artikel

Kunnen de transportkosten (nog) verder omlaag?

Distributie

Transportkosten zijn op dit moment lastig in de hand te houden, concludeert IBM Consultants in 2005. Dat heeft te maken met de sterk stijgende brandstofkosten en met een nijpend capaciteitstekort, aldus de onderzoekers. De trend is daarom dat de distributieactiviteiten dichter bij de klant in de buurt komen. Pas op een laat moment worden de goederen toegewezen aan klanten. Dat kan eigenlijk alleen met een wijdvertakt distributienetwerk. Mede om die reden kiezen veel industriële bedrijven en handelsondernemingen voor uitbesteden bij een logistieke dienstverlener.

Productkenmerken

Maar er zijn meer factoren die van invloed zijn op de kosten van transport- en distributie, dan brandstofkosten alleen. Dr. Dick van Damme (lector logistiek, Hogeschool van Amsterdam) somt een aantal productkenmerken op die bepalen welke accenten er gelegd moeten worden in de distributielogistiek en welke invloed dat heeft op de logistieke kosten:

 • waardedichtheid hoog – dan is minimaliseren van voorraden en versnellen van transport belangrijk, met als gevolg minder voorraadkosten, maar hogere transportkosten
 • verpakkingsdichtheid hoog – dan is kostenbeheersing bij de handling van producten belangrijk, evenals het aanhouden van lage voorraden
 • korte houdbaarheidstermijn – dan moet de transportafstand kort gehouden worden, de transportsnelheid hoog en zijn specifieke transportmiddelen nodig
 • specifieke verschijningsvorm (gas of vloeibaar) – dan heeft dat gevolgen voor de opslagfaciliteiten, de transportmiddelen en kennis van medewerkers
 • verhouding tussen gewicht en volume – dat bepaalt mede de keuze van de transportwijze en is van invloed op de beladingsgraad, om daarmee de transportkosten te beperken

 

ABC stappenplan

Activity Based Costing (ABC) is veelbesproken in de literatuur en ook volop van toepassing op logistiek. Van Damme is een voorvechter van gebruik van deze methode van kostentoewijzing in de transport. Om dat mogelijk te maken, onderscheidt hij de volgende stappen:

 • Leg het proces en de activiteiten vast in kostenobjecten
 • Bepaal de kosten van productiemiddelen
 • Ga na wat de kostenveroorzakers zijn
 • Reken de kosten van de productiemiddelen toe aan de activiteiten
 • Onderzoek wat de activiteitenveroorzakers zijn
 • Breng de kosten via de activiteitenveroorzakers onder bij de kostenobjecten

 

Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om gedetailleerd inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de inslagkosten per pallet en eventueel zelfs per product. Dat laatste is meestal niet nodig. Het is praktischer om dit te doen per productgroep. Zo kunnen productgroepen worden samengesteld op basis van logistiek gedrag in plaats van op commerciële gronden. Uiteindelijk moet dat leiden tot een werkbare relatie tussen financiële en logistieke informatie, zodat de juiste beslissingen genomen kunnen worden op basis van echte kosten in plaats van op inschattingen.

 

Reageer op dit artikel