken hoe overschrijdingen van de normen voor luchtkwaliteit in de gemeente opgelost kunnen worden.

Leidschendam-Voorburg: Heeft het convenant wel ondertekend maar zal in een later stadium de milieuzone invoeren

Rijswijk: Heeft het convenant ook ondertekend. Milieuzone is op dit moment in onderzoek.

 

Verantwoording

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Erik Regterschot en Ramon Weekenstro van DHV afdeling Ruimte en Mobiliteit
 

Voor meer actuele informatie over milieuzones en stedelijke distributie zie:

www.logistiek.nl/dossiers/stadsdistributie

www.milieuzones.nl

www.stedelijkedistributie.nl

www.vananaarcentrum.nl/ 

Reageer op dit artikel