artikel

Bedrijfsleven en steden botsen over invoering milieuzones

Distributie

De geplande milieuzones in de steden Tilburg, Eindhoven en ook Breda stuiten op veel kritiek vanuit de hoek van verlaad- en vervoersorganisaties. Zij verwijten de colleges van deze steden dat zij een hek trekken rondom hun stadscentra en niet handelen volgens het milieuconvenant, die de steden samen met EVO, TLN en KNV vorig jaar hebben ondertekend. Het instellen van milieuzones, waar alle betrokken partijen mee kunnen leven, blijkt lastiger dan vewacht.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 22 juni 2007.

De geplande milieuzones in de steden Tilburg, Eindhoven en ook Breda stuiten op veel kritiek vanuit de hoek van verlaad- en vervoersorganisaties. Zij verwijten de colleges van deze steden dat zij een hek trekken rondom hun stadscentra en niet handelen volgens het milieuconvenant, die de steden samen met EVO, TLN en KNV vorig jaar hebben ondertekend. Het instellen van milieuzones, waar alle betrokken partijen mee kunnen leven, blijkt lastiger dan vewacht.

       

Vorig jaar maart ondertekenden tien grote steden met de brancheorganisaties en het Ministerie van VROM het convenant ‘Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering’. Alle deelnemende partijen spraken met elkaar af dat ze maatregelen zouden gaan nemen om schoner, efficiënter en sneller goederenvervoer in binnensteden te bevorderen.

Instanties EVO, TLN en KNV hoopten dat de steden door ondertekening van het convenant werk zouden maken van stadsdistributie. Het bedrijfs–leven op zijn beurt zou zorgen voor schone vrachtwagens met roetfilters of een Euro 4 motor.

        

Bij het nut van de milieuzones, die voor 1 juli 2007 in de steden van kracht moeten zijn, zetten de verlaad- en vervoersorganisaties toen al de nodige vraagtekens. Een jaar na ondertekening blijken de milieuzones het grote struikelblok te vormen in de discussie rond stadsdistributie.

      

De verantwoordelijke wethouders van de steden als Eindhoven en Tilburg lappen de afspraken in het convenant groten- deels aan hun laars en stellen eigenhandig veel grotere milieuzones in dan nodig is, zo stellen EVO, TLN en KNV.

          

“Wat ons ook steekt is dat Breda, dat het convenant niet heeft ondertekend, zonder overleg met het bedrijfsleven eenzijdig heeft besloten een milieuzone in te stellen”, zegt Paul Poppink beleidsadviseur Milieu en Intermodaal vervoer van TLN.

       

Wat Poppink vooral irriteert aan Tilburg en Eindhoven is dat beide steden ruime milieuzones willen instellen, terwijl de milieuwinst discutabel is.

      

Bovendien kunnen de Brabantse steden, volgens EVO, TLN en KNV, niet duidelijk maken hoe groot de economische schade uiteindelijk zal zijn voor het bedrijfsleven.

Zo heeft Eindhoven geen berekening gemaakt van die schade. Volgens opgave van de verlaad- en vervoersorganisaties zal de milieuzone in de grote ringvariant van Eindhoven, die twintig keer groter is dan de binnenringvariant, een luchtkwaliteitverbetering opleveren van slechts 0,7 tot 3 procent.

       

Poppink vermoedt dat het ‘overhaaste’ optreden van de drie Brabantse steden komt doordat ze kennelijk niet onder willen doen voor ‘modelgemeente’ Utrecht. “Met Utrecht hebben we constructief overleg gehad en dat resulteerde in een kleinere milieuzone dan in eerste instantie de bedoeling was. Ik verwacht ook van Utrecht dat ze per 1 juli zonder problemen hun milieuzone in kunnen laten gaan.”

        

Witte rook

In Tilburg is er een kentering zichtbaar. Het gemeentebestuur heeft de plannen aangepast, na–dat er een storm van kritiek losbarstte vanuit de ondernemers en transporteurs toen de omvang van de milieuzones werd bekendgemaakt. De city-ondernemers vreesden dat hun concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven in winkelcentra in de buitenwijken of de dorpen in het geding komt, omdat die wel normaal bevoorraad kunnen worden.

Poppink: “Het gemeentebestuur heeft inmiddels aangegeven dat de oorspronkelijke geplande zone wordt aangepast.”

        

Het college van Tilburg heeft besloten om de milieuzone per 1 september in te voeren.

Breda vaart, tot grote ergernis van KNV, TLN en KNV, een eigen koers. “Breda heeft zonder overleg vooraf met het bedrijfsleven eenzijdig de milieuzones vastgesteld voor zijn binnenstad. We hebben geprobeerd te overleggen met de verantwoordelijke ambtenaren, maar dat leverde niets op. Ze blijven vasthouden aan de oorspronkelijke omvang”, aldus Poppink.

       

De enige beroepsmogelijkheid is arbitrage door de Commissie Stedelijke Distributie.

Het ziet er niet naar uit dat Breda zijn plannen wijzigt. Een woordvoerster van de gemeente gaf in Trouw aan dat het college pas achteraf gaat kijken of er maatregelen nodig zijn om de eventuele nadelige gevolgen van de milieuzonering voor ondernemers op te vangen.

      

Schijnwetenschap

De Eindhovense verkeers- en milieuwethouder Erik van Merrienboer vindt, net als het college van Breda, dat pas na het instellen van de milieuzones valt te bepalen hoe groot de eventuele economische schade voor het bedrijfsleven is.

          

“Ik neem afstand van het standpunt van EVO, TLN en KNV dat je vooraf de economische effecten in beeld kunt brengen. Het is schijnwetenschap.” Van Merrienboer zegt wel degelijk rekening te houden met de eco- nomische effecten. “We kijken daar dynamische naar: mochten de zones nadelig zijn voor de middenstanders dan kunnen we bijvoorbeeld altijd nog het ontheffingsbeleid aanpassen.”

           

Na het ingaan van de milieuzones wil Van Merrienboer eerst ook een gewenningsperiode inlassen tot 1 januari 2008. “We gaan bijvoorbeeld in het begin de chauffeurs vooral informeren over de milieuzone en niet onmiddellijk verbaliseren als vuile vrachtwagens de zone inrijden.”

            

Milieu-effecten

De kritiek dat de grote omvang van de milieuzone in Eindhoven maar weinig milieuwinst oplevert in verhouding tot de eventuele economische schade, wijst Van Merrienboer van de hand. “Uit onderzoek van DHV blijkt dat deze zone een voordelig effect heeft op het milieu van dertig procent extra ten opzichte van de binnenringvariant. De ondernemers van hun kant relativeren dit percentage. Ik vind dat echter een dusdanige milieuverbetering dat ik vasthoud aan deze zone. Daarbij is de Ring voor vrachtwagenchauffeurs een zeer herkenbare route.”

         

De verlaad- en vervoersorganisaties hebben inmiddels de voorzitter van de Stuurgroep Stimulering Schone Vrachtauto’s en Milieuzonering verzocht om te overleggen met de ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat over het geschil met Eindhoven. Daarnaast is aan de stuurgroepvoorzitter gevraagd of hij de Commissie Stedelijke Distributie wil inschakelen voor arbitrage, omdat Eindhoven niet voldoet aan de afspraken uit het milieuconvenant.

          

Van Merrienboer stelt, in reactie op dit voornemen, dat Eindhoven bij het vaststellen van de milieuzones heeft gehandeld in de geest van het milieuconvenant. “We hebben onze keuzes goed beargumenteerd en hebben daarbij wel degelijk het stappenplan uit het milieuconvenant doorlopen. Het advies van EVO en TLN over het DHV-rapport en de omvang van de zone is besproken in het college. Dit leidde tot een pakket flankerende maatregelen: we volgen de economische en milieueffecten, we passen maatwerk toe in het gemeentelijk ontheffingenbeleid én we hebben een plan van aanpak voor efficiëntere bevoorrading. Bovendien moet ik bij het vaststellen van de zones niet alleen rekening houden met de ondernemers, maar ook met de gezondheid van bewoners, winkeliers en belangengroeperingen als Milieudefensie.”

       

Goede intenties

De mogelijkheid van een rechtszaak ziet de milieuwethouder (PvdA) met vertrouwen tegemoet. “Het volstaat voor de rechter dat we kunnen aantonen dat we de intenties van het convenant hebben opgevolgd.”

         

Op 26 juni bespreekt de commissie Milieu het plan van aanpak Efficiënte Bevoorrading, dat samen met EVO en TLN is opgesteld. Daarna kan de uitvoering beginnen in samenhang met de invoering van de milieuzone.

        

Het opmerkelijke aan de hele kwestie rondom de milieuzones is dat Alexander Sakkers, de burgemeester van Eindhoven, bij zijn benoeming als voorzitter van de TLN, kritiek had op de wijze waarop zijn stad de milieuzonering aanpakt. Er zou volgens Sakkers nog heel wat te verbeteren zijn in Eindhoven op het vlak van de invoering middels beter overleg tussen overheid, vervoerders en andere belanghebbenden.

                 

Van Merrienboer geeft aan dat Sakkers dit beleid mede zelf bepaald heeft in zijn functie als burgemeester van Eindhoven. “Het instellen van milieuzones is een unaniem gedragen besluit geweest van het College van Burgemeester en Wethouders.”

          

Oogkleppen

Meer dan een jaar na de ondertekening van het milieuconvenant stelt Poppink vast dat het uitvoeren van de milieuzonering lastiger is dan verwacht. “Veel wethouders hebben oogkleppen op en zetten alleen in op milieuzones, die het pr-matig naar de inwoners toe erg goed doen. Ze vergeten echter het belangrijkste: het eerst goed regelen van de stedelijke distributie. Daarna kan pas kan gekeken worden naar de milieuzones.”

      

Kaders bij artikel:

WELKE TRUCKS MOGEN DE MILIEUZONE IN EN WELKE NIET?

Vrachtauto’s met een Euro 1 of oudere motor worden vanaf 1 juli 2007 niet meer toegelaten in de milieuzone. Bepaalde categorieën voertuigen, zoals kraanwagens en winkelauto’s, zijn aangemerkt als bijzonder voertuig. Voor deze bijzondere voertuigen gelden afwijkende milieu–eisen. Voor trucks die niet voldoen aan de milieueisen werken gemeenten op dit moment aan een regeling voor dagontheffingen. Vrachtwagens met de Euro 2 of 3 motoren mogen tot 1 januari 2010 de milieuzones in mits ze voorzien zijn van een roetfilter. Vrachtwagens die voldoen aan de Euronorm mogen tot voornoemde datum de milieuzone gewoon binnen rijden. Vrachtwagens zonder roetfilter of nieuwe motor riskeren bij het passeren van de milieuzoneborden een boete van 50 euro. Naast het landelijke ontheffingenbeleid kunnen gemeenten een aanvullend ontheffingenbeleid uitwerken.

Bron: www.milieuzones.nl

          

WELKE STEDEN VOEREN EEN MILIEUZONE IN?

De gemeenten Utrecht, Breda en Eindhoven laten de milieuzone per 1 juli aanstaande ingaan, met een overgangsperiode van vijf maanden betekent dit dat roetfilters vanaf deze datum verplicht zijn. De oude vrachtwagens met een Euro 0 en Euro 1 normering worden vanaf 1 juli 2007 al geweerd. In de rest van Nederland voeren Amsterdam, Tilburg, Delft, Den Haag, Rotterdam, Helmond, Leiden, Delft, ’s-Hertogenbosch vanaf 1 september dit jaar een milieuzone in. Nijmegen volgt later op 1 januari 2008. Bron: www.milieuzones.nl

Reageer op dit artikel